الگوی مدیریت پیامبر (ص) جهت حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی جامعه نوپای صدر اسلام در مواجه با آسیب های سخت ونرم اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه المصطفی(ص). و عضو بنیاد ملی نخبگان

10.22059/jscm.2024.363291.2435

چکیده

سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه‌شناسی است که کاربردی در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی دارد و جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می‌شود. سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی ، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آید و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و ... را امکان پذیر سازد . با تشکیل حکومت اسلامی توسط رسول الله(ص) در صدر اسلام لزوم توجه به سرمایه‌های اسلام و اتخاذ تصمیماتی در جهت حفظ آن اهمیت ویژه‌‌ای پیداکرد. با توجه به این که دشمنان اسلام با روشهای گوناگون نرم و سخت به دنبال آسیب رساندن به حکومت وکاهش سرمایه اجتماعی بودند پیامبر (ص) راهکارهایی ویژه را دنبال کردند. در این مقاله اقدامات پیامبر مکرم(ص) در جهت حفظ و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی نوپای صدر اسلام، در مواجه با آسیب‌های سخت و نرم اجتماعی با روش توصیفی-تحلیلی ،با رویکرد تفسیری و با نگاهی پدیدارشناسانه به آسیب های اجتماعی، مورد کنکاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات