شناسایی پیامدهای نشاط کارکنان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رفتار سازمانی، مدرس دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

از سال 2000 در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه‌یافتگی کشور‌ها نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایتمندی افراد جامعه به عنوان متغیرهای اصلی وارد محاسبات شده است که نشان‌دهندة اهمیت مطالعه و بررسی نشاط است. بنابراین، این پژوهش کیفی با هدف شناسایی پیامدهای نشاط کارکنان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، مطالعه‌ای اکتشافی و از نظر شیوة جمع‌آوری اطلاعات پژوهش آمیخته است. پیامدهای شناسایی‌شده در این پژوهش عبارت‌اند از پیامدهای شخصی، پیامدهای خانوادگی، پیامدهای سازمانی و پیامدهای اجتماعی. پیامدهای شخصی خود شامل مفاهیمی مانند افزایش موفقیت شخصی، بهبود کیفیت زندگی کاری، دریافت حمایت اجتماعی بیشتر و بهبود سلامتی است. پیامدهای خانوادگی شامل افزایش آرامش در خانواده، افزایش نشاط در محیط خانوادگی، بهبود سلامتی اعضای خانواده، افزایش رضایت خانواده و افزایش موفقیت خانوادگی، و پیامدهای سازمانی شناسایی‌شده در این پژوهش شامل مفاهیمی مانند توسعة سرمایة اجتماعی، افزایش رفتار شهروندی، افزایش بهره‌وری و افزایش رضایت مشتریان است. در نهایت، پیامدهای اجتماعی نشاط شامل داشتن جامعة بانشاط‌تر و ایجاد نسلی بانشاط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. استاک، روح‌الله؛ عبدالملکی، جمال (1393). بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 20-1.
 2. استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریة مبنایی، رویه‌ها و روش‌ها. ترجمة بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. آقاسی‌زاده، زهرا (1394). بررسی وضعیت بهره‌وری در ایران و برخی از کشورهای آسیایی. برگرفته از http://www.binaloud.ac.ir/ در تاریخ 12/4/1394.
 4. سلاجقه، سنجر؛ اشرف‌زاده، الهام (1393). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 64-43.
 5. صفری شالی، رضا (1387). بررسی عوامل نشاط‌انگیز در بین جوانان استان قم و ارائه فرهنگ نشاط و امید در بین جوانان. پروژة تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، کارفرما اداره‌کل تبلیغات اسلامی قم.
 6. طاهری، فاطمه (1393). فهم فرایند بهروزی ذهنی کارکنان در سازمان‌هایدولتی. رسالة دکتری، رشتة مدیریت رفتار سازمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
  1. Armon, G.; Melamed, S.; Shirom, A. (2012). The relationship of the job demand-control-support model with vigor across time: testing for reciprocality. Applied Psychology: Health and Well-Being, 4(3), 276-298.
  2. Bakker, A.B.; Demerouti, E.; Schaufeli, W.B. (2005). The crossover of burnout and work engagement among working couples. Human Relation, 58(5), 661-689.
  3. Bakker, A.B.; Emmerik, H.V.; Euwema, M.C. (2006). Crossover of burnout & engagement in work teams. Work and Occupation, 33(4), 464-489.

10. Bakker, A.B.; Tims, M.; Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: the role of job crafting and work engagement. Human Relation, 65(10), 1359-1378.

11. Bambacas, M.; Patrickson, M. (2008). Interpersonal communication skills that enhance organizational commitment. Journal of Communication Management, 12(1), 51ـ72.

12. Christian, M.S.; Garza, A.S.; Slaughter, J.E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel Psychology, 64, 89-136.

13. De Lange, A.H.; De Witte, H.; Notelaers, G. (2008). Should I stay or should I go? Examining the longitudinal relation between job resources and work engagement for stayers versus movers. Work & Stress, 22, 201-223.

14. Demerouti, E.; Bakker, A.B. (2011). The job demands-resources model: challenges for future research. South African Journal of Industrial Psychology, 37, 1-9.

15. Diner, E.; Sligman, M. (2002). Very happy people. American psychological Society, 13(1), 81-84.

16. Harter, J.K.; Schmidt, F.L.; Hayes, T.L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. The Journal of Applied Psychology, 87(2), 268–279.

17. Innstrand, S.T.; Langballe, E.M.; Falkum, E. (2012). A longitudinal study of the relationship between work engagement and symptoms of anxiety and depression. Stress & Health, 28, 1-10.

18. Jenora, C.; Flores, N.; Orgaz, M.B.; Cruz, M. (2010). Vigour and dedication in nursing professionals: towards a better understanding of work engagement. Journal of Advanced Nursing, 67(4), 865–875.

19. Johnston, C.S.; Luciano, E.C.; Maggiori, C.; Ruch, W.; Rossier, J. (2013). Validation of the german version of the career adapt-abilities scale and its relation to orientations to happiness and work stress. Journal of Vocational Behavior, 83, 295-304.

20. Kataria, A.; Garg, P.; Rastogi, R. (2013). Work engagement in india: validation of the utrecht work engagement. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 9(3), 249-269.

21. Little, L.M.; Nelsn, D.L.; Wallace, J.C.; Johnson, P. (2011). Integrating attachment style, vigor at work, and extra-role performance. Journal of Organizational Behavior, 32, 464–484.

22. Nelson, D.; Cooper, C. (2007). Positive organizational behavior: accentuating the positive at work. First published, Sage Publications Ltd.

23. Rich, B.L.; Lepine, J.A.; Crawford, E.R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management Journal, 53, 617-635.

24. Runhaar, P.; Sanders, K.; Konermann, J. (2013). Teachers work engagement: Considering interaction with pupils and human resources practices as job resources. Journal of Applied Social Psychology, 43, 2017-2030.

25. Shirom, A.; Toker, S.; Melamed, S.; Berliner, S.; Shapira, I. (2013). Burnout and vigor as predictors of the incidence of hyperlipidemia among healthy employees. Applied Psychology: Health and Well-Being, 5(1), 79–98.

26. Smedlund, A. (2008). The knowledge system of a firm: Social capital for explicit, tacit and potential knowledge. Journal of Knowledge Management, 12(1), 63-77.

27. Sonnentag, S.; Niessen, C. (2008). Staying vigorous until work is over: The role of trait vigour, day-specific experience and recovery. Journal of Occupational and organization Psychology, 81, 435-458.

28. Tadic, M.; Bakker, A.B.; Oerlemans. (2013). Work happiness among teachers: A day reconstruction study on the role of self-concordance. Journal of School Psychology, 15, 735-750.

29. Tims, M.; Bakker, A.B.; Derks, D.; Rhenen, W.V. (2013). Job crafting at the team and Individual level: Implications for work engagement and performance. Group & organization Management, 38(4), 427-454.

30. Tomic, M.; Tomic, E. (2010). Existential fulfilment, workload and work engagement among nurses. Journal of Research in Nursing, 11(1), 1-12.

31. Villotti, P.; Balducci, C.; Zaniboni, S.; Corbiere, M.; Fraccaroli, F. (2013). An analysis of work engagement among workers with mental disorders recently integrated to work. Journal of Career Assessment, 22(1), 18-27.

32. Wefald, A.J.; Downey, R.G. (2009). Construct dimensionality of engagement and its relation with satisfaction. The Journal of Psychology, 143(1), 91–111.

33. Zhang, Q.; Fung, H.G. (2006). China’s social capital and financial performance of private enterprises. Small Business and Enterprise Development, 13(2), 198-207.