دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 483-628