تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم

2 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرمایۀ اجتماعی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر، توجه صاحب‌نظران علوم مختلف ازجمله مدیریت را به خود معطوف داشته است. در منابع این تحقیق، به ابعاد و شاخص‌های متعددی برای مفهوم سرمایه‌های اجتماعی اشاره و ارتباط آنها با بسیاری متغیرهای دیگر بررسی شده است. نکتۀ درخور تأمل این است که اگرچه این ابعاد و شاخص‌ها را می‌توان جداگانه تحلیل کرد؛ اما در واقع مجزا نیستند و با یکدیگر رابطه دارند. در این راستا، مقالۀ حاضر در صدد است تا روابط علّی و معلولی میان ابعاد و شاخص‌های مفهوم سرمایۀ اجتماعی را شناسایی کند. با استفاده از نظر چهارده نفر ازخبرگان این حوزه در دانشگاه تهران و بهره‌گیری از تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصۀ دیمتل در فضای فازی، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ ارتباطات متقابل میان آنها تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص‌های مربوط به ابعاد شناختی و ساختاری سرمایۀ اجتماعی در گروه شاخص‌های علت و شاخص‌های مربوط به بعد رابطه‌ای سرمایۀ اجتماعی، در گروه شاخص‌های معلول قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و سلطانی، مرتضی (1394). «طراحی مدل یکپارچۀ ارزیابی سرمایه‌های فکری با بکارگیری فنون اولویت‌بندی فازی و مشابهت فازی». نشریۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 13، شمارۀ 1، صفحات 246-229.
 2. استاک، روح الله و عبدالملکی، جمال (1393). «بررسی و تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش». نشریۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صفحات 20-1.
 3. امیرخانی، طیبه (1388). «سرمایۀ اجتماعی، مفاهیم و کاربردها». نشریۀ منابع انسانی، شمارۀ 5، صفحات 38-33.
 4. توکلی، عبدالله، عزیزپور لیندی، عبدالصمد، رضایی، الهام و میرزایی، اشرف (1393). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مؤلفه‌های سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: ادارۀ کل امور مالیاتی استان قم)». نشریۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 2، صفحات 287-265.
 5. حق‌گویان، زلفا، سیدجوادین، سیدرضا، مشایخی، مریم و منتظری، عباس (1393). «بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان قم (چارچوبی برگرفته از نامۀ 53 نهج‌البلاغه)». نشریۀ مدیریت سرمایه اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صفحات 42-21.
 6. زارعی متین، حسن (1393). رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: نشر آگاه.
 7. سلاجقه، سنجر و اشرف‌زاده، الهام (1393). «بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفاشهر کرمان». نشریۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صفحات 64-43.
 8. قلیچ لی، بهروز (1388). مدیریت دانش: فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایۀ فکری در کسب و کارها، تهران: انتشارات سمت.
 9. عربشاهی کریزی، احمد (1393). «بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و تعالی سازمانی». نشریۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صفحات 99-81.
 10. نجارزاده، رضا، عزتی، مرتضی و سلیمانی، محمد (1393). اندازه گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع)، فصلنامۀ پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، شمارۀ 16، صفحات 104-89.
 11. Arregle, J.-L., Hitt, M., Sirmon, D., & Very, P. (2007). The development of organizational social capital: Attributes of family firms. Journal of Management Studies, 44(1), 73-95.
 12. Bourdieu, P. (1980). Le capital social. Actes de le recherche scientifique et sociale, 30, 3-6.
 13. Brooks, K., & Nafukho, F. (2006). Human resource development, social capital, emotional intelligence. Any link to productivity? Journal of European Industrial Training, 30(2), 117-128.
 14. Büyüközkan, G., & Çifçi, G. (2012). A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers. Expert Systems with Applications, 39, 3000–3011.
 15. Ellinger, A., Ellinger, A., Bachrach, D., Baş, A., & Wang, Y. (2015). Organizational investments in social capital, managerial coaching and service employee performance. Proceedings of the 2009 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference. Springer International Publishing.
 16. Han, J., Han, J., & Brass, D. (2014). Human capital diversity in the creation of social capital for team creativity. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 54–71.
 17. Jeng, D.-F., & Tzeng, G.-H. (2012). Social influence on the use of Clinical Decision Support Systems: Revisiting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by the fuzzy DEMATEL technique. Computers & Industrial Engineering, 62, 819–828.
 18. Kiakojuri, D., Shamshirband, S., Anuar, N., & Abdullah, J. (2014). Analysis of the social capital indicators by using DEMATEL approach: the case of Islamic Azad University. Quality & Quantity, 1-11.
 19. Leana, C., & Van Buren, H. (1999). Organizational social capital and employment practices. The Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
 20. Lee, S., Chung, J., & Park, N. (2015). Linking cultural capital with subjective well-being and social support: The role of communication networks. Social Science Computer Review, 1-25.
 21. Li, Y., Chen, H., Liu, Y., & Peng, M. (2014). Managerial ties, organizational learning, and opportunity capture: A social capital perspective. Asia Pacific Journal of Management, 31(1), 271-291.
 22. Lins, K., Servaes, H., & Tamayo, A. (2015). Social Capital, trust, and firm performance during the financial crisis. CEPR Discussion Paper.
 23. Molina-Morales, F., & Martínez-Fernández, M. (2010). Social Networks: Effects of Social Capital on Firm Innovation. Journal of Small Business Management, 48(2), 258–279.
 24. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 25. Portes, A. (1995). The economic sociology of immigration: Essays on networks, ethnicity, and entrepreneurship. NY: Russell Sage Foundation.
 26. Putnam, R. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of democracy, 6(1), 65-78.
 27. Rogers, S., Halstead, J., Gardner, K., & Carlson, C. (2011). Examining walkability and social capital as indicators of quality of life at the municipal and neighborhood scales. Applied Research Quality Life, 6, 201–213.
 28. Sasani, A., Rabani, M., & Behrooz, A. (2012). Investigating the effect of human capital and social capital on innovation using the fuzzy AHP method. New York Science Journal, 5(11), 141-152.
 29. Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small firm performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators. Journal of Business Venturing, 29, 152–173.
 30. Villalonga-Olives, E., & Kawachi, I. (2015). The measurement of social capital. Gaceta Sanitaria, 62-64.
 31. Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets. Information Control, 8, 338–353.
 32. Zadeh, L. (1975a). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning-I. Information Sciences, 8, 199-249.