نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1390 الی 1399

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان

4 دانشگاه محقق اردبیلی _دانشکده علوم اجتماعی

10.22059/jscm.2022.351442.2360

چکیده

یکی از مکانیسم‌های مهم مبارزه با جرائم اجتماعی، عنصر سرمایه اجتماعی است. نهادهای انتظامی بدون حضور سرمایه اجتماعی امکان تأمین امنیت اجتماعی را ندارند. هدف اصلی پژوهش مطالعه نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم است.

روش: روش تحلیلی از نوع فراتحلیل-کمی، ابزار آن پرسشنامه معکوس، دربازه زمانی 1390 الی 1399 به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی است. تحقیق بعد از جمع‌آوری مقالات از نورمگز، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، مگ‌ایران و علم نت از بین 21 مقاله پژوهشی، 15 سند پژوهشی را به‌عنوان حجم نمونه انتخاب کرده است.

یافته‌ها: نتایج تعدیلی نشان می‌دهد که گروه جوانان (0.49 درصد) و دانشجویان دانشگاهی (0.42 درصد) بیشترین تأثیر و گروه مجرمان زندانی (0.10 درصد) کمترین تأثیر را بر پیشگیری از جرم داشته‌اند. اثر کلی گروه جامعه آماری بر پیشگیری از جرم برابر با 0.39 درصد است. گروه قومی ترک (0.44 درصد) و عرب (0.36 درصد) بیشترین و گروه قومی فارس و کرد (0.29 درصد) کمترین تأثیر را به‌عنوان متغیر میانجی بر پیشگیری از جرم داشته و اثر کلی هویت قومی بر پیشگیری از جرم برابر با 0.48 درصد است. سطح استان بر پیشگیری از جرم تأثیر معنی‌داری داشته و مقدار آن برابر با 0.27 درصد است، مقدار این تأثیر در استان‌های کم توسعه (0.44 درصد) و درحال‌توسعه (0.30 درصد) بیشتر از توسعه‌یافته (0.21 درصد) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات