بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌کل مخابرات شهرستان قم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت تحول، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت نوآوری در محیط متلاطم و همراه با تغییرات مداوم برای سازمان‌ها، در این تحقیق سعی بر آن است با بررسی سرمایه اجتماعی کارکنان در یک سازمان درگیر تغییر، یکی از جنبه‌های مورد توجه تغییر جامعه از بعد رفتار سازمانی را شناسایی کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (شناختی، عنصری، رابطه­ای) بر نوآوری سازمانی است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی جامعه آماری شامل کارکنان شرکت مخابرات شهرستان قم است که از بین آن‌ها 75 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استانداردناهاپیت و گوشال برای سنجش سرمایه اجتماعی و برای سنجش نوآوری سازمانی، ترکیبی از پرسشنامه‌های جیمنز، پنیادز، و پراجگو و سوهل به‌کار گرفته شد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق رگرسیون خطی چندگانه اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد از بین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی فقط مؤلفه شناختی بر نوآوری تأثیر دارد. 

کلیدواژه‌ها


  1. بوردیو، پیر (1384). شکل‌های سرمایه، سرمایه‌های اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی، و توسعه. ترجمه کیان تاجبخش، تهران، نشر شیرازه.
  2. بیکر، واین (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی. ترجمه سیدمهدی الوانی و محمدرضا ربیعی مندجین. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
  3. بیکزاده، جعفر؛ پورمحمدی، فریده (1389). سرمایه فکری در سازمان‌های هزاره سوم. فصل‌نامه عصرکیفیت، شماره 18، 68-65.
  4. ﭘﻬﻠﻮاﻧﯿﺎن، ﺣﺴﯿﻦ (1391). «ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی داراﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی در رﻗﺎﺑﺖ». ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، 5 (46)، صفحات 64-67.
  5. چوپانی، حیدر (1390). بررسیرابطهبینرهبریتحول‌آفرینباگرایشبهنوآوریسازمانیدر شرکت سهامیبیمهالبرز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
  6. رضوانی، مهران؛ طغرایی، محمدتقی (1390). «نقش‌آفرینی سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت­های دانش‌بنیان». پژوهشنامه مدیریت تحول، 3 (6)، صفحات 35-28.
  7. زرین‌سبب، مهدی (1390). بررسیرابطهبینسرمایهفکریباگرایشبهنوآوریسازمانیکارکنان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
  8. سلاجقه، سنجر؛ ناظری، مژگان (1387). «نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری». اولین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، TRIZ و مهندسی نوآوری ایران، نهران، آبان‌ماه 1387.
  9. فوکو یاما، فرانسیس (1379). پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن. ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، جامعه‌ ایرانیان

10. کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه‌ اجتماعی. ترجمه‌ منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

 

11. Armbruster, H. (2008). “Organizational innovation: the challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys”. Technovation, 28 (7), 644–657

12. Baker, J.; Hoshi, T.; Itoh, H. (2008). “Organizational innovation and corporate performance”. Journal Japanese International Economies, 22 (4), 143–145.

13. Brooks, K.; Nafukho, F. M. (2006). “Human resource development, social capital, emotional intelligence: any link to productivity?”. Journal of EuropeanIndustrial Training, 30 (2), 117-128.

14. Chen, M.; Chang, Y.; Hung, S. (2008). “Social capital and creativity in R&D project team”. R&D Management, 38 (1), 21-34.

15. Coleman, J. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital”. Journal of Sociology, 94 (4), 95-120.

16. Daft, R. L. (1978). “A dual-core model of organizational innovation”. Academy OfManagement Journal, 20, 193-211.

17. Hansen, M. T. (1999). “The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits”. Administrative Science Quarterly, 44 (1), 82-111.

18. Jacob, M.; Hellstrom, T.; Adler, N.;Norrgren, F. (2000). “From sponsorship to partnership in academy–industry relation”. R&D Management, 30 (3), 255–262.

19. Jimenez, J. D.; Cegarra, N. J. (2008). “Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning”. European Journal of InnovationManagement, 11 (3), 389-412.

20. Kaasa, A. (2008). Effects of different dimensions of social capital oninnovative activity: Evidence from europe at the regional level. Ph. D dissertation, university of Tartu.

21. Kohtamaki, M.; Kekale, T.; Vitala, R. (2004). “Trust and innovation: from spin-off idea to stock exchange”. Creativity and Innovation Management, 13 (2), 75-88.

22. Leana, C. R.; Pil, F. K. (2006). “Social capital and organizational performance: evidence from urban public schools”. Organization Science, 17 (3), 353-366.

23. Lu, T.; Chen, J. (2010). “Incremental or radical? A study of organizational innovation: an artificial world approach”. Expert Systems with Applications, 3 (14), 8193–8200.

24. Martins, E. C.; Terblanche, F. (2003). “Building organizational culture that stimulates creativity and innovation”. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64-74.

25. Nahapiet, Janine; Ghoshal, Sumantra (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and Organizational Advantage”. The Academy of Management Review, 23 (2), 242-266.

26. Ojasalo, J. (2008). “Management of innovation networks: a case study of different approaches”. European Journal of Innovation Management, 11 (1), 51-86.

27. Petrou, A.; Daskalopoulou I. (2013). “Social capital and innovation in the services sector”. European Journal of InnovationManagement, 16 (1), 50-69.

28. Putnam, R. (1995). “Bowling alone: America’s declining social capital”. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78.

29. Rhodes, J.; Lok, p.; Hung, R. Y. Y.; Fang, S. C. (2008). ”An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance". Journal of Workplace Learning, 20(4), 245 – 258.

30. Scott, A. S.; Karl, T. U. (2004). “Technological innovation, product development, and entrepreneurship in management science”. Management Science, 50 (2), 133–144.

31. Siguaw, J. A.; Simpson, p.M.; Enz, C. A. (2006). “Conceptualizing innovation orientation: a framework for study and integration of innovation research”. Journal of Product Innovation Management, 23 (6), 556-574.

32. Subramaniam, M.; Youndt, M. (2005). “The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities”. Academy of Management Journal, 48 (3),, 450-463.

33. Tamaschke, L. (2003). The role of social capital in regional technological innovation: seeing both the wood and the trees, university of Queensland, Australia.

34. Tsai, W.; Ghoshal, S. (1998). “Social capital and value creation: the role of intra firm networks”. Academy of Management Journal, 41 (3), 464-476.

35. Tushman, M. L.; Anderson, p.(1997). “Technological discontinuities and organizational environments”. Administrative Science Quarterly, 31 (12), 439–486.

36. Wall, E.; gabriele F; Schryer, F. (1998). “Getting the goods on social capital”. Rural sociology, 63 (2), 300-322.

37. Warner, F. (1999). “Social Capital construction and the role of the local state”. Rural sociology, 63 (3), 373-393.

38. Zheng, W. (2008). “A social capital perspective of innovation from individuals to nations: where is empirical literature directing us?”. International Journal ofManagement Reviews, 10 (4), 1-39.