تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری انگیزش شغلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی،مشاور سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

شناخت عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی همواره یکی از دغدغه‌های اندیشمندان بوده است. این تأکید از عوامل بیرونی و سخت به‌سوی محرک‌های درونی و نرم تغییر یافته است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی می‌پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة اجرا، توصیفی- همبستگی است که در آن ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها به‌کار گرفته شد. جامعة آماری تحقیق شامل 460 نفر از کارکنان شعب بانک پارسیان منطقة ١٣ شهر تهران است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 210 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظر خبرگان، و پایایی آن‌ها نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد سرمایة اجتماعی بر انگیزش شغلی و کارآفرینی سازمانی و انگیزش شغلی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد تأثیر مستقیم سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی برابر با 56/0 و تأثیر غیرمستقیم آن به‌واسطۀ متغیر میانجی انگیزش برابر با 28/0 است. با توجه به این نتایج، مدیران جامعة آماری می‌توانند با تقویت روابط مبتنی بر اعتماد و انگیزش کارکنان کارآفرینی سازمانی را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. احمدی، سیدعلی‌اکبر؛ نظری‌زاده، امیرعباس؛ سپهوند، رضا؛ نظرپوری، امیرهوشنگ (1392). بررسی رابطةسرمایة روان‌شناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور. فصل‌نامة دانش انتظامی، سال 15، شمارة 4، صفحات 78-60.
  2. احمدی، علی‌اکبر؛ فیض‌آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایة اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونة موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران). فصل‌نامة مدیریت دولتی، سال 3، شمارة 6، صفحات 54-35.
  3. آراستی، زهرا؛ کنعانی، احمد؛ سیدقاسمی، نویسا (1392). انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت شباهت‌ها و تفاوت‌ها. زن در توسعه و سیاست، شمارة 40، صفحات 100-83.
  4. بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس (1389). تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای با کمک نرم‌افزارSPSS. تهران: مهرگان قلم.
  5. پیران‌نژاد، علی (1394). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی، مورد مطالعه شهرداری شهر قدس. مدیریت دولتی، دورة 7، شمارة 1، صفحات 53-41.
  6. تسلیمی، محمدسعید؛ منوریان، عباس؛ آشنا، مصطفی (1385). رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی درون‌سازمانی. فرهنگ مدیریت، سال 4، شمارة 14، صفحات 56-27.
  7. چاووشینی، رسول؛ نقش‌بندی، ماریا (1393). بررسی رابطة عدالت سازمانی و سرمایه‌های اجتماعی کارکنان در شرکت توزیع برق استان کردستان. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 1، شمارة 2، صفحات 264-247.
  8. ربیعی، علی؛ صادق­زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی. رفاه اجتماعی، شمارة 41، صفحات 222-191.
  9. رضائی، روح‌الله؛ درینی، روح‌الله (1392). بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی. مدیریت دولتی، دورة 5، شمارة 3، صفحات 62-43.

10. سرلک، محمدعلی؛ اسلامی، طاهره (1390). تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایة اجتماعی. نشریة مدیریت دولتی، دورة 3، شمارة 8، صفحات 18-1.

11. شفیع‌زاده، علی (1381). بررسی عوامل انگیزشی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی. حرکت، شمارة 14، صفحات 67-53.

12. فروغی، عادل (1393). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر انگیزش شغلی در کارکنان پیراپزشکی بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور استان تهران.

13. قمری، محمد (1392). رابطة بین سرمایة اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة متوسطه شهر کرج. آموزش و ارزشیابی، سال 6، شمارة 22، صفحات 58-45.

14. کوشکی جهرمی، علیرضا؛ سیدنقوی، سیدعلی؛ حسین‌پور، داود؛ محمدی‌مقدم، یوسف (1393). الگوی همردیفی مفاهیم رفتار سازمانی. فصل‌نامة مطالعات رفتار سازمانی، سال 3، شمارة 3 ، صفحات 46-19.

15. گل‌شکوه، فرزانه؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح‌الدین؛ عسگری، پرویز؛ حیدری، علیرضا؛ پاشا، غلامرضا (1388). رابطة بین سبک‌های تفکر، انگیزه، پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان. روان‌شناسی اجتماعی، سال 4، شمارة 10، صفحات 118- 105.

16. محرم‌زاده، مهرداد؛ کاشف، میرمحمد؛ بهنوش، شیما (1389). ارتباط سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره‌کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم ورزشی، سال 7، شمارة 1 (پیاپی26)، صفحات 134-119.

17. مطلق، معصومه؛ نوابخش، فرزاد؛ نقشی، فتاح (1391). بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و رضایت شغلی. مطالعات توسعة اجتماعی ایران، سال 4، شمارة 3، صفحات 114-97.

18. نوابی، علی (1390). بررسیجامعه‌شناختیعواملاجتماعیمؤثربررضایت‌مندیشغلیمعلمانمقطعابتداییشهرستاننهاوند. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

19. هومن، حیدرعلی (1384). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

20. Adler. P.S. (2002). Social capital prospect for a new concept. Academy of Management Review, 12(1), 17-40.

21. Akbari, P.; Baharestan, O. (2013). The analysis of the impact of information technology and social capital on entrepreneurial orientation in iran pharmaceutical industry (Case study: Alborz Drug Company). International Journal of Management and Business, 3(3),215-232.

22. Bolino, M.; Turnley, W.; Bloodgood, J. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505- 522.

23. Brooks, K.; Muyia N.F. (2006). Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link. Journal of European Industrial Training, 30(2), 117-128.

24. Castro, I.; Galán, J. L.; Bravo, S. (2014). Entrepreneurship and Social Capital: Evidence from a Colombian Business Incubator. Innovar, 24(1), Edición Especial, 91-100.

25. Cole, G.A. (2001). Management: Theory and practice. 5th Edition, Britain: Educational Low Priced Sponsored Texts.

26. Elahi, S.M.; Kaikhosravi, H.; Rizaee, G.A. (2014). Impacts of social capital on motivation and customer loyalty in qazvin retailers market. Management and Administrative Sciences Review, 3(7), 1044-1052.

27. Hough, J.; Scheepers, R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3(1), 17- 25.

28. Hughes, M.; Morgan, R.E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36(5), 651–661.

29. Huitt, W. (2001). Motivation to learn: an overview. educational psychology interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/ motivation /motivate.html.

30. Kafcheh, P.; Hosseini, S.E. (2015). Relationship between social capital and entreprenurship in developing countries (case stady: Kurdestan Province of Iran). ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 4(1), 72-81.

31. Lee, Lock (2005). Schemes and tools for social capital measurement as a proxy for intellectual capital measures. In Knowledge management tools and techniques,

32. Mueller. P. (2006). Entrepreneurship in Region: Breeding Ground for Nascent Entrepreneurs?. Small Business Economics, 27, 41-58, DOI 10.1007/S 11187- 006-6951-7.

33. Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.

34. Oshima, A.; Ravikumar, B.; Riezman, R. (2008). Entrepreneurship, organization capital and the evolution of the firm. available at: www.CESifo-group.org/wp, working paper, N.2242, 1-18..

35. Putnam, R.D. (2000). Democracies in flux, the evolution of social capital in contemporary society. London: Oxford university press.

36. Sabatini, F. )2005). Does social capital improve labor productivity in small and medium enterprises, forthcoming. International Journal of Management and Decision Making, 9(5), 454-480.

37. Zhao, W.; Ritchie, B.; Echtner, M. (2011). Social capita and tourism entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 38(4), 1570–1593.