بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، اراک، ایران

چکیده

تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعة ایران و اهمیت اعتماد در تعاملات اجتماعی شهروندان در چند سال اخیر، موضوع بررسی اعتماد به افراد، اقشار و سازمان‌ها را بسیار حائز اهمیت کرده است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد شهروندان کاشانی به شهرداری است. این تحقیق از نوع کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شد. مدل نظری تحقیق با به‌کارگیری نظریه‌های اوفه و گیدنز ترسیم شد. نمونه‌ای به حجم 411 نفر براساس فرمول کوکران با روش خوشه‌ای چندمرحله‌‎ای از میان شهروندان کاشانی انتخاب شد. جمع‌آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. داده‌های به‌دست‌آمده با نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بین متغیرهای مستقل ارزیابی کیفیت شهرداری، ارزیابی عملکرد شهرداری و مشارکت مدنی و متغیر وابستة اعتماد به شهرداری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش همچنین، نشان داد اعتماد به نهادها ارتباط مستقیم با عملکرد و کیفیت همان نهادها دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. ازکیا و غفاری. (1384). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.
  2. امیرکافی، مهدی (1380). اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن. نمایة پژوهشی، شمارة 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3. انعام، راحله (1380). بررسی اعتماد بینشخصی در میان روستاییان شهریار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
  4. اوفه، کلاس (1384). مقاله چگونه به شهروندان اعتماد کنیم. از کتاب سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. به کوشش کیان تاج‌بخش، ترجمة حسن پویان و افشین خاکباز، تهران: شیرازه.
  5. تاجبخش، کیان و همکاران. (1384). اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: نشر شیرازه.
  6. چلبی، مسعود (1373). جامعه‌شناسینظم؛تحلیلوتشریحنظرینظماجتماعی. تهران: نشر نی.
  7. رجب‌صلاحی، حسین (1381). ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش‌های تجربی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
  8. ریتزر، جرج (1377). نظریة جامعه‌شناختی در دوران معاصر. ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
  9. زارعی، ایوب (1387). اعتماد و نهادهای مدنی به‌مثابة کارگزاران سرمایة اجتماعی. پژوهش‌نامة اعتماد اجتماعی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شمارة 16.
  10. زاهدی، شمس‎السادات (1390). از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطة اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران). پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 15، شمارة 4،
  11. زتومکا، پیوتر (1386). اعتماد، نظریة جامعه‌شناختی. ترجمة غلامرضا غفاری، چاپ اول، تهران: انتشارات تیراژه.
  12. زین‌آبادی، مرتضی (1387). تئوری‌ها و نظریات مربوط به اعتماد اجتماعی در جامعه. پژوهش‌نامة اعتماد اجتماعی، پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک، شمارة 16. ص 11.
  13. عابدی جعفری، عابد (1388). بررسیعواملمؤثربراعتمادشهرونداننسبتبهمدیریتشهریوطراحی مدل اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری، نمونة موردی: شهر تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
  14. عظیمی، لیلا و ادریسی، افسانه (1386). اعتماد اجتماعی عاملی در پیشرفت جامعه. مجموعة مقالات همایش منطقه‌­ای سرمایة اجتماعی چالش‌ها و راهکارها، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد دهاقان.
  15. عمید، حسن (1369). فرهنگ عمید. چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  16. کلمن، جیمز. (1386). بنیادهای نظریة اجتماعی. ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  17. کوهی نصرآبادی، محسن (1395). اعتماد اجتماعی در بین کاربران تلگرام. مرکز آموزش و پژوهش مؤسسة همشهری، تاریخ انتشار 19 آبان 95، برگرفته از http://www.hamshahritraining.ir/news-3898.aspx
  18. گلابی، فاطمه (1384). نقش اعتماد در امر توسعه با تأکید بر عملکرد و نقش شوراهای اسلامی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
  19. گیدنز، آنتونی (1384). پیامدهای مدرنیت. ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
  20.  گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص. ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

   

  23. Brown, M.W. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A., Bollen & J.S., Long (Eds.), Testing structural Equation Models, Thousand Oaks, CA: SAGE.

  24. Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology, 94

   25. Fukuyama, F. (1995). Trust: the social virtues and the creation of prosperity. London: Hamish Hamilton.

  26. Koohi, M. (2012). Participation, social capital and economic empowerment among farmers in agricultural production cooperatives in Isfahan province, Iran. Ph.D. desertation in Community Development, University Putra Malaysia. p102.

  27. Korczynski, M. (2000). The political economy of trust. Journal of Management Studies, 37, 1-21.

  28. Luhman, N. (1979). Trust and Power: two works by Niklas Luhmann. Chichester: Wiley.

  29. Mollering, G. (2006). Trust: reason, routine, reflexivity. Oxford: Elsevier.

  30. Nooteboom, B. (2007). Social capital, institutions and trust. Review of Social Economy, LXV.