رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی با عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های شهر کرمان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

اگر سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در کنار هم به کار گرفته شود، برای سازمان مزیت رقابتی برتر ایجاد می‌کند و عملکرد آن را بهبود می‌بخشد. هدف این تحقیق، تبیین رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی با عملکرد سازمانی است. جامعۀ آماری تحقیق، تمامی کارکنان فروشگاه‌های شهر کرمان است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، از 152 نفر از کارکنان این فروشگاه‌ها جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد بین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی رابطۀ معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. سرمایۀ اجتماعی نیز تأثیر معنی‌دار و مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. از میان عوامل موجود در سرمایۀ اجتماعی، هم‌بستگی میان افراد، روابط اشخاص با مؤسسه‌های کسب‌وکار و روابط غیررسمی با مدیران فروشگاه، بیشترین تأثیر و سایر عوامل تأثیر کمتری بر سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی دارند. به‌علاوه، سرمایۀ انسانی تأثیر معنی‌دار و مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. از میان عوامل موجود در سرمایۀ انسانی نیز تخصص حرفه‌ای در مدیریت سازمان، تجارب متنوع، تجربۀ کار فنی یا کار با فناوری و جست‌وجو و اکتشاف فرصت‌ها بیشترین تأثیر و سایر عوامل تأثیر کمتری بر عملکرد سازمانی دارند. نتایج آزمون مدل تحقیق نیز نشان می‌دهد این مدل از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار Smart PLS. تهران، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش.
 2. حبیب‌پور، کرم و صفری، رضا. (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). تهران، چاپ پنجم، انتشارات لویه.
 3. شمسی گوشکی، سجاد؛ سلگی، محمد و بهرام‌زاده، محمدمهدی. (1392). ارزیابی ارتباط برنامه‌های وفاداری، وفاداری مشتری و مؤلفه‌های وابسته (مطالعۀ موردی شرکت‌های توزیع دارو). مجلۀ مدیریت بازاریابی. شمارۀ 21، زمستان 1392.
  1. Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., & Kilic, K. (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management decision, 48(5), 732-755.
  2. Ariño, A., De la Torre, J., & Ring, P. S. (2001). Relational quality: managing trust in corporate alliances. IESE Business School. D/434
  3. Augusto Felício, J., Couto, E., & Caiado, J. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision, 52(2), 350-364.
  4. Clopton, A. W. (2011). Social capital and team performance. Team Performance Management: An International Journal, 17(7/8), 369-381.
  5. Dinda, S. (2014). Inclusive growth through creation of human and social capital.International Journal of Social Economics, 41(10), 878-895.
  6. Feurer, R., & Chaharbaghi, K. (1996). Competitive environments, dynamic strategy development capabilities and business performance. Benchmarking for Quality Management & Technology, 3(3), 32-49.
  7. Gates, S., & Langevin, P. (2010). Human capital measures, strategy, and performance: HR managers' perceptions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(1), 111-132.
  8. Griffith, D. A., Yalcinkaya, G., & Calantone, R. J. (2010). Do marketing capabilities consistently mediate effects of firm intangible capital on performance across institutional environments?. Journal of World Business,45(3), 217-227.
  9. Guo, H., Zhao, J., & Tang, J. (2013). The role of top managers' human and social capital in business model innovation. Chinese Management Studies,7(3), 447-469.
  10. Mahajan, A., & Benson, P. (2013). Organisational justice climate, social capital and firm performance. Journal of Management Development, 32(7), 721-736.
  11. Megicks P. (2007). Hierarchical fit levels of strategy and performance in UK small retail businesses. Management Decision, 45(3), 484-502.
  12. Nisbet, P. (2007). Human capital vs social capital: Employment security and self-employment in the UK construction industry. International Journal of Social Economics, 34(8), 525-537.
  13. Parnell, J. A. (2013). Uncertainty, generic strategy, strategic clarity, and performance of retail SMEs in Peru, Argentina, and the United States. Journal of Small Business Management, 51(2), 215-234.
  14. Raduan, C. R., Jegak, U., Haslinda, A., & Alimin, I. I. (2009). Management, strategic management theories and the linkage with organizational competitive advantage from the resource-based view. European Journal of Social Sciences,11(3), 402-418.
  15. Rhodes, J., Lok, P., Yu-Yuan Hung, R., & Fang, S. C. (2008). An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance. Journal of workplace learning, 20(4), 245-258.
  16. Roca-Puig, V., Beltrán-Martín, I., & Segarra Ciprés, M. (2011). Combined effect of human capital, temporary employment and organizational size on firm performance. Personnel Review, 41(1), 4-22.
  17. Rompho, B., & Siengthai, S. (2012). Integrated performance measurement system for firm's human capital building. Journal of Intellectual Capital, 13(4), 482-514.
  18. Terry Kim, T., Lee, G., Paek, S., & Lee, S. (2013). Social capital, knowledge sharing and organizational performance: What structural relationship do they have in hotels?. International Journal of Contemporary Hospitality Management,25(5), 683-704.
  19. Wang, Y., Lo, H. P., Zhang, Q., & Xue, Y. (2006). How technological capability influences business performance: An integrated framework based on the contingency approach. Journal of Technology Management in China, 1(1), 27-52.
  20. Yang, J., Brashear Alejandro, T. G., & Boles, J. S. (2011). The role of social capital and knowledge transfer in selling center performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(3), 152-161.