تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

3 کارشناس‌ارشد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

سلامت سازمانی از جمله عواملی است که می­تواند آیندة سازمانی را تضمین کرده، و هدفمندی را در سلسله‌مراتب سازمانی منعکس کند. در این میان، توجه به نقش سرمایة انسانی و به‌ویژه سرمایة اجتماعی بسیار ضروری است. مطالعة حاضر در سطح سازمان‌های دولتی در استان یزد با هدف کاربردی و روش توصیفی – همبستگی انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد بوده است. جامعة آماری تحقیق همة کارکنان سازمان‌های دولتی در استان یزد (استانداری، شهرداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت آب منطقه‌ای، آموزش‌وپرورش کل، صداوسیما، شرکت ملی گاز و ادارة مخابرات) و روش نمونه‌گیری دردسترس بود که متناسب با حجم جامعه در هر سازمان حجم نمونه نیز تعیین شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد سه بعد رابطه‌ای، شناختی و ساختاری سرمایة اجتماعی بر سلامت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارند و از این میان، بعد رابطه‌ای بیشترین تأثیر را بر سلامت سازمانی سازمان‌های دولتی در استان یزد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آهنچیان، محمدرضا، و منیدری، رمضانعلی (۱۳۸۳). رابطة مهارت‎های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی. پژوهش‌نامةعلومانسانیواجتماعی، سال 4، شمارة 12، صفحات 60-42.
باستانی، سوسن، کمالی، افسانه، صالحی­ هیکویی، مریم (۱۳۸۶). سرمایة اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل شخصی. مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۶، شمارة ۶۱، صفحات 81-41.
بختیاری، ذ، (1380). مشارکت کارکنان در مدیریت. مجموعه مقالات همایش توسعة نظام اداری. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحات 26-24.
تایمبرلاک، (1386)‏. سرمایة اجتماعی و جنسیت در محیط کار. ترجمة اکبر حسن‌پور و نازیلا نیاکان، تدبیر، شماره ١٨٣.
جعفری، حسن، محمدیان، مهدی، و حسین­پور، داود (۱۳۹۱). رابطۀ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز ۱۳۹۰. مجلةعلومبهداشتیجندیشاپور، سال 4، شمارة ١، صفحات۴۱-۴۸.
رحیم­نیا، فریبرز، قره­باقی، نسترن، و بهپور، الهام (۱۳۹۱). ارائة مدلی مفهومی به‌منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان. چهارمینکنفرانسبرنامه‌ریزیومدیریتشهری، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، مشهد مقدس.
زارعی ­متین، حسن، قنبری، علی‌اکبر، و قانع، مرضیه (۱۳۹۴). بررسی رابطة هوش عاطفی و سرمایة اجتماعی در تشکل مردم‌نهاد. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة ۲، شمارة ۱، صفحات22-1.
شریعتمداری، مهدی (۱۳۸۸). بررسی رابطة بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران. نشریة علوم تربیتی، دورة ۲، شمارة ۶، صفحات ۱51-۱19.
فرجی­خیاوی، فرزاد، ویسی، محمد، و طهماسبی­قربانی، احمد. (۱۳۹۳). رابطة سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان­های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. فصل‌نامة مدیریت بهداشت و درمان، سال ۵، شمارة ۳، صفحات 63-52.
کاظم­زاده، بیطالی، مهدی، و قاسم­زاده­ علیشاهی، ابولفضل (۱۳۹۲). تبیین نقش و میزان تاثیر سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش. فصل‌نامة رفتار سازمانی، سال 1، شمارة 2، صفحات ۱16-۱05.
کامران، ف، و ارشادی، خ، (١3٨٨). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی شبکه و سلامت. پژوهشی اجتماعی، شمارة 3، ص ٣٣.
کلمن، ج، (1377). بنیادهای نظریة اجتماعی. ترجمة منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نشرنی.
لنچیونی، پ. (١3٨۵). چهار دغدغة مدیران (حکایت‌های سازمانی). ترجمة فضل‌اله امینی، تهران: انتشارات افرا.
موسوی، میرطاهر (۱۳۸۵). مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه­های سرمایة اجتماعی. فصل‌نامة علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 6، شمارة ۲۳، صفحات 92-67.
مؤذن­جمشیدی، میرهادی، و حق­پرست­کنارسری، نرجس (۱۳۹۴). سنجش میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة ۲، شمارة ۱، صفحات 74-49.
میرکمالی، سید محمد، و ملکی­نیا، عماد (۱۳۸۷). بررسی رابطة بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستان­های پسرانة شهر تهران. فصل‌نامة اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، سال 3، شمارة 4، صفحات 133-113.
یوسف­زاده، سعید، و کیاکجوری، داود (۱۳۹۴). بررسی رابطة مهارت ارتباطی مدیران و سرمایة اجتماعی. نشریة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة ۲، شمارة ۱، صفحات 95-116.
 
Andrew, R. (2010). Organizational social capital structure and performance. Human Relation, 63(5), 583-608.
Bolino, Mark C, William H, Turnley & James M. Blood Good (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organization. Academy of management Review, 27 (4): pp. 505-522
Catherine A. Johnson (2012). How do public libraries create social capital?. Library & Information Science Research. Vol. 34, pp. 52-62.
Christin shoaf. Ash Genaidy. Waldemar Karwowski.Samuel H. Hung, (2010). Improving Performance and Quality of Working Life: A Model for Organizational Health Assessment in Emerging Enterprises., Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 14.
Chuan Lee, Liang Chen & Hui Xie, (2014). The influence of school organizational health and occupational burnout on self-perceived health status of primery school teacher, social and Behavioral Sciences,pp. 985-989.
Cohen, D. Prusak, L, (2001). How social capital makes organization work. Bostton: Harvard Business Press.
Dejoy & Wilson, (2007). Organization health promotion. Broading the horizon of workplace health promoting, health facility management, USA, Vol 110, pp 98-101.
Francis, P. (2002). Social capitalat world Bank: strategic and operational implications of the consept. Social development strategy, World Bank.
Fukuyama, F. (1995). Trust the social virtues and the creation prosperity.New York: Free press chapter 9.
Hamzeli, Ghahramani & Iran zadeh, (2013). Any relationship between social capital and administrative system health, Switzerland Research Park Journal, VOL 102, NO. 7.
Hoy, W. K. & Miskel, C.G. (2005). Educational administration, theory, research and practice, New York, MC Grow hill
Hoy, W.K. Woolfolk, A.E. (1989). Teacher's sense efficacy and the organizational health of schools. Elementary school journal, Vol, No. 4 (p.p 355-372)
J. A. Lyden, W. Klingele, (2000). Supervising organizational health, Journal of supervision, 12, pp. 3-5
June Lu, Jun Yang & Chun- Sheng Yu, (2013). Is social capital effective for online learning? , Information and Management, Vol 50, pp. 507-522.
Korokmaz, M, (2007). The effect of Leadership Style on Organizational Health, Educatinal Recearch Quarterly,3 pp 22-54.
Lowe, G,S,(2003). Healthy workplaces and productivity, A Discussion paper.
Malek Makan, Delavari, Sayadi & Keivanshekouh, (2015). The effect of social capital and organizational on the staff''s intellectual contribution in the central building of shiraz university Of Medical Sciences, Journal of Health Management & Information.VOL 2, Issue 2, pp. 47-51.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational Advantage. Academy of Management Review, 2, (p.p 242-267)
Ogada, R. (2013). The influence of social capital on career success for staff of the couty, government of Mombasa, Doctoral dissertation, Nairrobi, kenya, University of Nairobi.
Roney, K. Colman, H & Schlichting, (2007). Linkin the organizational health of middle grades school to students achievement, NASSP Bulletin, VOL 91 (4), pp. 289-321.
Saurabh, Kr. Twivari & P.C,Mishara, (2008). Work steers and health as predictors of organizational commitment, Journal of the Indain Academy of Applied Psychology, Vol 34, No 2, pp. 267-277.
Tobias, R, (2013). The Rol of Social Capital in the Explanation of Educational Succes and Educatinal Inequalities, Irish Educational Studei, 32 (3), pp. 335-354.
Rocco L, Suhrcke M, (2012). Is social capital good for health? A Eurpean percpctive. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,World Health Organization,ISBN 978-92-890-0273-8
Zohdi, Shafeai & Kheirkhah, (2013). A study of the relationship between social capital and organization's intellectual capital and Organization's intelctual capital, Internatinal Recearch Journal of Applied and Basic Sciences, VOL 4(9), PP. 2509-2516.