بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی - هم‌بستگی است و با ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. فرضیه‌ها با نمونۀ 102نفری در شهرداری همدان آزموده شدند. برای توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌گویان و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار Spss 19 استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها روش تحلیل هم‌بستگی و رگرسیون گام‌به‌گام به کار گرفته شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، سرمایۀ اجتماعی، اثر مثبت و معنادار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنین هر سه بعد سرمایۀ اجتماعی؛ یعنی ساختاری، ارتباطی و شناختی، اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سبحانی نژاد . مهدی. شاطری، کریم. فرجی ده سرخی، حاتم. اکبری، معصومه. (1389). "تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران". دانشور رفتار. تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. سال هفدهم. اسفند 89. شماره 45
خرازی، کمال. واعظی، مظفر الدین، سینکی، عبدالله. (1391). “رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه”. پژوهشنامه بیمه. سال بیست و هفتم. شماره 106. صفحات 159-171
دانایی فرد، حسن،الوانی، سید مهدی، آذر، عادل. (1389). “روش شناسی: پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع”. تهران: انتشارات اشراقی
فتاحی،مهدی(1386). “بررسی معنویت کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تامین اجتماعی” . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
فوکویاما، فرانسیس؛ (1385)“پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن”.   مترجم ،غلامعباس توسلی. تهران. حکایت قلم نوین.  ص12-11.
Ahmadi P, Forouzandeh S, Safari M. "The relationship between OCB and social exchange constructs Europeans". Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 2010;19: 107-120
Archibong,  Chi,  Anyansi.  (2004) " Technology,  Infrastructure  and Entrepreneurship:  Role  of  the  Government  in  Building  a  sustainable Economy".  School of Business and Economics North Carolian A & T State University.
Bolino , Mark C., William H. Turnley & James M. Blood Good (2002). " Citizenship behavio and the creation of social capital in organizations" .Academy of Mmanagement Review, 27(4):505-522
Castro,C.B., E.M. Armario and D.M. Ruiz (2004). "The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty". International Journal of Service Industry Management, 15(1):27
Feldman. T.W.H. Ng, D.C (2011)." Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure". Journal of Vocational Behavior 79 528–537
Francis, P. (2002). "Social capital at World Bank :strategic and operational implications of the concept, Social Development Strategy ,World Bank.
Fukuyama,F.(1995)". Trust:the social virtues and the creation prosperity"  .New York:Free Press chapter 9.
Gloede TD, Hammer A, Ommen O, Ernstmann N, Pfaff H.(2012).  "Is social capital as perceived by the medical director associated with coordination among hospital staff? A nationwide survey in German hospitals". Journal Interprofessional Care. 2012; 27: 124-39.
Goyal.A,;  Akhilesh.K.B  (2007),  ”Interplay  among  innovativeness  ,cognitive intelligence,  emotional  intelligence  and  social  capital  of  work  team”,  Team Performance Management, 3(1/8), 206-226.
Hsu CP, Chang CW, Huang HC, Chiang CY. . (2011). “The relationships among social capital, organisational commitment and customer-oriented prosocial behaviour of hospital nurses”. Journal of Clinical Nursing.; 20(9-10):1383-92.
Jiang,j.yun sun,li.law.s(2011).” Job Satisfaction and Organization Structure as moderators of the effects of empowerment on the organizational citizen ship behaviour :A self-consistence and social exchange perspective”.international journal of management vol.28 No.3 part 1 sept
Kokobyo, A.K.,) 2009(. Operant  competence, organizational  social capital, organizational  commitment  and  organizational  citizenship behavior, Uganda Scholarly Digital Library
Nahapiet,J; Ghoshal , S.(1998). "Social capital , intellectual capital and the  organizational  advantage"  ,  Academy  of  Management  Review  , vol23 No(2),. Pp242-266.
Nobel, Ann, Deborah. (2006 ). “The Relationship of formal   Education And Gender To organizational citizen ship behaviour”. .DISERTATION.  Argosy University/Sarasota, Florida
Philip M. Podsakoff, Scott B. MacKenzie, Julie Beth Paine, and Daniel G. Bachrach Indiana University .(2000).” Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”. JOURNAL OF MANAGEMENT, VOL. 26, NO. 3, 2000
Winter, I. (2000).” Family life and social capital: toward a theorized understanding”.  Working Paper, No.21
Zareimatin H, Ahmadi F.(2007) “The role of university in the development of organizational citizenship behavior”. The Islamic University Journal. 13(41): 23-31.[Persian].