تاثیر سرمایه اجتماعی برتصمیم به شروع کسب و‌کارهای مخاطره آمیز جدید با نقش میانجی سوگیری شناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به تأکید متون نظری کارآفرینی بر سرمایة اجتماعی و سوگیری شناختی به‌طور مجزا، این پژوهش به دنبال ترکیب دو جریان پژوهشی با دور رویکرد است که شامل رویکرد جامعه‌شناختی، که صرفاً بر نقش سرمایة اجتماعی بر تصمیم به شروع کسب‌و‌کارهای مخاطره‌آمیز جدید تأکید می‌کند، و رویکرد شناختی، که صرفاً به تبیین نقش سوگیری شناختی در این زمینه می‌پردازد. بنابراین، هدف این پژوهش پرکردن شکاف مربوط به نقش سرمایة اجتماعی بر سوگیری شناختی و بالطبع تصمیم به شروع کسب‌و‌کارهای مخاطره‌آمیز جدید، با به‌کارگیری نظریة شناخت اجتماعی است. داده‌های این تحقیق از نمونه‌ای 203 نفری از دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران که به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، گردآوری شده و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل آزمون شد. روابط میانجی مدل نیز با روش بوت‌استرپ بررسی شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه است. برای بررسی روایی ابزار پژوهش روایی محتوا و روایی سازه، و برای بررسی پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ به‌کار گرفته شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده‌ها کمی و توصیفی- همبستگی است. یافته‌های پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی (حفره‌های ساختاری، اعتماد، روابط قوی، و زبان و کدهای مشترک) بر تصمیم دانشجویان به شروع کسب‌و‌کارهای مخاطره‌آمیز جدید تأثیر مستقیم و مثبتی می‌گذارد. همچنین، سرمایة اجتماعی از طریق متغیر میانجی سوگیری‌ شناختی به‌طور غیرمستقیم بر تصمیم به شروع کسب‌و‌کارهای مخاطره‌آمیز جدید تأثیر می‌گذارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1. هومن، حیدرعلی (1389). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
2. Adler, P.S. & Kwon, S.W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
3. Anderson, A.R. & Miller, C.J. (2003). “Class matters”: Human and social capital in the entrepreneurial process. The Journal of Socio-economics, 32(1), 17-36.
4. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
5. Butt, M., Jamil, N. & Nawaz, R. (2015). The mediating role of risk perception among cognitive biases towards decision to start a New Venture. Arabian Journal of Business and Management Review.
6. Cantner, U. & Stützer, M. (2010). The use and effect of social capital in new venture creation: Solo entrepreneurs vs. new venture teams (No. 2010, 012). Jena Economic Research Papers.
7. Davidsson, P. & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301–331.
8. De Carolis, D.M. & Saparito, P. (2006). Social capital, cognition, and entrepreneurial opportunities: A theoretical framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 41-56.
9. De Carolis, D.M., Litzky, B.E. & Eddleston, K.A. (2009). Why networks enhance the progress of new venture creation: The influence of social capital and cognition. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 527-545.
10.Friedman, H. (2007). Does Overconfidence Affect Entrepreneurial Investment? Wharton Research Scholars Journal, 42.
11.Hindle, K. & Al-Shanfari, D. (2). Mapping the landscape of new venture creation research. Handbook of Research on New Venture Creation, 14.
12. Houghton, S.M., Simon, M., Aquino, K. & Goldberg, C.B. (2000). No safety in numbers persistence of biases and their effects on team risk perception and team decision making. Group & Organization Management, 25(4), 325-353.
13. Inkpen, A.C. & Tsang, E.W. (2005). Social capital, networks, and knowledge transfer. Academy of Management Review, 30(1), 146-165.
14.Kannadhasan, M., Aramvalarthan, S. & Kumar, B.P. (2014). Relationship among cognitive biases, risk perceptions and individual’s decision to start a venture. Decision, 41(1), 87-98.
15. Keh, H.T., Foo, M.D. & Lim, B.C. (2002). Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 125-148.
16. Koellinger, P., Minniti, M. & Schade, C. (2007). “I think I can, I think I can”: Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of economic psychology, 28(4), 502-527.
17. Liao, J. & Welsch, H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and research implications. Journal of Small Business Management, 43(4), 345-362.
18. McEvily, B., Perrone, V. & Zaheer, A. (2003). Trust as an organizing principle. Organization Science, 14(1), 91-103.
19. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
20. Robinson, A.T. & Marino, L.D. (2015). Overconfidence and risk perceptions: do they really matter for venture creation decisions?. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(1), 149-168.
21. Simon, M., Houghton, S.M., & Aquino, K. (2000). Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide to start companies. Journal of Business Venturing, 15(2), 113-134.
22. Trevelyan, R. (2008). Optimism, overconfidence and entrepreneurial activity. Management Decision, 46(7), 986-1001.