چارچوب رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و نوآوری با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری-پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی «رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه‌ای، شناختی) بر نوآوری» پرداخته است. امروزه نوآوری در اقتصاد کشورها یک مزیت رقابتی شناخته می‌شود. بهره‌برداری از دانش یکی از منابع اصلی نوآوری در سازمان‌ها می‌باشد. یک طرح پژوهشی فراترکیب با 9 مطالعه کیفی انتخاب شد. نتایج پژوهش، الگوهای روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و نوآوری را نشان می‌دهد. تأثیر ابعاد بر کاهش موانع نوآوری و افزایش توانمندسازها یا تسهیل‌کننده‌های نتایج نوآوری، و تأثیرات مستقیم ابعاد سرمایه اجتماعی بر نوآوری، چارچوب حاصل را تشکیل می‌دهد. این مقاله با پیشنهاد این چارچوب یکپارچه به توسعه نوآوری، فناوری و ادبیات سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. یافته‌ها می‌تواند به سازمان‌ها در ایجاد شرایط بهینه برای بهبود احتمال جمع‌آوری نوآوری و فناوری و نتایج توسعه از شبکه‌های بین سازمانی و درون‌سازمانی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات