کاهش سرمایة اجتماعی ، دولت و مشارکت مردم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری حقوق عمومی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقالة حاضر سیاست دولت­هایی را از این منظر تحلیل می‌کند که به ضرورت واگذاریِ بخشی از قدرت به شهروندان و پاسداشت حق همسان شهروندان و دولت در اِعمال قدرت، وقعی نمی­نهند. هدف اصلی مقالة پیش رو بررسی آثار مشارکت‌ناپذیری دولت در سرمایة اجتماعی است و فرضیة پایة تحقیق بیان می‌کند مشارکت‌ناپذیری دولت به صورت کاهش سرمایة اجتماعی و انسانی نمود می­یابد و حریم جامعه، حیات مدنی شهروندان و اخلاق عمومی را به‌شدت آسیب­پذیر­ و دستخوش ناامنی و تهدید می­کند. از این رو، هر چه دولت در تحکیم فضای اعتماد و رضایتمندی عمومی، از طریق انتقال قدرت به شهروندان بکوشد و در برخورد با شهروندان مشارکت­­­­گرا جلوه کند، به همان نسبت جامعه را در برابر آسیب­ها و ناهنجاری­های اجتماعی مصون می­دارد و به تقویت سرمایة اجتماعی می­انجامد. مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره­گیری از شیوة علت‌یابی داده­ها، می­کوشد در جهت تبیین و توجیه مدعای مطرح‌شده، گام بردارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
-       آقامحمد آقایی، احسان (1392). نقش دولت در فرایند مشارکت‌پذیری مردم. تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
-       انصاری، منصور (1384). دمکراسی گفت‌وگویی (امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخاییل باختین و یورگن هابرماس). تهران: نشر مرکز.
-       انصاری، محمدمهدی (1386). نخبه‌پروری سیاسی. تهران: نشر دادگستر.
-       باتامور، تامس بورتون (1381). نخبگان و جامعه. ترجمة علیرضا طیب، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
-       بال، آلن ر؛ پیترز، ب. گای (1384). سیاست و حکومت جدید. ترجمة عبدالرحمن عالم، تهران: نشر قومس.
-       بشیریه، حسین (1387). موانع توسعة سیاسی در ایران. تهران: انتشارات گام نو.
-       بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
-       بشیریه، حسین (1384). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دورة جمهوری­اسلامی). تهران: نشر نگاه معاصر.
-       لازارسفلد، پل فلیکس، برلسون، برنارد و گودت، هاتسل (1382). انتخابات مردم (مردم چگونه در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرند). ترجمة محمد رستمی، تهران: انتشارات تبلور.
-       تاجبخش، کیان (1389). سرمایة اجتماعی ـ اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
-       رحمت‌الهی، حسین (1388). تحول قدرت(دولت و حاکمیت از سپیده‌دمان تاریخ تا عصر جهانی‌شدن). تهران: انتشارات میزان.
-       رحمت‌الهی، حسین و آقامحمد آقایی، احسان (1395). تأملی بر مناسبات دولت و شهروند گذار از دولت مطلقه به دولت مشروطه. تهران: انتشارات خرسندی.
-       ستود، هدایت­الله (1373). مقدمه­ای بر آسیب­شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
-       صانعی، پرویز (1381). حقوق و اجتماع. تهران: انتشارات طرح نو.
-       فکوهی، ناصر (1378). خشونت سیاسی (نظریات، مباحث، اشکالات و راهکارها). تهران: پیام امروز.
-       فاضلی، محمد (1389). بنیان­های ساختاری تحکیم دموکراسی (تجربة دموکراسی در ایران، ترکیه و کرة جنوبی). تهران: انتشارات کندوکاو.
-       قاری سیدفاطمی، سید محمد (1388). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر دوم، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
-       گای، ماری (1388). شهروندی در تاریخ اندیشة غرب. ترجمة عباس باقری، تهران: انتشارات فرزان روز.
-       گیدنز، آنتونی؛ (1378). راه سوم (بازسازی سوسیال دموکراسی). ترجمة منوچهر صبوری کاشانی. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
-       هیرشمن، آلبرت (1379). هواهای نفسانی و منافع. ترجمة محمد مالجو، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
-       اوفه، کلاوس (1389). چگونه می­توان به شهروندان اعتماد داشت؟. ترجمة کیان تاجبخش، سرمایة اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)،
-       اختر شهر، علی (1387). توسعة سیاسی. ماهنامة آموزشی- اطلاع‌رسانی معارف، 63.
-       بوردیو، پیر (1389). شکل­های سرمایه. ترجمة کیان تاجبخش، سرمایة اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)، صص 148-147.
-        
-       پیران، پرویز، موسوی، میرطاهر و شیانی، ملیحه (1385). کارپایة مفهومی و مفهوم‌سازی سرمایة اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران). مجلة رفاه اجتماعی، ویژه‌نامة سرمایة اجتماعی در ایران، سال 6، ص 26.
-       تجلی‌اردکانی، اطهر (1387). رابطة زمامدار و مردم از دیدگاهِ سعدی. سعدی‌شناسی، شمارة 11، 117.
-       دینی ترکمانی، علی ().تبیین افول سرمایة اجتماعی. مجلة رفاه اجتماعی، ویژه‌نامة سرمایة اجتماعی در ایران، سال 6، صفحات 164-160.
-       رشیدی، بهروز (1387). احزاب سیاسی و همبستگی ملی. مجلس و پژوهش، شمارة 14، 57 ، 102
-       سیف‌زاده، حسین (1373). مشارکت منفعلانه و علل تداوم آن. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، شمارة 31 ، 149
-       سیف‌زاده، سید حسین (1373). تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه: تأملی نظری. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 32، 168.
-       فاطمی‌نیا، سیاوش (1386). فرهنگ شهروندی: محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارآ و شهروند فعال. فصل‌نامة رفاه اجتماعی، سال 7، شمارة 26، 50.
-        فوکویاما، فرانسیس (1389) سرمایة اجتماعی و جامعة مدنی. ترجمة کیان تاجبخش، سرمایة اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)، 178-177.
-       قراگوزلو، محمد (1388). نظریة انحطاط از منظر سعدی و ابن‌خلدون. سعدی‌شناسی، دفتر دوازدهم، 168.
-       موسوی‌­زاده، علیرضا (1383). نخبگان سیاسی و تئوری قدرت. راهبرد، 31، 56.
-       موسوی، میرطاهر (1385). مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی. مجلة رفاه اجتماعی، ویژه‌نامة سرمایة اجتماعی در ایران، سال 8، ص 79.
-        
-     Gill, G. (2000). The dynamics of democratization. Macmillan press.
-     Linz, J. (1970). An authoritarian regimes. In F.I. Greenstien & N.W. Polsby (eds), Macropoiltian Theory: Handbook of Political science, Vol.3, Reading, Mass Addison-Wesley.
-     Verba, Sidney; Nie, and Kim; (1978). Participation and political Equality: Cambridge.