تبیین نقش سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد نوآوری در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

امروزه به‌دلیل ظهور سه روند عمدة رقابت شدید بین­المللی، بازارهای گسسته و فناوری در حال تغییر، شاهد طرح بیش‌ازپیش موضوع نوآوری هستیم. روندهای یادشده، علاقة صاحب‌نظران حوزة کسب­و­کار را به توجه شگرف و جست‌وجو در مفهوم سرمایة اجتماعی به‌مثابة عامل حیاتی در ارتقای سطح عملکرد سازمان و مقدمة خلق مزیت رقابتی مبتنی بر نوآوری جلب کرده­ است. بنابراین، غایت مطالعة حاضر، بررسی چگونگی تبیین نقش سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوری­های فناورانه است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعة آماری این پژوهش شرکت­های دانش­بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با توجه به دسترسی به همة شرکت­های مورد مطالعه، پرسشنامة پژوهش برای همة شرکت­های جامعة آماری ارسال شد که در نهایت، 96 پرسشنامة قابل تحلیل دریافت شد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، حداقل نمونه مورد نیاز (85 واحد تحلیل) برای این جامعة آماری را پوشش داد. نتایج مطالعه نشان داد از بین ابعاد سرمایة اجتماعی، دو بعد تعامل اجتماعی و اعتماد، بر تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتری تأثیر مثبت می‌گذارند، اما تأثیر مثبت بعد هنجارهای مشترک بر متغیرهای تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتری ثابت نشد. تعهد به نوآوری بر توسعة دانش مشتری به‌طور مثبت تأثیرگذار است. همچنین، تأثیر مثبت دو متغیر تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتری بر عملکرد نوآوری تأیید شد. در انتها پیشنهادهای مدیریتی در ارتباط با یافته­های تحقیق بیان شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-      آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسین‌علی (1389). نقش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری در تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی.  نشریة صنعت و دانشگاه، سال 2، شماره‌های 9 و 10، صفحات 43-35.
-      داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-      نیوتن، کنت (1387). سرمایة اجتماعی و دموکراسی. ترجمة جمال محمدزاده، مجلة زریبار، سال 12، شماره‌های 65 و 66، صفحات 79- 66 .
 
 
 
-      Agarwal, U. A. (2014). Linking justice, trust and innovative work behavior to work engagement. Personnel Review, 43(1), 41-73.
-      Akçomak, I. S. & Ter Weel, B. (2006). Social Capital, Innovation and Growth: Evidence from Europe. UNU-MERIT Working Paper, no.2006–040.1-60.
-      Alguezaui, S. & Filieri, R. (2010). Investigating the role of social capital in innovation: sparse versus dense network. Journal of Knowledge Management, 14(6), 891-909.
-      Brooks, K. & Nafukho, F.M. (2006). Human resource development, social capital, emotional intelligence: any link to productivity?. Journal of European Industrial Training, 30(2), 117-128
-      Campbell, A. J. & Cooper, R. G. (1999). Do customer partnerships improve new product success rates?. Industrial Marketing Management, 28(5), 507-519.
-      Chen, M., Chang, Y. & Hung, S. (2008). Social capital and creativity in R&D project team. R&D Management, 38(1), 21-34
-      Cottam, A., Ensor, J. & Band, C. (2001). A benchmark study of strategic commitment to innovation. European Journal of Innovation Management, 4(2), 88-94.
-      Doney, P. M., Barry, J. M. & Abratt, R. (2007). Trust determinants and outcomes in global B2B services. European Journal of Marketing, 41(9/10), 1096-1116.
-      Dwyer, F. R., Schurr, P. H. & Oh, S. (1987). Developing buyer-seller relationships. The Journal of Marketing, 51, 11–27.
-      Dyer, J. H. & Nobeoka, K. (2006). Creating and managing a high performance knowledge-sharing network, the Toyota case. Strategic Management Journal, 21(3), 345-367.
-      Elgar, F. J., Davis, C. G., Wohl, M. J., Trites, S. J., Zelenski, J. M. & Martin, M. S. (2011). Social capital, health and life satisfaction in 50 countries. Journal of Health & Place, 17, 1044–1053.
-      Fan, Y. W. & Ku, E. (2010). Customer focus, service process fit and customer relationship management profitability: the effect of knowledge sharing. The Service Industries Journal, 30(2), 203-223.
-      Fukuyama, F. (1999). Social capital and civil society. In IMF Conference on Second Generation reforms, 1999, October 1, George Mason University.
-      Gunawan, T., Jacob, J. & Duysters, G. (2013). Entrepreneurial orientation and network ties: innovative performance of SMEs in an emerging-economy manufacturing cluster. Working Paper, No. 2013/28.
-      Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
-      Hamel, G. & Prahalad, C. K. (1991). Corporate imagination and expeditionary marketing. Harvard business review69(4), 81-92.
-      He, W., Qiao, Q. & Wei, K. K. (2009). Social relationship and its role in knowledge management systems usage. Information & Management, 46, 175–180.
-      Jimenez, J. D. & Cegarra, N. J. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412
-      Johanson, J. & Vahlne, J. E. (2006). Commitment and opportunity development in the internationalization process: A note on the Uppsala internationalization process model. Management International Review, 46(2), 165-178.
-      Joshi, A. W. & Sharma, S. (2004). Customer knowledge development: antecedents and impact on new product performance. Journal of Marketing, 68(4), 47-59.
-      Kaasa, A. (2008). “Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level. Ph.D.Dissertation, University of Tartu.
-      Kehoe, R. R. & Wright, P. (2013). The Impact of High Performance Human Resource Practices on Employees' Attitudes and Behaviors. Journal of Management, 39(2), 366-391.
-      Kodama, M. (2005). Customer value creation through knowledge creation with customers: case studies of IT and multimedia businesses in Japan. International Journal of Innovation and Learning, 2(4), 357-385.
-      Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 608-610.
-      Leana, C. R. & Pil, F. K. (2006). Social capital and organizational performance: evidence from urban public schools. Organization Science, 17(3), 353-366
-      Lin, H. F. (2008). Empirically testing innovation characteristics and organizational learning capabilities in e-business implementation success. Internet Research, 18(1), 60-78.
-      Lin, Y., Su, H. Y. & Chien, S. (2006). A knowledge-enabled procedure for customer relationship management. Industrial Marketing Management, 35(4), 446-456.
-      Maurer, I., Bartsch, V. & Ebers, M. (2011). The value of intra-organizational social capital: how it fosters knowledge transfer. Innovation Performance and Growth. Organization Studies, 32(2), 157-185.
-      Moorman, C., Zaltman, G. & Deshpande, R. (1992). Relationships between providers and users of market research: The dynamics of trust within and between organizations. Journal of marketing research, 29(3), 314-328.
-      Nambisan, S. (2002). Designing virtual customer environments for new product development: Toward a theory. Academy of Management Review, 27(3), 392-413.
-      Putnam, R. D. (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and Schuster.
-      Savanevičienė, A. & Daraškevičiūtė-Raginienė, O. (2011). Alliance members’interactions: the consequential measures of innovativeness. Economic Management, 16, 916-920.
-      Siau, K. & Shen, Z. (2003). Building customer trust in mobile commerce. Communications of the ACM, 46(4), 91-94.
-      Massa, S. & Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European Management Journal, 27(2), 129-141.
-      Slater, S. F. (1997). Developing a customer value-based theory of the firm. Journal of the Academy of marketing Science, 25(2), 162-167.
-       Subramaniam, M. & Youndt, M. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463 
-      Terawatanavong, C., Whitwell, G. J. & Widing, R. E. (2007). Buyer satisfaction with relational exchange across the relationship lifecycle. European Journal of Marketing, 41(7/8), 915-938.
-      Tsi, Y., Joe, S., Ding, C. & Lin, C. (2013). Modeling technological innovation performance and its determinants: An aspect of buyer–seller social capital. Technological Forecasting and Social Change, 80(6), 1211–1221.
-      Turkina, E. Thi, M. & Thai, T. (2013). Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis. Journal of Enterprising Communities, 7(2), 108-124.
-      Waters, J. (2000). Achieving innovation or the Holy Grail: managing knowledge or managing commitment?. International Journal of Technology Management, 20(5-8), 819-838.
-      Weber, B. & Weber, C. (2007). Corporate venture capital as a means of radical innovation: Relational fit, social capital and knowledge transfer. Journal of Engineering and Technology Management24(1), 11-35.
-      Yli‐Renko, H., Autio, E. & Sapienza, H. J. (2001). Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology‐based firms. Strategic Management Journal, 22(6‐7), 587-613.
-      Zheng, W. (2008). A social capital perspective of innovation from individuals to nations: where is empirical literature directing us?. International Journal of Management Review, 10(4), 1-39.
-      Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
-      Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 195-204.
-      Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295-336.
-      Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 177-195.
-