دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-162 
طراحی مدل ارتقای سرمایۀ اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال

صفحه 89-111

10.22059/jscm.2016.58827

احسان محمدی ترکمانی؛ محمد حسین قربانی؛ قدرت اله باقری؛ سجاد سروش