دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 159-307 
4. تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی

صفحه 199-220

10.22059/jscm.2017.235920.1395

سعید آیباغی اصفهانی؛ مهدی سبک‌‌رو؛ مهین برزگرلو؛ محمدمهدی اعظمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 475-642 پاییز 1396، صفحه 309-473 تابستان 1396، صفحه 159-307 بهار 1396، صفحه 1-158