بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌‌‌آفرینی کارآفرینی با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 کارشناسی‌ارشد گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر‌، ایران

3 دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

4 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی که بیانگر مزایای حاصل از موفقیت شرکت در یک ساخت اجتماعی است به عنوان یک موضوع جذاب مورد توجه اندیشمندان و محققان رشته‌های علوم انسانی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی در شرکت امکان استفاده از فرصت‌های نوآورانه و کشف فرصت‌های جدید را تسهیل می‌کند که در نتیجه می‌تواند بر تاب‌آوری کارآفرینی نیز مؤثر باشد. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری کارآفرینی با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش‌‌‌‌‌های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول کوکران‌ و روش نمونه‌گیری در دسترس 384 نفر از مدیران و کارکنان آن به عنوان نمونه برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی‌ آن با استفاده از روش آلفای‌ کرونباخ‌ تائید شد در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه‌‌‌‌ها، رویکرد مدل‌سازی‌ معادلات‌ ساختاری و نرم‌‌افزارهای Smart Pls3 و Spss 19 به‌‌کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان‌‌‌دهنده آن است که سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری کارآفرینی با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی‌‌‌داری دارد. به‌‌‌‌عنوان یک نتیجه کلی باید بیان داشت که سرمایه اجتماعی شرکت به‌‌‌عنوان یک محرک و پشتیبان برای کارآفرینان است که باعث بهبود تاب‌‌آوری کارآفرینی و همچنین افزایش اشتیاق کارآفرینی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات