دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-162 
6. طراحی مدل ارتقای سرمایۀ اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال

صفحه 89-111

10.22059/jscm.2016.58827

احسان محمدی ترکمانی؛ محمد حسین قربانی؛ قدرت اله باقری؛ سجاد سروش


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 483-628 پاییز 1395، صفحه 321-461 تابستان 1395، صفحه 163-320 بهار 1395، صفحه 1-162