دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 483-628