بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی زنان در شهر ایلام با توجه به نقش میانجی نوآوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس‌‌ارشد، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروزه علاوه بر سرمایة فیزیکی، سرمایة اجتماعی، عامل تعیین­کننده­ در کارآفرینی است. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن بررسی تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی، نقش میانجی نوآوری در تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی را ارزیابی می‌کند. این مطالعه در نمونه­ای 130 نفری از کارآفرینان زن شهر ایلام با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی، از نوع همبستگی است و برای جمع­آوری داده­ها پرسشنامة محقق‌ساخته به‌کار گرفته شده است. همچنین، برای بررسی روایی، روایی صوری بررسی شد و برای بررسی پایایی، آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد ابزار تحقیق پایایی و روایی مناسبی دارد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با روش مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار LISREL8.8 انجام گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، سرمایة اجتماعی و نوآوری تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی دارد، اما سرمایة اجتماعی بر نوآوری تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمدمهدی (1386). «نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی». فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، سال دوم، شمارة پنجم، صفحات 70-35.
 2. برومند، زهرا؛ جلیلی، سودابه (1387). «بررسی تأثیر هوش عاطفی، سرمایة اجتماعی و توسعة منابع انسانی بر بهره‌وری شرکت همشهری». پژوهشنامة مدیریت و سرمایة اجتماعی، شمارة چهارم، صفحات 28-15.
 3. الوانی، سیدمهدی؛ شیروانی، علیرضا (1385) .سرمایةاجتماعی (مفاهیم،نظریه­هاوکاربردها). چاپ اول، تهران، انتشارات مانی.
  1. Acs, Z. J.; Anselin, L.;, Varga, A. (2002). “Patents and innovations counts as measures of regional production of new knowledge”. Res Policy, 31, 1069–1085
  2. Ahuja, G.; Lampert, C. M. (2001). “Entrepreneurship in the large corporation: a longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions”. Strategic Management Journal, 22(6–7), 521-543.
  3. Adler, P. S.; Kwon, S. W. (2002). “Social Capital: Prospects for a New Concept“. The Academy of Management Review, 27(1), 17-40
  4. Baum, J.; Locke, E. A.; Smith, K. G. (2001). “A multidimensional model of venture growth“. Academy of Management Journal, 44(2), 292–303.
  5. Bosma, Niels; Praag, Mirjam van; Thurik, Roy; Wit, Gerrit de (2004). “The value of human and social investments for the business performance of startups”. Small Business Economics, 23, 227-236.
  6. Bolino, M. C.; Turneley, W. H.; Bloo , J. M. (2002). “Citizenship behaviour and creation of social capital in organization”. Acadmic Management Review. 27, 505-522
  7. Bennett, R. J.; Robson, P. J. A. (1999). “The use of external business advice by SMEs in Britain”. Entrepreneurship and Regional Development, 34, 53-63..
  8. Bala Ramasamy, K. W.; Matthew, G.; Yeung, C. H. (2006). “IS guanxi (relationship) a bridge to knowledge transfer”. Journal of Business Research, 59(1),130-139.
  9. Djankov, S.; Miguel, E.; Qian, Y.; Roland, G.; Zhuravskaya, E. (2005). “Who are the entrepreneurs in Russia?”. Journal of the European Economic Association, 3, 1–11.
  10. Dong,Y.; Jin, J.; Yang, R. (2008). ”The Empirical Relationship Analysis between Social Capital and Innovation of Industry Cluster”. Journal of the Elearnica, 1-4
  11. Djankov, S.; Qian, Y.; Roland, G.; Zhuravskaya, E. (2006). “Who are China's entrepreneurs?”. American Economic Review, 96, 348–352
  12. De Clerq, D.; Dakhli, M. (2004). “Human capital, social capital and innovation: A multicountry study”. Entrepreneurship and Regional Development, 16, 107-128.
  13. Drucker, P. (1999). “Knowledge Worker Productivity: The BiggestChallenge California”. Management Review. 3, 79-94
  14. Egbert, H. (2009). “Business success through social networks? A comment on social networks and business success”. American Journal of Economics and Sociology, 68, 665-677.
  15. Greve, A.; Salaff, J. (2003). “Social networks and entrepreneurship. Entrepreneurship”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 28, 1–22.
  16. Hanson, S. (2009). “Changing places through women’s entrepreneurship. Economic Geography”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 85, 245-267.
  17. Hitt, M. A.; Ireland, R. D. (2000). “The intersection of entrepreneurship and strategic management research”. In D.L. Sexton & H. Landstrom (Eds.), Handbook of entrepreneurship, Oxford: Blackwell Publishers 45–63..
  18. Bessie, House (2000). “Does economic culture and social capital matter?: An analysis of African-American entrepreneurs in Cleveland, Ohio”. Western Journal of Black Studies, 24(3) 183–192.
  19. Hesselbein, F. (2002). Marshall Goldsmith, and Iain Somerville, edLeading for Innovation: And Organizing for Results. Jossey-Bass. ISBN
  20. Ingram, P.; Roberts, P. W. (2000). “Friendships among Competitors in the Sydney Hotel Industry”. American Journal of Sociology, 387-423.
  21. Kelley, J. D.; Brush, G. C.; Greene, G. P.; Litovsky, Y. (2013). “Global Entrepreneurship Monitor Women’s Report”, GERA/GEM, available at: www.gemconsortium.org
  22. Kraus, S.; Harms, R.; Fink, M. (2010). “Entrepreneurial marketing: moving beyond marketing in new ventures”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), 19-34
  23. Kai, K.; Jie, Z. (2009). “An empirical study of the effects of social capital on inter-firm knowledge transfer and innovation performance “. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
  24. Kafouros, M. I.; Buckley, P. J.; Sharp, J. A.; Wang, C. (2008). “The role of internationalization in explaining innovation performance”. Technovation, 28 (1–2), 63–74.
  25. Landry, R.; Amara, N.; Lamari, M. (2002). “Does social capital determine innovation?To what extent?”. Technological Forecasting and Social Change, 69(7), 681-701.
  26. Larraza, M.; Contı´n, I.; Bayona, C. (2007). “Actividad emprendedora, innovacio´n y desarrollo econo´mico”. Econ Ind, 363,119–128
  27. Lyons, T. S. (2002). “Building social capital for rural enterprise development: three case studies in the United States”. Journal of Developmental Entrepreneurship, 7(2), 193–216.
  28. Maskel, P. (2001). “Social Capital, innovation and competitiveness”. In S. Baron, J. Field, and T. Schuller (Eds.), Social Capital: Critical Perspectives, Oxford, U.K.: Oxford University press, 111-123.
  29. Minniti, M.; Nardone, C. (2007). “Being in someone else’s shoes: the role of gender in nascent entrepreneurship”. Small Business Economics, 28, 223–238.
  30. Minniti, M.; Arenius, P.; Langowitz, N. (2005). GEM 2004 Report on Women and Entrepreneurship. Babson Park. MA: Global Entrepreneurship Monitor Program and Center for Women’s Leadership at Babson College, Babson College
  31. Marlino, D.; Wilson, F. (2003). Teen Girls on Business: Are They Empowered?. Simmons School of Management and The Committee of 200, Chicago, IL
  32. Nan, C. Chen (2007). “The relationship among social entrepreneurial orientation”. organizational resources and entrepreneurial, 12(3), 24-39
  33. Nahapiet, J.; Ghoshal S. (1998). “Social capital, intellectual cap-ital, and the organizational advantage”. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
  34. Phene, K.; Fladmoe-Lindouits, Marsh, L. (2006). “Breakthrough innovations in the U.S. biotechnology industry: The effects of technological space and geographic origin”. Strategic Management Journal,. 27, 369–388.
  35. Poon, J. (2012). ”Social capital and female entrepreneurship in rural regions: Evidence from Vietnam”. Journal of the Marketing Management, 308, 1-8.
  36. Putnam, R, D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community”. New Tork, NY, Simon& Schuster.
  37. Rogers, E. M. (2008). Diffusion of Innovations. 5 ed. New York, Free Press.
  38.  Runco, M. A. (2005). “Predicting entrepreneurship from ideation and divergent thinking”. Creativity and Innovation Management, 14, 311-315
  39. Schumpeter, J .A. (1961). “The theory of economic development :an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle
  40. Shane, S. A. (2004). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual opportunity Nexus. Cheltenham, UK, Edward Elgar.
  41. Shane, S.; Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of Management Review, 25, 217–226.
  42. schuster, B, S.; Falck, O.; Heblich, S. (2010). “Social capital access and entrepreneurship”. Journal of Economic Behavior and Organization, 76, 821-833.
  43. Verheul I.; Uhlaner L. M.; Thurik A. R. (2005). “Business accomplishments, gender and entrepreneurial self-image”. Journal of Bus Venturing, 20(4) 483–518.
  44. Wahba, J.; Zenou, Y. (2012). ”Out of sight, out of mind: Migration, entrepreneurship and social capital”. Management Review, 890, 1-14.
  45. Walter, J.; Lechner, C.; Kellermanns, F. W. (2007). “Knowledge transfer between and within alliance partners: Private versus collective benefits of social capital”. Journal of Business Research, 698–710
  46. Wen Lin, B.; Chien Li, P. (2006). ”Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: a study of Taiwanese high-tech new ventures”., Journal of Business Research, 1-14.
  47. Yadav, M. S.; Prabhu, J. C.; Chandy, R. K. (2007). “Managing the future: CEO attention and innovation outcomes”. Journal of Marketing, 71, 84–101.
  48. Zhang, F. (2003). “An Empirical Study on Relationship between firm’s Social Capital and its Learning Efficiency in China”. Journal of Business management, 137, 1-5
  49. Zhan, H.; Hailin, L. (2011). “Does Knowledge Energy Mediate the Relationship between Internal Social Capital and Management Innovation”. International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 1-4
  50. Zhang, H. (2008). ”The Research of Relationship between Social Capital and Corporate Knowledge’s Transfer and Innovation”. Management Review,1-4.
  51. Zahra, Z.; George, G. (2002). “Absorptive capacity: A review, reconceptualization and extension”. Academy of Management Review, 27(2): 185-203.

Zhan Zhan,H.; Hailin,L.,(2011). “Does Knowledge Energy Mediate the Relationship between Internal Social Capital and Management Innovation”. Academy of Management Review, 25(3), 35-48.