دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 475-630