مدل کندوی عسل برای تبیین نقش رسانه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

قلمرو فرصت قلب حوزۀ کارآفرینی و تشخیص فرصت یکی از گام‌های حیاتی اولیه برای ورود به فضای کسب و کار می‌باشد. ادراک نقش سطوح مختلف رسانۀ اجتماعی به عنوان یک ابزار توانمندساز فناورانه مبتنی بر مدل کندوی عسل از اهمیت خاصی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه برخوردار است که سرمایه اجتماعی نیز این اهمیت را با بهبود توانایی افراد در زمینۀ تشخیص فرصت دوچندان می‌کند. بنابراین هدف این پژوهش تبیین نقش رسانۀ اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه با میانجی‌گیری سرمایه اجتماعی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- همبستگی است. داده‌های این پژوهش از نمونه‌ای 295 نفری از دانشجویان زن رشته‌های مدیریت و کسب و کار دانشگاه‌های دولتی استان قم، که به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، گردآوری و با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس آزمون شد. یافته‌های پژوهش نشان داد سطوح رسانۀ اجتماعی اینستاگرام مبتنی بر مدل کندوی عسل (هویت، گفتگو، اشتراک‌گذاری، حضور، شهرت، روابط وگروه‌ها) بر تشخیص فرصت کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین سطوح مذکور از طریق متغیر میانجی سرمایۀ اجتماعی به طور غیرمستقیم بر تشخیص فرصت کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه یافته‌ها نشان داد بلوک‌های شهرت و گروه‌ها بیشترین تاثیر را بر تشخیص فرصت کارآفرینانه و بلوک‌های گفتگو و شهرت بیشترین تاثیر را بر سرمایۀ اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات