دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 155-316 
بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی

صفحه 177-198

10.22059/jscm.2015.54975

غلامعلی طبرسا؛ فرخ قوچانی؛ مهران بادین دهش