بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایۀ روان‌شناختی از طریق سرمایۀ اجتماعی (پیمایشی در ادارۀ‌ کل ورزش و جوانان استان اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 کارشناس‌‌ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد، واحد مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایة روان‌شناختی از طریق سرمایة اجتماعی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش عبارت است از همة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان که تعداد آن‌ها برابر با 405 نفر بود که با توجه به مشخص‌بودن جامعة آماری، با به‌کارگیری جدول کرجسی و مورگان، 210 نفر به عنوان نمونة آماری با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با به‌کارگیری پرسشنامه‌های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، سرمایة اجتماعی ناهابیت و گوشال و سرمایة روان‌شناختی لوتانز گردآوری شد. داده‌ها با دو روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر، آزمون سوبل) با نرم‌افزارهای اس. پی. اس. اس و لیزرل تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد عدالت سازمانی با سرمایة روان‌شناختی رابطة معنادار دارد. همچنین، عدالت از طریق متغیر میانجی سرمایة اجتماعی بر سرمایة روان‌شناختی تأثیر می‌گذارد. در نهایت، آزمون برازندگی مدل نشان‌دهندة مناسب‌بودن آن برای سازمان‌های ورزشی بود. در حقیقت، عدالت سازمانی نقش محوری در سازمان‌ها دارد و با برقراری آن می‌توان روابط قوی بین کارکنان و بازده بالاتری را مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی، سیدعلی‌اکبر؛ فیض‌آبادی، حوریه (1390). «بررسی ارتقای سرمایة اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان». مدیریت دولتی، دورة سوم، شمارة ششم، صفحات 45-35.
 2. اسماعیلی، محمدرضا، جوادی‌پور، محمد؛ طالپ‌پور، مهدی (1393). «مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی». نشریة پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دورة چهارم، شمارة هشتم، صفحات 13-1.
 3. الوانی، مهدی؛ شیروانی، علیرضا (1383). «سرمایة اجتماعی، اصل محور توسعه». مجلة تدبیر، شمارة 147، صفحات 22-16.
 4. امیرخانی، طیبه؛ عارف‌نژاد، محسن (1391). «تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة روان‌شناختی بر سرمایۀ اجتماعی». فصل‌نامة علوم مدیریت ایران. دورة هفتم، شمارة 26، صفحات 112-89.
 5. رامین‌مهر، حمید؛ هادیزاده، اکرم؛ احمدی، ایمان (1388). «بررسی رابطة بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعة موردی: شرکت پخش فراورده‌های نفتی ستاد تهران)». فصل‌نامة مدیریت تحول، دورة اول، شمارة دوم، صفحات 89-65.
 6. سلطان‌حسینی، محمد؛ نادریان، مسعود؛ صابری، علی (1392). «برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور». مجلة مدیریت ورزشی، دورة چهارم، شمارة پنجم، صفحات 160-145.
 7. شاکر، زینب؛ محرم‌زاده، مهرداد (1390). «ارتباط عدالت سازمانی و سرمایة اجتماعی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی». ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 8. فیضی، کامران؛ و رونقی، محمدحسین (1390). ارزیابی سرمایه‌های فکری و اجتماعی شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران». فصل‌نامة پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دورة اول، شمارة دوم، صفحات 206-189.
 9. گنجی، محمد؛ هلالس ستوده، مینا (1389). «رابطة گونه‌های دینداری و سرمایة اجتماعی». جامعه‌شناسی کاربردی، سال 22، شمارة 42، صفحات 120-95.
  1. Bies, R. J. (1987). "The predicament of injustice: The management of moral outrage".In L.L. Cummings & B. M. Staw (Eds), Research in organizational behavior, 9, 289-319.
  2. Choudhary, N.; Kumar, D. R.; Philip, P. J. (2012). “Organizational Justice as Predictor of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes”. Proceedings of National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business. 971–981.
  3. Choudhary, N.; Philip, P. J.; Kumar, R. (2011). “Impact of Organizational Justice on Organizational Effectiveness”. Industrial Engineering Letters, 1(3), 18–25.
  4. Colquitt, J.; Conlon, D. E.; Porter, C. (2001). "Justice at the millennium: A metaanalytical organizational". Journal of Applied Psychology, (3), 200- 215.
  5. Emhan, A.; Bakiev, E.; Taşdöven, H.; Kula, S. (2014). “Analysis of Relationship among Social Capital, Organizational Justice and Performance with Structural Equation Model: The Case of Banking Sector”. International Review of Social Sciences, 2(7), 425- 445.
  6. Fatih, C. (2011). "The effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction: A public sample in Turkey". European Journal of Social Sciences, 21(3), 373-380.Greenberg, J. (2004). "Stress Fairness to fare No stress:Managing workplace stress by promoting Organizational Justice". Organizational Dynamics. 33, 322-335.
  7. Lambert, Eric (2003). "The impact of organizational justice on correctional staff". Journal of criminal justice,31, 371-383.
  8. Luthans, F.; Avolio, B. J. Avey (2007). "Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction". Personnel Psychology, 541-572.
  9. Mahajan. A.; Benson, P. H. (2013). “Organizational justice climate, social capital and firm performance”. Journal of Management Development, 32(7), 721 – 736.
  10. Messer, B. A. E.; White, F. A. (2006). "Employees’ mode perceptions of fairness and organizational citizenship behavior". Journal of business and psychology, 4, 97-105.
  11. Moorman, R. H. (1991)."Relationship between organizational citizenship behaviors: do fairnessreceptions influence employee citizenship?”.Journal of applied psychology, 76, 845-855.
  12. Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). "Social Capital, Intellectual Capital & theorganizational advantage". ACAD MANAGE REV, 23(2), 242_260.
  13. Niehoff, B. P.; Moorman, R. H. (1993). “Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior”. Academy of Management Journal, 36, 527–556.
  14. Niehoff, B. P.; Moorman, R. H. (1993). "Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior”. Academy of Management Journal, 36, 527-556.
  15. Philip, P. J.; Kumar, R.; Choudhary, N. (2012). Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Justice at Work Place“. Proceeding Ninth AIMS International Conference on Management, January 1-4, 1215–1221.
  16. Ryan R. M.; Deci E. L. (2005). "On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudemonic well-being". Annual Review Psychology, 52, 141-166.

5.        حضوری، محمدجواد؛ صالحی، علی؛ دانایی‌فر، حسن؛ نجاری، رضا (1392). «طراحی مدل ارتقای سرمایة روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی». پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 17، شمارة سوم، صفحات 47-23.

Snyder, C. R.; Lopez S. J. (2007). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths. US, Sage Publications.

Yuong, Koh T.; Rowlinson, S. (2011). “Relational approach in managing construction project safety“. Journal of A social capital perspective, 48, 134-144.