بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های صنایع دارویی استان گیلان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان‌ها دانش کارکنان را به عنوان منبعی در جهت خلق و افزایش ارزش سازمانی به‌کار می‌گیرند و موفقیتشان به توانایی‌شان در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و تسهیم دانش کمک کند و برای آن‌ها در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، وجود سرمایة اجتماعی است. هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در بهبود تسهیم دانش در صنایع دارویی استان گیلان است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری این تحقیق کارشناسان صنایع داروسازی استان گیلان می‌باشند که تعداد آن‌ها 103 نفر است و از کل جامعه بررسی شد. در این تحقیق دو پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی و تسهیم دانش به‌کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش که از طریق آزمون رگرسیون به دست آمد، نشان داد سرمایة اجتماعی در افزایش تسهیم دانش نقش دارد. از سه بعد درنظرگرفته‌شده برای سرمایة اجتماعی، بعد شناختی بیشترین نقش را در بهبود تسهیم دانش دارد و بعد از آن بعد رابطه‌ای در بهبود تسهیم دانش نقش دارد، اما بعد ساختاری نسبت به دو بعد دیگر نقش بسزایی در بهبود تسهیم دانش ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمدمهدی (1386). «نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سامانی». فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، سال دوم، شمارة پنجم، صفحات 70- 35.
 2. حسن‌زاده، محمد؛ علیپور ایرانق، سکینه؛ زندیان، فاطمه (1393). «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و تسهیم دانش در مراکز ملی اطلاعات». تعامل انسان و اطلاعات، دورة اول، شمارة اول، صفحات 43-27.
 3. دموری، داریوش؛ و منصوری، حسین؛ طاهری دمنه، محسن (1388). «بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایة اجتماعی در دانشگاه اسلامی (از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد)». مدیریت در دانشگاه اسلامی 41، سال سیزدهم، شمارة اول، صفحات 64-44.
 4. دوستار، محمد؛ ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی؛هاشمی، سیدحامد (1391). «تأثیر سرمایة اجتماعی بر توسعة مدیریت دانش در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان گیلان». بهبود مدیریت، سال ششم، شمارة سوم، پیاپی 17، صفحات 31- 5.
 5. سرلک، محمدعلی؛ اسلامی، طاهره (1390). «تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایة اجتماعی». نشریة مدیریت دولتی، دورة سوم، شمارة هشتم، صفحات 18- 1.
 6. علامه، سیدمحسن؛ سلطانی، فرزانه؛ نریمانی، مهدی (1393). «بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایة اجتماعی بر رابطة بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان». پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 18، شمارة دوم، صفحات 148-127.
 7. فقیهی، ابوالحسن؛ فیضی، طاهره (1384). «سرمایة اجتماعی در سازمان». پیک نور، سال سوم، شمارة سوم، صفحات 21-11.
 8. قلیچ‌لی، بهروز؛ شقاقی، زهرا (1389). «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر تسهیم دانش میان اعضای شرکت پارس و شل». دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایة فکری، زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان.
 9. قلیچ‌لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر (1385). «نقش سرمایة اجتماعی در ایجاد سرمایة فکری سازمان (مطالعة دو شرکت خودروساز ایرانی)». فصل‌نامة دانش مدیریت، سال 19، شمارة 75، صفحات 147- 125.

10. معمارزاده، غلامرضا؛ عطایی، محمد؛ اکبری، احمد (1388). «بررسی نقش سرمایة اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان». مجلة مدیریت توسعه و تحول، پیش‌شمارة سوم، صفحات 15-9.

 1. مقیمی، سیدمحمد؛ رمضان، مجید (1390). پژوهش‌نامة مدیریت،جلد 11، تهران، انتشارات راه‌دان.

12. مهدیان‌راد، امیراحمد؛ فضلی، صفر (1390).«بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش (مطالعة موردی: سازمان امور مالیاتی کشور)». پژوهش‌نامة مالیات، شمارة دوازدهم، پیاپی 60، صفحات 321-291.

 

 1. Aizpurua, Leonardo Lebra; Zegarra Saldana, Pablo E.; Zegarra Saldana, Alejandro (2011). “Learning for sharing: an empirical analysis of organizational learning and knowledge sharing“. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(4), 509-518
 2. Bolino, M. C.; Turnley, W. H.; Bloodgood, J. M. (2002). “Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations“. Academy of management Review, 27(4), 505-522 .
 3. Chang, Hsin Hsin; Chuang, Shuang-Shii (2011). “Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator“. Information & Management, 48, 9-18.
 4. Chen, J.; Zhu, Z.; Xie Yuan, H. (2004). “Measuring intellectual capital a new model and empirical study”. Journal of intellectual capital, 5(1), 195-212.
 5. Chow, Wing S.; Chan, Lai Sheung (2008). “Social network, Social trust and shared goals in organizational knowledge sharing“. Information & Management, 45, 458-465.
 6. Hooff, Bart Van den; Huysman, Marleen (2009). “Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches”. Information & Management, 46, 1-8.
 7. Hsu, Meng-Hsiang; Teresa, L. Ju; Yen, Chia-Hui; Chang, Chun-Ming (2007). “Knowledge sharing behavior in virtual communities: The relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations“. Human-Computer studies, 65, 153-169.
 8. Kau, Feng-Yang; Young, Mei-Lien (2008). “Predicting knowledge sharing practices through intention: A test of competing models“. Computers in Human Behavior, 24, 2697-2722.
 9. Li, Yina; Ye, Fei; Sheu, Chwen (2014). “Social capital, information sharing and performance Evidence from China“. International Journal of Operations  &Production Management, (11), 1440-1462.
 10. Li, Z.; Luo, F. (2011). “Research on the relationship among social capital, organizational learning and knowledge transfer performance”. Journal of software, 6(9), 1763-1770.
 11. Mat Isa, Rosmah; Abdullah, Nor Liza; Che Senik, Zizah (2010). “Social capital Dimensions for tacit knowledge sharing: Exploring The Indicators“. Journal pengurusan, 30, 75-91.
 12. Michailova, Senjina; Minbaeva, Dana B. (2012). “Organizational values and knowledge sharing in multinational corporations: The Danisco case“. International Business Review, 21, 59-70.
 13. Nahapiet, Janine; Ghoshal, Sumantra (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational Advantage“. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 14. Nizam, Akhbar, Anis Rosniza; Musa, Mohd Fauzee (2012). “Enhancing Human Interaction of knowledge sharing in Higher Learning Workplace Environment“. Procedia-social and Behavioral Sciences, 35, 137-145.
 15. Sheng, Margaret; Hartono, Rendi (2015). “An exploratory study of knowledge creation and sharing in online community: a social capital perspective“. Total Quality Management, 26(1), 93–107.
 16. Wang, Jing; Gwebu, Kholekile; Shanker, Murali; Trouth, Marvin D.; (2009). “An application of agent-based simulation to knowledge sharing”. Dicision Support Systems, 46(2), 532-541.
 17. Widen-Wulff, Ginman Mariam (2004). “Explaining knowledge sharing in the dimensions of social capital“. Journal of information science, 30(5), 448-458.

Yang, Shu_Chen; Forn, Cheng_Kiang (2009). “Social capital, behavioural control, and tacit knowledge sharing—A multi-informant design”. International Journal of Information management, 29, 210_218.