نقش و جایگاه تربیت در مکتب فرانکفورت برای حصول سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری،ایران.

2 فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

3 گروه مدیریت منطقه ای و امور عمومی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری،ایران

10.22059/jscm.2024.369032.2467

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش و جایگاه تربیت در مکتب فرانکفورت برای حصول سرمایه اجتماعی پرداخته است که از نظر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات کیفی و روش جستارورزانه می باشد. تربیت اجتماعی باید از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ویژگی، اهداف، ابعاد، کارکردها و دلالت‌های آن به صورت علمی‌شناخته و از منظر مکاتب و صاحبنظران مختلف مورد بحث و بررسی علمی‌قرار گیرد تا با شناخت بیشتر آن بتوان برنامه‌ریزی دقیق و علمی‌برای ارتقاء و بهبود تربیت اجتماعی در سطح جامعه انجام داد. از جمله مکاتبی که نظرات و ایده‌های آنان می تواند مورد توجه و ارزیابی بزنامه ریزان در حوزه‌های تعلیم و تربیت بسیار کاربرد داشته و مد نظر قرار گرفته مکتب فرانکفورت می‌باشد. که در این راستا این پژوهش با هدف بررسی تربیت اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران مکتب فرانکفورت و دلایل تربیتی آن انجام پذیرفت.نتایج حاصل از بررسی تربیت اجتماعی در مکتب فرانکفورت در این پژوهش مشخص نمود که وقتی عمل ناکام می‌ماند، ریشه نظری این عمل باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و مشخص گردید که دیدگاه صاحبنظران مکتب فرانکفورت بر گروه بندی بر اساس خاستگاه های فکری در حوزه تربیت اجتماعی، تمایز ایدئولوژی از حقیقت، وضع نظام برای خدمت به افراد جامعه، آموزش ابزاری برای برقراری ثبات و تاثیر همه عوامل در موفقیت تحصیلی معتقد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات