فهم تاثیر کرونیسم و نپوتیسم سازمانی بر سرمایه اجتماعی سازمان؛ تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کرونیسم و نپوتیسم سازمانی بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان تشکیل داده‌اند که با‌توجه به حجم جامعه ‌آماری محدود و مشخص، از فرمول محاسبه نمونه کوکران استفاده شد و براساس آن حجم نمونه در سطح اطمینان 95/0 برابر 384 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری در دسترس اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن روش آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای smart pls2و spss به‌کار‌گرفته شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که کرونیسم و نپوتیسم سازمانی اثر منفی و معنا‌داری بر سرمایه اجتماعی دارد. همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که عدالت سازمانی ادراک شده نقش میانجی در تاثیر کرونیسم و نپوتیسم سازمانی بر سرمایه اجتماعی دارد. لذا به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که در سازمان‌های دولتی زمانی که کرونیسم و مدیریت رفاقت‌سالارانه به همراه نپوتیسم و مدیریت قوم‌گرایانه حاکم باشد، سرمایه اجتماعی در سازمان از طریق عدالت سازمانی ادراک شده رو به تضعیف و افول خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات