نویسنده = فرهاد عزیزی
سرمایۀ اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 297-317

10.22059/jscm.2020.303117.2010

میرفیض فلاح شمس؛ بهمن اسکندری؛ فرهاد عزیزی؛ محمد نوروزی