بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مناطق پنج گانه شهر رشت)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سرمایۀ اجتماعی را می‌توان چارچوب زیرساختی برای بهبود عملکرد سازمانی دانست. پژوهش حاضر، ضمن بررسی تأثیرگذاری سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد سازمانی، به ارزیابی رابطۀ غیرمستقیم جو سازمانی بر عملکرد سازمانی پرداخته است. این مطالعه، با نمونه‌ای 132نفری از کارکنان شهرداری مناطق پنج‌گانۀ شهر رشت صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی - هم‌بستگی است. برای جمع‌آوری داده‌‌‌‌ها از پرسش‌‌‌‌نامه استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌‌‌‌ها به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌‌‌‌افزار لیزرل انجام گرفته است. یافته‌‌‌‌های پژوهش نشان می‌‌‌‌دهد که جو سازمانی به‌صورت مستقیم بر سرمایۀ اجتماعی و به‌صورت غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معنادار می‌گذارد و سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد سازمانی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابزری، مهدی، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید، قربانی، حسن. ( 1388). تأثیر بازاریابی داخلی                    بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. چشم انداز مدیریت، ش31- 57 :42.
الوانی، مهدی، شیروانی، علیرضا. (1385). سرمایۀ اجتماعی،مفاهیم،نظریه‌‌‌‌های و کاربردها، اصفهان: نشر مانی.
ترابی، پردیس، حیدری، علیقلی، قلی نیا، جواد محمد (1389). بررسی میزان تأثیر مولفه های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی(مطالعه موردی: تعاونی های، دام و طیور در شهرستان مشهد،) تعاون ، سال بیست و یکم ، دور جدید، شمارۀ 2 صفحات اول و آخر.
حیدری، زهرا، عسکریان، مصطفی، دوایی، مهدی (1389). بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال اول، شمارۀ سوم
سویزی، محسن.، محمدی، فریبرز. (1390). نقش سرمایۀ اجتماعی در تامین امنیت سرمایه گذاری.فصلنامه ره نامه سیاستگذاری ،2(3)، 146-119.
صفرزاده، حسین، احمدی شریف، محمود، ذاکری، علیرضا (1389). تأثیر آموزش مولفه‌‌‌‌های سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت های شغلی اعضای هیات علمی‌، نشر یه علمی‌ پژوهشی فن آوری آموزش، سال پنجم، جلد 5، شمارۀ 2، ص 1.
فیضی،کامران، و رونقی،محمدحسین.(1390).ارزیابی سرمایه های فکری و اجتماعی شرکت‌‌‌‌های رتبه بندی شده  توسط شورای عالی انفورماتیک ایران.فصلنامه علمی‌پژوهشی پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات،ایران، دورۀ 1( 2)،189.
کلمن، جیمز  (1384).  "بنیادهای نظریه اجتماعی"، مترجم: منوچهر صبوری، تهران : نشر نی.
گودرزوندچگینی، مهرداد، رضایی دیزگاه، مراد، اسدی، محمد. (1390). تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایۀ اجتماعی در صنعت بیمه ایران،2: 12-1
عباس‌‌‌‌زادگان، سیدمحمد (1384)؛ مدیریت بهداشت روانی، مجلۀ مدیریت، شمارۀ 103 و 104(28-31)
مقیمی، سیدمحمد، امامی، فرزانه، کاظمی، معصومه. (1390). ارزیابی و اولویت بندی شاخصه های سرمایۀ اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی،نشریه علمی‌پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(2)،29-60
منظور، داود، یادی‌‌‌‌پور، مهدی. (1387). سرمایۀ اجتماعی عامل ایجاد توسعه اجتماعی و اقتصادی، مجلۀ راهبرد یاس،15: 162-140.
یزدانی، حمیدرضا، حمیدی زاده، علی، کاملی، علیرضا. (1394).  بررسی تأثیر سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی(پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ هفتم،شمارۀ یکم،:199-216 .
 Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1184.
Busi, M (2006) "Collaborative performance mangament: present gaps and future research", International Journal of Procuctivity and Performance Management, Vol 55. No. 10.
Chen, C. J. & Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management- social interaction perspective. International journal of information management, 27 (2): 104-118.
Dackert, I., Loov, L.A., & Martensson, M. (2004). Leadership and climate for innovation in teams. Economic and Industrial Democracy, 25(2), 301-318.
18. Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 105-123.
Ellis JR, Hartley CL. (2000). Managing and coordinating nursing care. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott.
 
Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management journal. 38(3): 635-672.
Johnson, J.J. (2004), “Differences in supervisor and non-supervisor perceptions of quality culture and organizational climate”, Public Personnel Management, (29) 1, 119-28.
Kit Brooks, Fredrick Muyia Nafukho, (2006) "Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link to productivity?", Journal of European Industrial Training, Vol. 30 Iss: 2, pp.117 – 128.
Levin, D. Z., Whitener, E. M., & Cross, R. (2006). Perceived trustworthiness of knowledge sources: The moderating impact of relationship length. Journal of Applied Psychology, 91(5), 1163-1171.
Millar, P; Stevens, J. (2012), Managemtn training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances", sport management, vol. 15, No.3, p288-303.
Smedlund,(2008)The knowledge system of a firm: social capital for explicit, tacit and potential knowledge;journal of knowledge management,vol 12,no 1,pp. 63-77.
Soonhee, K. (2009). Managerial leadership, the Climate for Creativity and innovation, and a culture of innovation and Performance-Driven in local Government. Paper Prepared for the PMRA conference.
Tangen, S. (2004), Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice", International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53, No.8, pp726-37.
 Yauch, Ch. (2010), "Measuring agility as a performance autcome", Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 22, NO.3, pp.384-404.
 Yang Koh ,T., Rowlinson, S.( 2011). Relational approach in managing construction project safety: Journal of A social capital perspective, Accident Analysis and Prevention.
 West, M. A., & Farr, J. L. (1989). Innovation at work: psychological perspectives. Social behaviour, 4 (11), 15-30.