دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 321-461 
کاهش سرمایة اجتماعی ، دولت و مشارکت مردم

صفحه 435-461

10.22059/jscm.2016.60666

حسین رحمت الهی؛ احسان آقامحمدآقایی؛ مهدی بالوی