مجله علمی "مدیریت سرمایه اجتماعی" (JSCM) - واژه نامه اختصاصی