تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوة اجرای پژوهش در زمرة تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش جوانان 18 تا 29 سالة خرم‌آباد است که براساس فرمول کوکران 384 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة استاندارد بود که روایی آن با به‌کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن‌‌­ها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارAMOS18  به‌کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه و نشاط اجتماعی جوانان خرم‌آباد می‌گذارد. از طرف دیگر، یافته‌های پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر نشاط اجتماعی جوانان خرم‌آباد دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابراهیمی، نیر و بنی‌فاطمه، حسین (1393). بررسی رابطة بین میزان احساس امنیت اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی در بین کارکنان استانداری آذربایجان شرقی. فصل‌نامة مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال 11، شمارة 41، صفحات 26-1.
 2. احمدی، یعقوب و اسمعیلی، عطاء (1389). سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چندبعدی و میان‌رشته‌ای در شهر مشهد. مجلة جامعه‌شناسی کاربردی، سال 21، شمارة 38، صفحات 190-169.
 3. آیزنک، مایکل دبلیو (1385). روان‌شناسی شادی. ترجمة مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران: انتشارات بدر.
 4. بشیرنژاد، میثم (1392). جامعه‌ای که نشاط ندارد هیچ چیز ندارد. مدیریتارتباطاتاجتماعی: تحلیلی، آموزشی، شماره‌­‌های 34 و 35، صفحات 65-63.
 5. بوردیو، پیر (1384). شکل‌های سرمایه، سرمایةاجتماعی؛اعتماد، دموکراسیوتوسعه. به کوشش کیان تاجبخش  ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان)، تهران: شیرازه.
 6. بیات، بهرام (1388). جامعه‌شناسی احساس امنیت. چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 7. پورمؤذن، علی محمد (1383). بررسی رابطة نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده در شمال تهران. فصل‌نامة نظم و امنیت اجتماعی، شمارة 3، صفحات 126-101.
 8. تاجبخش، کیان (1384). سرمایةاجتماعی (اعتماد، دموکراسیوتوسعه). ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
 9. تاجران، عزیزالله و کلاکی، حسن (1388). بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی. فصل‌نامة مطالعات مدیریت انتظامی، شمارة 4، صفحات 586-561.
 10. حسینی، حسین (1386). احساس امنیت: تأملی نظری بر پایة یافته‌های پژوهشی. فصل‌نامةامنیت، سال 5، شمارة 4، صفحات 51-7.
 11. دلاور، علی (1384). راهنماىآزموناندازه‌گیرىاحساسامنیتناجا. تهران: دفتر تحقیقات کاربردى معاونت طرح و برنامة ناجا.
 12. ذاکری هامانه، راضیه، افشانی، سیدعلیرضا و عسکری ندوشن، عباس (1391). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد. مجلۀجامعه‌شناسیایران، دورة 13، شمارة 3، صفحات110-83.
 13. ربانی، رسول، ربانی، علی، عابدی، محمدرضا و گنجی، محمد (1386). فرهنگ و شادی: رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمرة سرپرستان خانوار در شهر اصفهان. فصل‌نامةانجمنمطالعات فرهنگیوارتباطات، شمارة 8، صفحات 78-41.
 14. رضادوست، کریم و فاضلی، عبدالله (1391) .بررسی احساس امنیت و نشاط اجتماعی در بین شهروندان استان خوزستان. فصل‌نامةدانشانتظامیخوزستان، دورة 1، شمارة 2، صفحات 63-49.
 15. سفیری، خدیجه (1387).. نقش نهادهای غیردولتی محله‌ای در تأمین امنیت اجتماعی (با تأکید بر شهر تهران). مجلةمطالعاتاجتماعی ایران، دورة 2، شمارة 2، صفحات 164-143.
 16. غفاری، غلامرضا و شیرعلی، ابراهیم (1395). بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان و رابطة آن با احساس امنیت اجتماعی. فصل‌نامةعلمیپژوهشیمطالعاتامنیتاجتماعی، شمارة 45، صفحات 57-33.
 17. غفاری، غلامرضا (1390). سرمایة اجتماعی واحساسامنیتانتظامی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 18. کتابی، محمود، گنجی، محمد، احمدی، یعقوب و معصومی، رضا (1383)، دین، سرمایة اجتماعی و توسعة اجتماعی و فرهنگی. مجلةپژوهشیدانشگاهاصفهان، شمارة 2، صفحات 192-162.
 19. کمپ، استوارت (1373). روان‌شناسیاجتماعی کاربردی. ترجمة فرهاد ماهر، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 20. کامران، حسن و شعاع برآبادی، علی (1389). بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی: مطالعة موردی شهر تایباد، فصل‌نامة جغرافیا، دورة 8، شمارة 25، صفحات 46-25.
 21. گروسی، سعیده، میرزایی، جلال و شاهرخی، احسان (1386). بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و احساس امنیت. فصل‌نامة دانش انتظامی، سال 9، شمارة 2، صفحات 39-26.
 22. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهایمدرنیته، ترجمة حسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
 23. مهدی‌­زاده، شراره و زارع، فاطمه (1392). بررسی میزان دینداری و نقش آن در شادمانی جوانان. فصل‌نامةمطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدرایران، دورة 2، شمارة 3، صفحات 438-413.
 24. موسوی، سید محسن (1392). شادمانی؛رویکردهاینظریویافته‌های تجربی. تهران: انتشارات تیسا.
 25. نادری، حمداله، جاهد، محمدعلی و مهین‌دخت، شیرزاده (1389). بررسی رابطة احساس امنیت اجتماعی و سرمایة اجتماعی (مطالعة موردی شهر اردبیل). فصل‌نامة مطالعات امنیت اجتماعی، شمارة 21، صفحات 87-59.
 26. نبوی، سید عبدالحسین، حسین‌زاده، علی حسین و حسینی، سیده هاجر (1387). بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی. فصل‌نامة دانش انتظامی، دورة10، شمارة 2، صفحات 38-9.
 27. هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1391). آناتومیرفاهاجتماعی. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.

 

 1. Bhandari, R. B. (2014). Social capital in disaster risk management; a case study of social capital mobilization following the 1934 Kathmandu Valley earthquake in Nepal. Disaster Prevention and Management, 23(4), 314 – 328.
 2. Carr, A. (2004). Positive psychology. Hove and New York: Brunner – Routledge.
 3. Di Tella, R. (2008). Happiness and Beliefs in criminal environments. Washington: Inter-American Development Bank.
 4. Dickey, M. T. (1999). The pursuit of happiness. http://www.Dickey. Org/happy.Htm
 5. Gundelach, P. & Kreiner, S. (2004). Happiness and life satisfaction in advanced European Countries. Cross-Cultural Research, 38, 386 -359.
 6. Kim, S. (2011), Sociological studies on happiness in cross- national contexts: effects of economic inequality and marriage. University of lawa: Theses and dissertations: lowa Research Online.
 7. Lindström, M. (2003). Social capital and sense of insecurity in the neighbourhood: a population-based multilevel analysis in Malmö, Sweden. Social Science & Medicine, 56(5), 1111-1120.
 8. Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55, 56-67.
 9. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 10. Nasrolahi, L. & Jalilvand, M. R. (2014), Examining the influence of social capital on rural women entrepreneurship: An empirical study in Iran, World Journal of Entrepreneurship. Management and Sustainable Development, 10(3), 209-227.
 11. Patman, R. G. (2006). Globalization and Conflict, National Security in a New Strategic Era. Routledge: Talor & Francis Group.
 12. Seligman, E. M. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13(81- 4).        
 13. Vvchtyty, S. (2002). Traditional versus societal security and the role of securitization. Toronto: Free University of Berlin and York University.
 14. Webb, D. & Wills, E. (2012). Subjective Well- Being and Security. London: Springer.