دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 139-287