توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در پرتو سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

مدیران منابع انسانی در قرن 21 باید سرمایة اجتماعی سازمان‌ها را مدیریت کنند. خلق بستر رقابتی، مستلزم سرمایة اجتماعی، یعنی توانایی یافتن، به‌کارگیری و ترکیب مهارت‌ها، دانش و تجربه‌های افراد درون و بیرون سازمان است. بدیهی است تکوین سرمایة اجتماعی مستلزم وجود عواملی است که یکی از آن‌ها دین و فرهنگ دینی است. پژوهش حاضر رابطة بین سبک زندگی اسلامی و سرمایة اجتماعی را در قالب مدلی علّی بررسی کرده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از شاخة همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعة آماری تحقیق دربرگیرندة کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت بوده است که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات و داده‌های پژوهش با به‌کارگیری 166 پرسشنامة توزیع‌شده، جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها نرم‌افزار لیزرل به منظور مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد سبک زندگی اسلامی بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت، مستقیم و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آیباغی اصفهانی، سعید (1392). طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایة اجتماعی در سازمان. رسالة دکتری، رشتة مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 2. بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل (1391). «بررسی رابطة سرمایة روان­شناختی با سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز». مجلةتخصصیپژوهشوسلامت. دورة دوم، شمارة اول، صفحات 153 – 145.
 3. حسینى، میرزاحسن (1389). «تأثیر استراتژى‌هاى سازمان‌هاى غیردولتى در ایجاد و ارتقای سرمایة اجتماعى». فصل‌نامةمطالعاتمدیریتانتظامى، سال پنجم، شمارة  اول، صفحات 100-82.
 4. سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس (1386). «تاب‌آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی». مجلة روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، سال سوم، شمارة 13، صفحات 295 – 290.
 5. صمیمی، رقیه؛ مسرور، دریادخت؛ حسینی، فاطمه؛ تمدن‌فر، مهرآسا (1385). «ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان». نشریة پرستاری ایران، دورة 19، شمارة 48، صفحات 93-83.
 6. طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمدباقر؛ بهرام‌پور، مهدی (1392). «رابطة سبک زندگی اسلامی با نگرش‌های ناکارآمد در دانشجویان». دانشوپژوهشدرروان‌شناسیکاربردی، سال 14، شمارة چهارم، صفحات 44-36.
 7. طولابی، زینب؛ صمدی، سعید؛ مطهری‌نژاد، فاطمه (1392). «بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطة بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد». فصل‌نامةمطالعاتجامعه‌شناختیجوانان، سال سوم، شمارة نهم، صفحات 132-115.
 8. علینی، محمد (1391). سرمایة اجتماعی در آموزه‌های اسلام. قم، انتشارات بوستان کتاب.
 9. کاویانی ارانی، محمد (1390). «کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی». روان‌شناسی و دین، سال چهارم، شمارة دوم، صفحات 44 – 27.
 10. کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد؛ انوری، حسن (1390). «رابطة سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان». روا‌­‌­ن­شناسی و دین. سال چهارم، شمارة چهارم، صفحات 74 –61.
 11. لوتانز، فرد (1391).  سرمایةروان‌شناختی. ترجمة بهروز رضایی‌منش همکاران، تهران، علمی .
 12. دینی ترکمانی، علی (1385). «تبیین افول سرمایة اجتماعی». رفاه اجتماعی، سال ششم، شمارة 23، صفحات 171-147.
 13. زارعی متین، حسن؛ قنبری، علی اکبر؛ قانع، مرضیه (1394). «بررسی رابطة هوش عاطفی و سرمایة اجتماعی در تشکل‌های مردم‌نهاد». مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة دوم، شمارة اول، صفحات 74-61.

 

 1. Adler, P. S.; Kwon, S. )2002(. “Social capital: prospects for a new concept”. Academy of Management Review, 27(1),17–40.
 2. Fuchino, Y.; Mizoue, T.; Tokui, N.; Ide, R.; Fujino, Y.; Yoshimura, T. (2003). “Health- related lifestyle and mental health among inhabitants of a city in Japan”. Nippon-Koshu- Eisei-Zasshi,  50, 303-313.
 3. Hoffman, J. J.; Hoelscher, M. L.; Sherif, K. (2005). “Social capital, knowledge management and sustained performance”. Journal of KnowledgeManagement, 9(3), 93-100.
 4. Horowitz, A. V. (2002). “Outcomes in the sociology of mental health and illness: Where have we been and where are we going?”. Journal of Health and Social Behavior , 43, 143-151.
 5. Larson, M.; Norman, S.; Hughes, L. (2013). “Psychological capital: a new lens for understanding employee fit and attitudes”. International Journal of Leadership Studies, 8(1), 202-214.
 6. Luthans, F.; Jensen S. M. )2001(. “Hope: A new positive strength for human resource development”. Human Resource Development Review, 1(3), 304–322.
 7. Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, Academy of Management”. The Academy of Management Review, 23–(2), 242-266.
 8. Rhodes, J.; Lok, P.; Hung, R. Y. Y.; Fang, S. C. (2008). “An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance”. Journal of WorkplaceLearning, 20(4), 245-258.
 9. Snyder C.R.; Lopez, S. J. (2002). Handbook of positivepsychology. New York: Oxford University Press.
 10. Thompson, D. (2009). "What does social capital mean?". Australian JournalOf Social Issues, 44(2), 145-161.
 11. World Health Organization (1998). Health promotion glossary. Geneva, Switzerland: author.