دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 159-307 
تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی

صفحه 199-220

10.22059/jscm.2017.235920.1395

سعید آیباغی اصفهانی؛ مهدی سبک‌‌رو؛ مهین برزگرلو؛ محمدمهدی اعظمی