ارزیابی نقش سرمایۀ اجتماعی در عملکرد مالی تعاونی‌های تولیدی- زراعی استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران

2 استاد دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

 تحقیق حاضر به ارزیابی نقش سرمایۀ‌ اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌های تعاونی تولیدی- زراعی استان خوزستان می‌پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به روش توصیفی- هم‌بستگی انجام شده است. جامعۀ‌ آماری شامل 3273 نفر از اعضای تعاونی تولیدی- زراعی استان خوزستان بود و تعداد نمونه، بر اساس فرمول کوکران، 213 نفر برآورد شد. شیوۀ‌ اجرای تحقیق میدانی بود و با استفاده از پرسش‌نامه صورت گرفت. روایی محتوایی پرسش‌نامه نیز با کسب نظر متخصصان و استادان دانشگاه انجام شد. پس از اعمال اصلاحات لازم و آزمون مقدماتی، ضریب کرونباخ آلفا 79/0درصد به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 19SPSS استفاده شد. بررسی رابطۀ هم‌بستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نشان داد بین سابقۀ عضویت، تعداد اعضا، درآمد، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و عملکرد مالی تعاونی‌ها در سطح 99درصد و بین آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کل سرمایۀ اجتماعی ‌و عملکرد مالی شرکت‌های تعاونی تولیدی- زراعی استان خوزستان در سطح 95درصد، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد چهار متغیر مستقل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی، به‌طور تعاملی، 8/74درصد تغییرات متغیر وابستۀ تحقیق را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آذری، مهدی. (1385). تأثیر سرمایۀ ‌اجتماعی بر عملکرد اقتصادی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت شریف.
 2. پاتنام، روبرت.(1377). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.
 3. ترابی، پردیس، حیدری، علی قلی و قلی‌نیا، جواد محمد. (1389). بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های سرمایه‌اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی، تعاون، سال بیست‌ویکم، دورۀ جدید، شمارۀ2. ص 1-20.
 4. رحمانی، تیمور و امیری، میثم. (1385). بررسی آثار سرمایۀ ‌اجتماعی درون و برون‌گروهی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی، راهکارهای اقتصادی.دورۀ 3، شمارۀ6. ص 111-157.
 5. سلاجقه، سنجر.، اشرف‌زاده، الهام. (1393). بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان. فصلنامۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 43 ـ 64.
 6. سوری، علی. (1384). سرمایۀ ‌اجتماعی و عملکرد اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، 69: 108ـ87.
 7. شادی‌طلب، ژاله. (1375). اشتغال زنان در فرآیند توسعه و مجموعه مقالات اولین سمینار تعاون، زن و اشتغال، تهران: وزارت تعاون. ص 63ـ 41 .
 8. شعبان علی فمی، حسین.، خانی، فضیله.، چوبچیان، شهلا.، رستمی، فرحناز. (1387)، تحلیل عوامل، اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های زنان در ایران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، زمستان1387. دورۀ چهارم، شمارۀ 66، صص 132 -117.
 9. شمسی، زهرا.، محبعلی‌پور، منیره و الوداری، حسن. (1394). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دورۀ 2، شمارۀ 1، ص 117-136.
 10. صابری، علی.، باقری، ق و بی‌غرض، محمد. (1394). بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایۀ اجتماعی. فصلنامۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی دورۀ 2، شمارۀ 1، ص 75 ـ 94.
 11. عبدالهی، محمد. (1377)، نظام‌های بهره‌برداری، معاونت امور نظام بهره‌برداری وزارت کشاورزی، تهران.
 12. علی‌بیگی، امیرحسین و جعفری‌نیا، معصومه. (1391). تأثیر تعاونی‌های تولید بر میزان سرمایۀ اجتماعی. مجلۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران. دورۀ 43، شمارۀ 3، ص 472-461.
 13. علیزاده، مریم و عمانی، احمدرضا. (1392). تحلیل نقش سرمایة‌ اجتماعی در عملکرد غیرمالی شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان. فصلنامۀ تعاون و کشاورزی. دورۀ 2، شمارۀ 7، پاییز 1392، ص 55-78.
 14. فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم - سرمایۀ اجتماعى و حفظ آن، ترجمۀ غلامعباس توسلى، تهران: نشر جامعۀ ایرانیان.
 15. لطیفیان، احمد. (1384). بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزان استان خراسان در ساماندهی نیروی انسانی پراکنده (ارائۀ راهکاری مناسب)،پژوهش‌نامۀ علوم انسانی واجتماعی ،سال پنجم، شمارۀ 17. ص 118-144.
 16. محققی، مهدی. (1385). سرمایۀ اجتماعی. تهران : ناشر مهدی محققی.
 17. مرادی، جواد.، ولی‌پور، هاشم و نعمت‌الهی، مرضیه. (1391). عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکت‌های تعاونی فعال در استان فارس. فصلنامۀ تعاون و کشاورزی، دورۀ 23، شمارۀ 9، بهار 1391، ص 19-39.
 18. مهاجرانی‌، مصطفی‌. (1386). سیرتطور نظام تعاونی روستایی درایران‌. فصلنامۀ روستا و توسعه، انتشارات سروستان، سال 10، شمارۀ 4 ، ص 1-13.
 19. نظری، غلامرضا و نیکچه فراهانی، حمید. (1388). نقش سرمایۀ اجتماعی در بهره‌وری نیروی کار، تدبیر، سال توزدهم، شمارۀ 202، ص 43 تا 49.
 20. نعمت‌الهی، مرضیه. (1390). بررسی ارتباط سرمایه‌گذاری، اشتغال و عملکرد مالی شرکت‌های تعاونی‌ فعال در استان فارس. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی.
 21. الوانی، مهدی.، شیروانی ، علیرضا. (1385). سرمایۀ اجتماعی، مفاهیم، نظریه‌ها و کارکردها. اصفهان: انتشارات مانی.
 22.  Barr, Abigail. (2000). Social capital and technical in formation flows in the Ghanaian manufacturing sector, Oxford Economic Papers 52(3): 539-559.
 23. Goyal.A,; Akhilesh.K.B (2007). Interplay among innovativeness ,cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work team, Team Performance Management, 3(1/8), pp. 206-226.
 24. Nahapiet, Janine and Ghoshal, Sumantra. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review 23(2): 242-266
 25. Offe, Claus & Fuchs, Susanne . (2002). A Decline of social capital? The German case, 14. published in Putnam, Robert.d, Democracy in Flux: the evolution of social capital in contemporary social capital in contemporary society, New York: Oxford university press.
 26.  Portes, Alejandro. (1998). Social Capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology 24: 1-21
 27. Putnam, Robert. (1993). Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton, Nj: Princeton university press. 280 p.
 28. Scrimgeour, Frank; McDermott, Alan; Saunders, Caroline; Shadbolt, Nicola M.; Sheath, Gavin. (2006). New Zealand Agribusiness Success: An Approach to exploring the role of strategy, structure and conduct on firm performance, Paper Presented at to New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, August 2006, Conference 25-27.