طراحی مدل شرکت‌های زایشی پژوهشی با هدف توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

یکی از مؤلفه­هایی که در تحقیقات دانشگاه­ها به آن توجه زیادی نشده است، توسعة سرمایة اجتماعی در مراکز تحقیقاتی (مراکز رشد و شرکت­های زایشی پژوهشی) است که باعث مشارکت در دانش و خلق دانش جدید می­شود. محقق در این پژوهش با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاه­ها و شرکت­های زایشی پژوهشی، مدلی طراحی کرده است. محدودة اجرایی این پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان مازندران است. در این مقاله سعی شده است شاخص­های اصلی توسعة سرمایة اجتماعی در شرکت­های زایشی پژوهشی بررسی شود. برای نیل به این منظور، با به‌کارگیری نظرهای کارشناسان، صاحب­نظران، و متخصصان سازمان­های آموزشی، این شاخص­ها شناسایی شد و با فن تاپسیس در محیط فازی، این شاخص­ها رتبه­بندی شده، تا مهم‌ترین عوامل و شاخص­های مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی به ترتیب اولویت مشخص شوند. اولویت اول، تیم­های کاری دانشگاهی با هدف مشارکت اجتماعی؛ اولویت دوم، تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه؛ اولویت سوم، نهادهای حمایتی برای توسعة تکثر فرهنگی در دانشگاه بود. پس از آن، با به‌کارگیری روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبه­های نیمه­ساختاریافتة عمیق با پانزده نفر از پژوهشگران دانشگاهی، الگوی نهایی از طریق تحلیل محتوای مصاحبه­ها طراحی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. الوانی‏، مهدی؛ عبدالله‌پور، مونا (1387). نقش سرمایة اجتماعی در کارآفرینی سازمانی. مجلة پیام مدیریت، شمارة 27، صفحات 26-5.         
  2. اندیشمند، ویدا­ (1388). شناسایی مؤلفه­های سرمایة اجتماعی در دانشگاه­ها به منظور ارائة مدلی جهت ارتقای آن. فصل‌نامة رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال 3، شمارة 2، صفحات 9-34.
  3. تاج الدین، مسعود؛ زالی، محمدرضا؛ خیاطان، مهدی (1389). بررسی موانع ساختاری شکل‌گیری شرکت‌های زایشی دانشگاه تهران و ارائة راهکار. کنفرانسبین‌المللیمدیریت،نوآوریو کارآفرینی، 27 و 28 بهمن‌ماه 1389، شیراز.
  4. خاکباز، حسن؛ عیوض‌پور، جعفر (1392). مدیریت شبکة ذی‌نفعان در مراکز رشد فناوری. فصل‌نامة تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال 9، شمارة 34، صفحات 45-32.
  5. ربیعی، علی؛ صادق‌زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با کارآفرینی. فصل‌نامةعلمی پژوهشیرفاهاجتماعی، سال 11، شمارة 41، صفحات 29-24.
  6. ضیایی، مظاهر (1391). اهمیت تعدد و تنوع منابع در موفقیت فرایند ایجاد شرکت­های زایشی پژوهشی. فصل‌نامة تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال 8، شمارة ­3، صفحات 61-54.
  7. عباس‌نژاد، عادل؛ قلی‌پور، ولی‌ا‌لله؛ رضانیا، حمیدرضا­ (1392). سازمان دانش‌‌محور بسترساز رشد و توسعة نیروی انسانی کارآفرین. همایشملیدانشگاهکارآفرین،صنعتدانش‌محور، 25 و 26 اردیبهشت‌ماه 1392، مازندران.
  8. عنایتی، ترانه؛ عالی‌پور، علیرضا (1393). پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی-حرکت به سمت دانشگاه­های نسل چهارم. فصل‌نامة تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال 10، شمارة 39، صفحات 29-20.
    1. Aam Hamid, A.; Nur, A.; Wahyudi,  S.; Muhammad, N.; Ida Idayu, M. (2015). Commercialization strategy formulation for university spin-off: a case study. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 2015 VolII, IMECS 2015, March 18 - 20, 2015, Hong Kong.

10. Bathelt, H.; Kogler, D.; Munro, A. (2010). A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development. Technovation, 30, 519-532.

11. Benneworth, P.S.; Charles, D. R. (2004). Overcoming learning uncertainties in the innovation process: the contribution of clustering to firms' innovation performance. In R. Oakey, W. During & S. Kauser (eds.) New technology based firms in the new millennium, Vol.3, London: Pergamum.

12. Bolino, M. (2002). Citizenship behavior and creation of social capital in organizations. Aacademy of Management Review, 27(4), 22-26.

13. Chen, C.T. (2000). Extension of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Journal of Fuzzy Sets and Systems,114(1), 1-9.

14. Hayter, C.S. (2013). Harnessing university entrepreneurship for economic growth: Factors of success among university spin-offs. Economic Development Quarterly, 27(1), 18-28.

15. Liao, J.; Welsh, H. )2005(. Role of social capital in venture creation: key dimensions and research implications. Journal of Small Business Management, 43(4), 345-362.

16. Newberry, D.B. (2008). Organizational learning, leadership & culture “a study of program managers in head department of defense. Doctor of Philosophy (PhD) in Education, Capella University.

17. Park, C.M.; Shin, D.C. (­2005). Social capital and democratic citizenship: The case of South Korea. Japanese Journal of Political Science, 6, 63-85.

18. Putnam, R.D. (2000). Democracies in flux, the evolution of social capital in contemporary society, Oxford university press, Published in German (Verlag Bertelsmann Stiftung, 2001) and Spanish (2003).

19. Timmons, J. (2003). New venture creation. Boston: Home Wood published.

20. Wadsworth, J. (2012). Global R&D Funding Forecast: R&D Spending Growth Continues while Globalization Accelerates. Battele and R&D Magazine, 2(1), 1-10.

21. Zeleny, M. (1982). Multiple criteria decision making. New York: McGraw-Hill.