دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 317-474