اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir
02536166191

سردبیر

دکتر حسین خنیفر

مدیریت و برنامه ریزی استاد ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

khanifarut.ac.ir
02536166125

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
025-36166295

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس پژوهشی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jscmut.ac.ir
02536166244

اعضای هیات تحریریه

حسن زارعی متین

رفتارسازمانی استاد، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

دکتر وحید نجاتی

علوم روانشناختی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

nejatisbu.ac.ir

دکتر طلعت اله یاری

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

allahyariatu.ac.ir
021-22223001-4

دکتر علی‌نقی امیری

مدیریت تطبیقی و توسعه استاد دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir

دکتر فاطمه بزازان

برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشیار دانشگاه الزهرا

fbazzazanalzahra.ac.ir

دکتر داریوش بوستانی

علوم اجتماعی- جامعه شناسی دانشیار ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

dboostanimail.uk.ac.ir

دکتر غلامرضا جندقی

آمار (حیاتی) استاد ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jandaghiut.ac.ir

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir

دکتر اعظم راودراد

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir

دکتر حمید عبداللهیان

ارتباطات اجتماعی استاد دانشگاه تهران

habdolahut.ac.ir

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر رحمت اله قلی پور سوته

استاد دانشگاه تهران

rgholiporut.ac.ir

دکتر علی اصغر کیا

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

keyaatu.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

مدیریت و برنامه ریزی استاد ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

khanifarut.ac.ir
02536166125