سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در احساس امنیت (مورد مطالعه: استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران

چکیده

سرمایة اجتماعی مفهومی است که در سال‌های اخیر در همة جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خودنمایی کرده است. این مفهوم در برگیرندة همة تعاملات، روابط، مشارکت، تعهد و علاقه‌ای است که افراد جامعه را به هم پیوند می‌زند و به واسطة نقش و اهمیت اجتماعی خود می‌تواند بر ابعاد امنیت اعم از اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی- روانی تأثیر بگذارد. هدف اصلی از انجام‌دادن این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی و احساس امنیت در استان لرستان، و ارزیابی میزان همبستگی بین سرمایة اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته است. این پژوهش از نظر روش توصیفی - همبستگی است که در بررسی سطح سرمایۀ اجتماعی و احساس امنیت روش پژوهش پیمایشی است. نتایج تحقیق نشان داد سرمایة اجتماعی که بر پایة نگرش‌های موجود از سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی بررسی شد، بر هر چهار بعد امنیت تأثیر گذاشته و همبستگی بین سرمایة اجتماعی و بعد اقتصادی امنیت 28/0، بعد سیاسی 23/0، بعد روانی و اجتماعی 21/0 و بعد قضایی 51/0 بوده است. در مجموع، ضریب همبستگی 63/0 حاکی از بالابودن میزان همبستگی بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت و در واقع، نقش زیاد سرمایة اجتماعی در احساس امنیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اختر محققی، مهدی (1385). سرمایة اجتماعی. تهران، نشر مؤلف.
الوانی، سیدمهدی و شیروانی، علیرضا(1383). «سرمایة اجتماعی، اصل محوری توسعه». تدبیر، شمارة 147، صفحات 22-16.
پهلوان، چنگیز (1381). «مسائل اجتماعی و امنیت». مجموعه مقالات همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صفحات 222- 218.
تاج‌بخش، کیان (1385). سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران، نشر شیرازه.
تحقیقی، امیرحسین (1382). «سرمایة اجتماعی، دولت و نهادها در ایران». دوفصل‌نامة معارف اسلامی و حقوق، تابستان و پائیز، شماره‌های 11 و 12، صفحات 80-70.
خلیلی، عظیمه (1381). «همسویی ارزش‌های فرهنگی و امنیت اجتماعی». مجموعه مقالات همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صفحات 338-332.
ربانی، رسول؛ افشارکهن، جواد (1383). «شهرنشینی و امنیت: تحقیق در عوامل و شرایط مؤثر بر امنیت در شهرها از دیدگاه شهروندان، مورد: شهر جدید بهارستان». مجلة علمی- پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، دورة 16، شمارة اول، صفحات 13-2.
فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم؛ سرمایة اجتماعی و حفظ آن. ترجمة غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعة ایرانیان.
نصری، قدیر (1387). مبانی هویت ایرانی. تهران، تمدن ایرانی.
ولکاک، مایکل؛ نارایان، دیپا (1384). سرمایة اجتماعی و تبعات آن برای نظریة توسعه، پژوهش و سیاست. ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
همتی، رضا (1386). «پلیس جامعه‌محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی». فصل‌نامة دانش انتظامی، سال نهم، شمارة سوم، صفحات 147- 131.
Anderson, A. R.; Miller, C. (2001). “Class matters: human and social capital in performance for new ventures”. Management Research, 2, 213-232.
Buzan, B.; Hansen, L. (2007). International security. Vol.3: Widening Security, London, SAGE Publications.
Coleman. J. S. (1998). “Social capital in the creation of human capital”. American Journal of sociology, 94, 120-194.
Nahapiet, J; Ghoshal, S. (1998). “Social capital: intellectual capital and the organizational advantage”. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
16- Rice, Tom W.; Jeffrey, Ling (2002). “Democracy, economic wealth and social capital”. Sorting Out the Causal Connections Space and Polity, 6(3), 307 –325.
17- Scheider, M. C.; Rowell, T.; Bezdikian, V. (2006). “The impact of citizen perceptions of community policing on fear of crime: findings from twelve cities”. Police Quarterly, 12(3), 213- 216.
18- Williams, F. P.; Mcshane, M. D.; Akers, R. L. (2000). “Worry about Victimization: an alternative and reliable measure for fear of crime”. Western Criminology review, 2(2), 1-26.
19- Wilson Doenges, G. (2000). “An exploration of sense of community and fear of crime in gated communities”. Environment and Behavior, 32(5), 593- 633.