تاثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آگاهی از نیاز برای تغییر: مطالة نقش میانجی تسهیم دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناس‌ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

سازمان‌ها در طول مدت چرخة عمر خود برای تطبیق با محیط متلاطم و متغیر، نیازمند تغییرند. در صورت ایجادنشدن تغییرات مقتضی به‌طور حتم، سرانجام آن‌ها تسریع در نابودی خواهد بود. در این مطالعه تأثیر سرمایة اجتماعی سازمانی بر آگاهی از نیاز به تغییر، با نقش میانجی تسهیم دانش در ادارات آموزش‌وپرورش بررسی شد. به این منظور، سه پرسشنامة پیوسته برای ارزیابی سطح تسهیم دانش، سرمایة اجتماعی و آگاهی از نیاز برای تغییر، بین 400 نفر از کارکنان اداری آموزش‌وپرورش تهران توزیع شد که در نهایت، 386 پرسشنامه توسط نرم‌افزار Warp PLS تحلیل شد. مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه نشان داد سرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش و آگاهی از نیاز برای تغییر در فرایند تحول سازمانی می‌گذارد، تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی به عنوان متغیر میانجی باعث افزایش تأثیر تسهیم دانش بر آگاهی از تغییر می­شود، ضمن اینکه بعد ساختاری سرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش و آگاهی از نیاز به تغییر می‌گذارد. همچنین، دربارة تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی از طریق تسهیم دانش بر آگاهی از نیاز به تغییر، بعد شناختی تأثیر معناداری ندارد و بین بعد رابطه­ای و ساختاری، بعد ساختاری بیشترین تأثیر را می‌گذارد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. استونر، جیمز­ای.­اف.؛ فریمن، آر.­ادوارد؛ گیلبرت، دانیل­آر (1390). مدیریت: سازماندهی، رهبری، کنترل. ترجمة علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  2. الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمدمهدی (1386). نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی. فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، دورة 2، شمارة 5، 70-35.
  3. حمیدی‌زاده، علی؛ شهیدزاده، فریبا؛ موحدی‌فر، عرفان (1393). بررسی تأثیر مؤلفه­های سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل مخابرات شهرستان قم). مدیریت سرمایة اجتماعی، شمارة 2، صفحات 223-203.
  4. درویش، حسن؛ امیرخانی، امیرحسین؛ نیک‌بخش، راما (1388). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با به‌اشتراک‌گذاری دانش. نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایة فکری، زنجان،دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان.
  5. صفائیان‌فرد، شهرزاد؛ همای صالحی، خدیجه؛ برومند، زهرا (1392). بررسی تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر تحولات سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت سهامی بیمة البرز). پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
  6. فرنچ، وندال و سسیل، اچ. بل (1380). مدیریت تحول در سازمان. ترجمة سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات ‏صفار.
  7. فیلد، جان (1385). سرمایة اجتماعی. ترجمة احمدرضا اصغرپور، مشهد: دانشگاه فردوسی.
  8. قلیچ­لی، بهروز؛ حکیمی تهرانی، دل‌آرام (1392). تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان). چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارة 13، صفحات 106-85.
  9. ناطق‌پور، محمدجواد؛ فیروزآبادی، سیداحمد (1385). شکل‌گیری سرمایة اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر بر آن. فصل‌نامة علوم اجتماعی، شمارة 28، صفحات 190-160.

  10. نوروزی، حسین؛ نوروزی، داود (1394). تئوری­های مدیریت پیشرفته. تهران: انتشارات فوژان.

  11. نیازی، محسن؛ کارکنان نصرآبادی، محمد (1388). توانمندسازی بر اساس راهبرد سرمایة اجتماعی. ماهنامة تدبیر، شمارة 203، صفحات 26-21.

  12. Adam, F.; Roncevic, B. (2003). Social Capital: Recent Debates and Research Trends. Social Science Information, 42(2), 155-183.

  13. Alavi, M.; Leidner, D.E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MS Quarterly, 25(1), 107-32.

  14. Carroll, M.C.; Stanfield, J.R. (2003). Social Capital, Karl Polanyi, and American Social and Institutional Economics. Journal of Economic Issues, 37(2), 397-404.

  15. Claridge, T. (2004). Social capital and natural resource management: an important role for social capital?. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Master of Natural Resource Studies, School of Natural and Rural Systems Management, University of Queensland.

  16. Dixon, N.M. (2000). Common knowledge: How companies thrive by sharing what they know. Harvard Business Press.

  17. Grootaert, C.; Van Bastelaer, T. (2001). Understanding and measuring social capital: A synthesis of finding and recommendations from the social capital initiative. Washington, DC: The World Bank.

  1. Hiatt, J. M. (2003). ADKAR-A model for change management. Change Management Center, Prosci.

  19. Hicks, R.; Dattero, R.; Galup, S. (2007). A metaphor for knowledge management: explicit islands in a tacit sea. Journal of Knowledge Management, 11(1), 5-16.

  20. Hoffman, J.; Hoelscher, M.L.; Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management and sustained superior performance. Journal of Knowledge Management, 9(3), 93-100.

  21. Humg, F. (2003). Social Trust, cooperation and human capital, Singapore Management University; Electronic copy available at: http://repec.org/esFEAM04/up.25996.1080554679.pdf.

  22. Kock, N. (2013). Advanced mediating effects tests, multi-group analyses, and measurement model assessments in PLS-based SEM. Laredo, TX: Script Warp Systems.

  23. Lee, H.; Choi, B. (2003). Knowledge management enabler process and organizational performance: an integrative view and empirical examination. Journal of Management Information System, 2(1), 179-228.

  24. Lee, J.N. (2001). The impact of knowledge sharing: Organizational capability and partnership quality on is outsourcing success. Information and Management, 38(5), 5323-35.

  25. Matzler, K.; Rier, M.; Hinterhuber, H.H.; Renzl, B.; Stadler, C. (2005). Methods and concepts in management: Significance, satisfaction and suggestions for further research – Perspective from Germany, Austria and Switzerland. Strategic Change, 14, 1–13.

  26. McDermott, R.; O'Dell, C. (2001). Overcoming culture barriers to sharing knowledge. Journal of Knowledge Management, 1(1), 76-85.

  27. Meng-Lei, M.; Horng, J.; Christine S. (2009). Hospitality teams: Knowledge sharing and service innovation performance. Tourism Management, 30(1), 41-50.

  28. Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.

  29. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.

  30. Putnam, R.D. (1996). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.

  31. Renzel, B. (2008). Trust in management and knowledge sharing: The meditating effect of fear and knowledge documentation. Omega, 36(1), 206-220.

  32. Rhodes, J.; Lok, P.; Hung, R.Y.Y.; Fang, S.C. (2008). An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance. Journal of Workplace Learning, 20(4), 245 – 258.

  33. Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(1), 18 – 35.

  34. Roldán, J.L.; Sánchez-Franco, M.J. (2012). Variance-based structural equation modeling: Guidelines for using partial least squares in information systems research. In M. Mora, O. Gelman, A. Steenkamp & M. Raisinghani (Eds.), Research methodologies, innovations and philosophies in software systems engineering and information systems (pp. 193–221). Hershey PA: Information Science Reference.

  35. Sánchez, A.V.; Ligero, F.R. (2010). An institutional approach to the environmental management systems of golf courses in Andalusia. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 1(1), 24-38.

  36. Senge, P.M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Currency.

  37. Szreter, S. (2000). Social capital, the economy, and education in historical perspective. pp. 56-77 in Social capital: Critical perspectives, edited by Tom Schuller. Oxford: Oxford University Press.

  38. Tung-Moe, Y.; Terrence, A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. Government Information Quarterly, 28(2), 164-175.

  39. Verona, G.; Prandelli, E.; Sawhney, M. (2006). Innovation and virtual environments: Toward virtual knowledge brokers. Organization Studies, 27(6), 765–788.