اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir
02536166191
0000-0003-2892-6369

سردبیر

دکتر حسن زارعی متین

رفتار سازمانی استاد ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

www.zareimatin.ir
matinut.ac.ir
02536166125
0000-0001-5583-0675

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
025-36166295

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس پژوهشی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jscmut.ac.ir
02536166244

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محرم آقازاده

عضو هیأت علمی کانی کالج ونکوور کانادا

t.me/CANICollegeofeducation
aqazadehyahoo.com

دکتر روح الله آقا صالح

Education عضو هیات علمی مدرسه تعلیم و تربیت دانشگاه پلی تکنیک دولتی کالیفرنیا

education.humboldt.edu/people/rouhollah-aghasaleh
aghasalehhumboldt.edu

دکتر روح الله خدابنده لو

تکنولوژی یادگیری عضو هیات علمی گروه تکنولوژی های یادگیری دانشگاه
سلطان قابوس کشورعمان

www.squ.edu.om/education/College-Departments/Instructional-and-Learning-Technology-Department/Department-Faculty
r.bandelousqu.edu.om
0000-0003-0472-4754

دکتر سیدمحمدرضا ناصرزاده

گروه مدیریت، دانشکده تجارت جان مولسون، دانشگاه کنکوردیا

reza.nasserzadehconcordia.ca

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی‌نقی امیری

مدیریت تطبیقی و توسعه استاد دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir
0000-0001-6366-0039

دکتر فاطمه بزازان

برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشیار دانشگاه الزهرا

​​staff.alzahra.ac.ir/bazzazan
fbazzazanalzahra.ac.ir
0000-0002-2994-3139

دکتر داریوش بوستانی

علوم اجتماعی- جامعه شناسی دانشیار ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

dboostanimail.uk.ac.ir

دکتر غلامرضا جندقی

آمار (حیاتی) استاد ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jandaghiut.ac.ir
0000-0003-4526-5590

دکتر حسین خنیفر

مدیریت و برنامه ریزی استاد ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

khanifar.ir/
khanifarut.ac.ir
02536166125
0000-0003-1644-571X

دکتر اعظم راودراد

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir
0000-0002-7634-0816

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
0000-0002-6919-649X

دکتر حسن زارعی متین

رفتارسازمانی استاد، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

www.zareimatin.ir
matinut.ac.ir
0000-0001-5583-0675

محمدتقی شیخی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

chaponashr.ir/dr-sheykhi
mtshykhiyahoo.com
0009-0000-8604-0932

دکتر حمید عبداللهیان

ارتباطات اجتماعی استاد دانشگاه تهران

habdolahut.ac.ir
0000-0003-4852-5300

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

a.faghihisrbiau.ac.ir
0000-0003-3112-4666

دکتر رحمت اله قلی پور سوته

استاد دانشگاه تهران

rgholiporut.ac.ir
0000-0001-9081-1576

دکتر علی اصغر کیا

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

fcs.atu.ac.ir/fa/person/category/61/
keyaatu.ac.ir
0009-0004-3043-3517

دکتر وحید نجاتی

علوم روانشناختی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

nejatisbu.ac.ir
0000-0003-0419-5207

دکتر طلعت اله یاری

مددکاری اجتماعی دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

allahyariatu.ac.ir
021-22223001-4
0000-0003-1283-5358