طراحی مدل ارتقای سرمایۀ اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 مربی، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

حرکت از سطوح خرد سرمایة اجتماعی به سطوح کلان برای دستیابی به منافع پایدار این نوع سرمایه ضروری است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای ارتقای سرمایة اجتماعی میان‌گروهی هواداران فوتبال بود. این پژوهش توسعه‌ای به‌طور ترکیبی اجرا شد، از 14 خبره که به روش‌های هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و مقوله‌های فرعی و اصلی مؤثر بر ارتقای سرمایة اجتماعی میان‌گروهی از فرایند تحلیل تم به دست آمد. با تبدیل مقولات مرحلة کیفی به پرسشنامه روایی آن به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ (معادل 82/0) تأیید شد. 359 نفر از هواداران لیگ برتر به روش تصادفی پرسشنامة طراحی‌شده را تکمیل کردند، برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه در نرم‌افزار آموس تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم اجرا شد. نتایج نشان داد ارتقای سرمایة اجتماعی هواداران فوتبال از طریق پنج بعد ادراک عدالت، ایجاد هویت هواداری، تقویت انسجام اجتماعی، سیاست‌های رسانه‌ای و آموزش‌های حرفه‌ای به بازیکن و هجده زیرمؤلفه قابل‌دستیابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. پارسامهر، مهربان؛ جسمانی، سمیه (1390). نقش سرمایة اجتماعی بر مصرف ورزش، تماشای ورزش مطالعة جوانان شهر یزد. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورة 9، شمارة 17، صفحات 84-73.
 2. پورعزت، علی‌اصغر (1386). خط‌مشی‌گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی. اندیشه مدیریت راهبردی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 92-77.
 3. ترک‌زاده، جعفر؛ محترم، معصومه (1391). تدوین و ارائة الگویی یکپارچه از سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن. مطالعات مدیریت انتظامی، دورة 7، شمارة 3، صفحات 434-413.
 4. توسلی، غلام‌عباس؛ امانی‌کلاریجانی، امرالله (1391). سرمایة اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی. مدیریت فرهنگی، دورة 6، شمارة 17، صفحات 70- 55.
 5. جعفری‌نیا، غلامرضا (1389). رابطة استفاده از رسانه‌های جمعی با سرمایة اجتماعی سرپرستان خانوار در شهر خورموج. رفاه اجتماعی، دورة 10، شمارة 38، صفحات 170-141.
 6. دهقان، علیرضا؛ حسنی، حسین (1390). از فرهنگ هواداری تا نشریات هواداری ورزشی مجازی: تحلیل وبلاگ‌های هواداران تیم فوتبال استقلال تهران. پژوهش‌های ارتباطی، شمارة 68، صفحات 134-107.
 7. رحمتی، محمدمهدی؛ محسنی‌تبریزی، علیرضا (1382). بررسی عامل‌های جامعه‌شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال مطالعة موردی: شهر تهران. المپیک، دورة 11، شمارة 24، صفحات 92-77.
 8. رضوی‌دینانی، ابتسام؛ شریفی، هادی؛ علی‌بخشی، مجتبی (1389). بررسی عوامل مؤثر بر هویت ملی جوانان: مطالعة موردی شهر اراک. مهندسی فرهنگی، سال 4، شمارة 39 و 40، صفحات 47-30.
 9. ساعت‌چیان، وحید؛ الهی، علیرضا؛ ناظمی، مهدی؛ علیزاده، ابوالفضل (1391). اولویت‌های عوامل جانب‌داری هواداران و ارتباط آن با میزان حضور و حمایت آن‌ها در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، سال4، شمارة 14، صفحات 154-137.
 10. سلامت نیوز (1394). عقده‌گشایی، پدیدة تلخ اجتماعی در ورزش: سقوط سرمایة اجتماعی در فوتبال. بازیابی در تاریخ 20/04/1395 از http://www.salamatnews.com/news/148124.
 11. صیدایی، سید اسکندر؛ احمدی شاپورآبادی، محمدعلی؛ معین‌آبادی، حسین (1388). دیباچه‌ای بر سرمایة اجتماعی و رابطة آن با مؤلفه‌های توسعة اجتماعی در ایران. راهبرد توسعه، شمارة 19، صفحات 225-188.
 12. غلامی ‌ترکسلویه، سجاد؛ حیدری‌نژاد، صدیقه (1394). بررسی دیدگاه هواداران تیم‌های فوتبال اهواز در خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری. مطالعات مدیریت ورزشی، دورة 7، شمارة 28، صفحات 134-121.
 13. قاسمی، وحید؛ اسماعیلی، رضا؛ ربیعی، کامران (1385). سطح‌بندی سرمایة اجتماعی در شهرستان‌های استان اصفهان. رفاه اجتماعی، دورة 6، شمارة 23، صفحات 248-225.
 14. قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید؛ نورعلی‌وند، علی (1388). توصیف جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال. المپیک، دورة 17، شمارة 45، صفحات 80- 69.
 15. قره‌خانی، حسن؛ احسانی، محمد؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ خبیری، محمد؛ فولادی حیدرلو، سودابه؛ نوبخت، فرزاد (1390). بررسی مهم‌ترین موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال ایران. پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 9، صفحات 138-125.
 16. کشاورز، یوسف (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از آموس، تهران: کتاب مهربان.
 17. محمدی ترکمانی، احسان؛ باقری، قدرت‌الله؛ زارعی‌متین، حسن (1393). مقایسة سرمایة اجتماعی داوطلبان و غیرداوطلبان شاغل در سازمان‌های ورزشی. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 1، شمارة 2، صفحات 201-183.
 18. مشفقی، بهاره (1387). رابطة عدالت اجتماعی با همدلی و همبستگی مردم در جامعه. کتاب علوم اجتماعی، شمارة 7، صفحات 87-76.
 19. معصومی، سیاوش (1387). بررسی انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال. پایان‌نامة کارشناسی ‌ارشد، رشتة مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.
 20. معین‌الدینی، جواد؛ صنعت‌خواه، علیرضا؛ دادخواه‌فر، معصومه (1392). سرمایة اجتماعی درون‌گروهی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان. مطالعات جامعه‌شناختی شهری، دورة 3، شمارة 6، صفحات 80- 57.
 21. مقیمی، سیدمحمد؛ امامی، فرزانه؛ کاظمی، معصومه (1390). ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایة اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، دورة 9، شمارة 2، صفحات 60- 29.
 22. Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 23. Burnett, C. (2006). Building social capital through an Active community club. International Review for the Sociology of Sport, 41(3-4), 283-294.
 24. Chou, Y.K. (2006). Three simple models of social capital and economic growth. The Journal of Socio-Economics, 35(5), 889-912.
 25. Clopton, A.W. (2011). Social capital and college sport: In search of the bridging potential of intercollegiate athletics. Journal of Intercollegiate Sport, 4, 174-189.
 26. Darcy, S.; Maxwell, H.; Edwards, M.; Onyx, J.; Sherker, S. (2014). More than a sport and volunteer organization: Investigating social capital development in a sporting organization. Sport Management Review, 17(4), 395-406.
 27. Deuchar, R.; Holligan, C. (2010). Gangs, sectarianism and social capital a qualitative study of young people in scotland. Sociology, 44(1), 13-30.
 28. Djalal, D. (2015). The socio-economic value of sports: Strengthening social capital through football. Journal of Sustainable Development, 8(6), 16-30.
 29. Field, J. (2008). Social Capital. Taylor & Francis.
 30. Hansen, H.; Gauthier, R. (1989). Factors affecting attendance at professional sport events. Journal of Sport Management, 3(1), 15-32.
 31. Harper, R. (2002). The measurement of social capital in the United Kingdom. Office for National Statistics, 15(2), 1-9.
 32. Kobayashi, T.; Nicholson, M.; Hoye, R. (2011). Football wantok: Sport and social capital in Vanuatu. International Review for the Sociology of Sport, 48(1), 38-53.
 33. Okayasu, I.; Kawahara, Y.; Nogawa, H. (2010). The relationship between community sport clubs and social capital in Japan: A comparative study between the comprehensive community sport clubs and the traditional community sports clubs. International Review for the Sociology of Sport, 45(2), 163-186.
 34. Paxton, P. (2002). Social capital and democracy: An interdependent relationship. American Sociological Review, 67(2), 254-277.
 35. Rosso, E.G.; McGrath, R. (2013). Beyond recreation: Personal social networks and social capital in the transition of young players from recreational football to formal football clubs. International Review for the Sociology of Sport, 48(4), 453-470.
 36. Sabatini, F. (2005). The role of social capital in economic development: Investigating the causal nexus through structural equations models. Social Capital Gateway, 3(4), 1-27.
 37. Sabatini, F. (2008). Social capital and the quality of economic development. Kyklos, 61(3), 466-499.
 38. Seippel, O. (2008). Sports in civil society: Networks, social capital and influence. European Sociological Review, 24(1), 69-80.
 39. Tainsky, S.; Babiak, K. (2011). Professional athletes and charitable foundations: An exploratory investigation. International Journal of Sport Management and Marketing, 9(3-4), 133-153.
 40. Tonts, M. (2005). Competitive sport and social capital in rural Australia. Journal of Rural Studies, 21(2), 137-149.