بررسی تأثیر رهبری موثق بر بهبود خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری موثق بر خلاقیت و نوآوری کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعة آماری شامل همة کارکنان بانک کشاورزی استان همدان به تعداد 313 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 204 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده­ها چهار پرسشنامة رهبری موثق، سرمایۀ اجتماعی، خلاقیت و نوآوری به‌کار گرفته شد. برای بررسی روایی پرسشنامه­ها تحلیل عاملی تأییدی اجرا شده و برای سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضرایب آلفا به ترتیب 90/0، 87/0، 89/0 و 91/0 به دست آمد. داده­ها پس از جمع­آوری با به‌کارگیری نرم­افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شد. یافته­ها نشان داد اثرات مستقیم رهبری موثق بر سرمایۀ اجتماعی، خلاقیت و نوآوری مثبت و معنادار است. به علاوه، اثرات غیرمستقیم رهبری موثق بر خلاقیت و نوآوری با میانجی­گری سرمایۀ اجتماعی مثبت و معنادار است. بر این اساس مدیران بانک­ها می­توانند در سبک رهبری خود بر ارتباطات دوسویه، تشریک مساعی، اعتماد و مشارکت کارکنان متمرکز باشند، و از این طریق خلاقیت و نوآوری کارکنان را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. پاداش، فریبا؛ گل‌پرور، محسن (1389). «رابطة رهبری اخلاق­مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت کارکنان». اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره‌های اول و دوم، صفحات 110-103.
 2. تسلیمی، محمدسعید (1389). مدیریت تحول سازمانی. تهران، سمت.
 3. جعفری، سکینه؛ میرمقدم، کاظم (1392). «بررسی نقش رهبری خدمت­گزار در توسعة سرمایۀ اجتماعی». فصل‌نامة توسعه، سال هشتم، شمارة 28، صفحات 96-65.
 4. جلیلیان، حمیدرضا؛ مرادی، مرتضی؛ کاکایی، حسین (1389). «رهبری تحول­گرا و خلاقیت کارکنان». توسعة انسانی پلیس، سال هفتم، شمارة 32، صفحات 72-59.
 5. خلیلی، کرم؛ سلطانی، ایرج؛ نفر، مهدی (1394). «شناسایی مؤلفه­ها و شاخص­های عملکرد تیمی در سازمان­های دولتی ایران». مدیریت دولتی، دورة هفتم، شمارة اول، صفحات 70-55.
 6. رابینز، استیون پی؛ جاج، تیموتی ای (1389). رفتار سازمانی. جلد دوم، ترجمة مهدی زارع، تهران، انتشارات نص.
 7. رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت. تهران، سمت.
 8. زارع، زهره؛ مصلح شیرازی، علی‌نقی؛ عباسی، عباس (1394). «بررسی رابطة سرمایۀ اجتماعی با انگیزش مدیریتی». پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دورة هفتم، شمارة هفتم، صفحات 234-213.
 9. سیدجوادین، سیدرضا (1390). مبانی سازمان و مدیریت. تهران، نگاه دانش.
 10. عیدی­پور، کامران؛ زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ فرزی، حامد (1392). «رابطة سبک رهبری خدمت­گزار با خلاقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان». پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی. سال سوم، شمارة ششم، صفحات 37-29.
 11. مقیمی، سیدمحمد (1390). سازمان و مدیریت، رویکرد پژوهشی. تهران، انتشارات ترمه.
 12. مقیمی، سیدمحمد؛ رمضان، مجید (1390الف). پژوهش‌نامة مدیریت، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی. تهران، راه­دان.
 13. مقیمی، سیدمحمد؛ رمضان، مجید (1390ب). پژوهش‌نامة مدیریت، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات. تهران، راه­دان.
 14. مظلومی، نادر؛ ناصحی­فر، وحید؛ احسان­فر، گلشن (1392). «رابطة رهبری تحول­آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی». پژوهش‌نامة بیمه، سال 28، شمارة اول، صفحات 56-33.

 

 1. Avolio, B. J.; Mhatre, K. H. (2012). Advances in theory and research on authentic leadership. In K. S. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship (pp.773-783). Oxford, Oxford University Press.
 2. Avolio, B. J.; Walumbwa, F. O.; Weber, T. J. (2009). “Leadership: current theories, research and future directions”. Annual Review of Psychology, 60(2), 421–449.
 3. Avolio, B. J.; Gardner, W. L. (2005). “Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership”. The Leadership Quarterly, 16(3), 315–338.
 4. Baer, M. (2012). “Putting creativity to work: the implementation of creative ideas in organizations”. Academy of Management Journal, 55(4), 1102-1119.
 5. Bierly, P. E.; Kolodinsky, R. W.; Charette, B. J. (2009). “Understanding the complex relationship between creativity and ethical ideologies”. Journal of Business Ethics, 86(1), 101- 112.
 6. Celia, M.; Roncesvalles, T.; Sevilla, A. V. (2015). “The impact of authentic leadership on subordinates’ trust and work performance in educational organization: a structural equation modeling”. Journal of Educational and Management Studies, 5(1), 69-79,
 7. Cerne, M.; Jaklic, M.; Skerlavaj, M. (2013). “Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective”. Leadership, 9(1), 63–85.
 8. Ernstmann, N.; Ommen, O.; Driller, E.; Kowalski, C.; Neumann, M.; Bartholomeyczik, S.; Pfaff, H. (2009). “Social capital and risk management in nursing”. Journal of Nursing Care Quality, 24(4), 340–347.
 9. Gardner, W. L.; Avolio, B. J.; Luthans, F.; May, D. R.; Walumbwa, F. (2005). “Can you see the real me? A self-based model of authentic leaders and follower development”. The Leadership Quarterly, 16(3), 343–372.
 10. Hirst, G.; Knippenberg, D. V.; Chen, C.; Sacramento, C. A. (2011). “How does bureaucracy impact individual creativity? A cross-level investigation of team contextual influences on goal orientation creativity relationships”. Academy of Management Journal. 54(3), 624- 641.
 11. Hsu, C. P.; Chang, C. W.; Huang, H. C.; Chiang, C. Y. (2011). “The relationships among social capital, organizational commitment and customer-oriented prosocial behaviour of hospital nurses”. Journal of Clinical Nursing, 20(9‐10), 1383–1392.
 12. Kline, R. B. (2005). principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.), New York, The Guliford Press.
 13. Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3nd Edition ed.) New York: The Guliford Press.
 14. Kowalski, C. Ommen, O. Driller, E. Ernstmann, N. Wirtz, M. A. Kohler, T. and Pfaff, H. (2010). “Burnout in nurses–the relationship between social capital in hospitals and emotional exhaustion”. Journal of Clinical Nursing, 19(11–12), 1654–1663.
 15. Laschinger, H. K. S.; Read, E.; Wilk, P.; Finegan, J. (2014). “The influence of nursing unit empowerment and social capital on unit effectiveness and nurse perceptions of patient care quality”. Journal of Nursing Administration, 44(6), 347–352.
 16. Li, F.; Yu. K. F.; Yang, J.; Qi, Z.; Fu, J. H. Y. (2014). “Authentic leadership, traditionality, and interactional justice in the chinese context”. Management and Organization Review, 10(2), 249–273.
 17. Müceldili, B.; Turan, H.; Erdil, O. (2013). “The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 673-681.
 18. Nelson, K.; Boudrias, J-S.; Brunet, L.; Morin, D.; De Civita, M.; Savoie, A.; Alderson, M. (2014). “Authentic leadership and psychological well-being at work of nurses: The mediating role of work climate at the individual level of analysis”. Burnout Research, 1(2), 90-101.
 19. Peterson, S. J.; Walumbwa, F. O.; Avolio, B. J.; Hannah, S. T. (2012). “The relationship between authentic leadership and follower job performance: The mediating role of follower positivity in extreme contexts”. The Leadership Quarterly, 23(3), 502- 516.
 20. Peus, C.; Wesche, J. S.; Streicher, B.; Braun, S.; Frey, D. (2012). “Authentic leadership: an empirical test of its antecedents, consequences, and mediating mechanisms”. Business Ethics, 107(3), 331- 348.
 21.  Read, E. A.; Laschinger, K. S. (2015). “The influence of authentic leadership and empowerment on nurses’ relational social capital, mental health, and job satisfaction over the first year of practice”. Journal of Advanced Nursing, 71(7), 1611–1623.
 22. Rego, A.; Sousa, F.; Marques, Carla.; Pina, M. E. C. (2014). “Hope and positive affect mediating the authentic leadership and creativity relationship”. Journal of Business Research, 67(2), 200–210.
 23. Rego, A.; Sousa, F.; Marques, C.; Cunha, P. M. (2012). “Authentic leadership promoting employees' psychological capital and creativity”, Journal of Business Research, 65(2), 429- 437.
 24. Tate, B. (2008). “A longitudinal study of the relationships among self-monitoring, authentic leadership, and perceptions of leadership”. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15, 16–29.
 25. Valentine, S.; Godkin, L.; Fleischman, G. M.; Kidwell, R. (2011). “Corporate ethical values, group creativity, job satisfaction and turnover intention: the impact of work context on work response”. Journal of Business Ethics, 98, 353- 372.
 26. Walumbwa, F. O.; Avolio, B. J.; Gardner, W. L.; Wernsing, T. S.; Peterson, S. J. (2008). “Authentic leadership: development and validation of a theory-based measure?”. Journal of Management, 34(1), 89-126.
 27. Walumbwa, F. O.; Luthans, F.; Avey, J. B.; Oke, A. (2011). “Authentically leading groups: The mediating role of collective psychological capital and trust”. Journal of Organizational Behavior, 32, 4–24.
 28. Whitehead, G. (2009). “Adolescent leadership development: Building a case for an authenticity framework”. Educational Management Administration and Leadership, 37(6), 847–872.
 29. Wong, C. A.; Laschinger, H. K. (2013). “Authentic leadership, performance and job satisfaction: the mediating role of empowerment”. Journal of Advanced Nursing, 69(4), 947–959.
 30. Wooley, L.; Caza, A.; Levy, L. (2011). “Authentic leadership and follower development: Psychological capital, positive work climate, and gender”. Journal of Leadership and Organizational Studies, 18(4), 438-448.
 31. Yuan, F.; Woodman, R. W. (2010). “Innovative behavior in the workplace: the role of performance and image outcome expectations”. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342.