رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیینی جامعه‌شناختی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

3 دانشیار، دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی (درون و برون‌گروهی) با قانون‌گریزی (ذهنی و عینی) انجام گرفته و محدودۀ آن، کل استان ایلام است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعة آماری تحقیق شامل همة شهروندان بالای 18 سال در سال 1395 بود. براساس جدول مورگان، 384 نفر به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و Amos تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سرمایة اجتماعی درون‌گروهی قوی با قانون‌گریزی ذهنی و عینی، و سرمایة اجتماعی برون‌گروهی ضعیف با قانون‌گریزی ذهنی و عینی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد متغیر سرمایة اجتماعی درون‌گروهی و سرمایة اجتماعی برون‌گروهی در مجموع، 89 درصد از واریانس قانون‌گریزی ذهنی و 45 درصد از واریانس قانون‌گریزی عینی را تبیین می‌کنند. با توجه به یافته‌های تحقیق، از عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در استان ایلام فرسایش سرمایة اجتماعی برون‌گروهی و غلبة سرمایة اجتماعی درون‌گروهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. احمدی، سینا، شمسی، رحمت، و احمدی، بختیار (1395). تحلیل جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و جرائم جوانان، جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال 7، شمارة 4، صفحات 49-23.
2. توسلی، غلامعباس (1384). مفهوم سرمایة اجتماعی در نظریه‌های کلاسیک و جدید. نامة علوم اجتماعی، شمارة 26 ، صفحات 32-1.
 3. خدایاری، سیاوش، حقیقتیان، منصور، و جانبخش، اسماعیل (1396). تبیین جامعه‌شناختی پدیدة قانون‌گریزی در میان شهروندان (مورد مطالعه استان ایلام). پایان‌نامة دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد دهاقان اصفهان.
4. خوش‌فر، غلامرضا، و جندقی میرمحله، فاطمه (1395). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان گلستان. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3، شمارة 4، صفحات 561-543 .
5. ربانی، وحیدا، و رسول، فریدون (1381). جامعه‌شناسی شهری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
6. علی‌بابایی، یحیی و فیروزجائیان، علی‌اصغر (1388). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی. فصل‌نامة دانش انتظامی، شمارة 4، پیاپی 45، صفحات 19-14.
7. غفاری، غلامرضا (1387). سرمایة اجتماعی و پیشگیری از جرم. مجموعه مقالات نخستین همایش پیشگیری از جرم، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس، صفحات 289-263.
8. فوکویاما، فرانسیس (1385). پایان نظم: سرمایة اجتماعی و حفظ آن. ترجمة غلامعباس توسلی، تهران: حکایت قلم نوین.
9. مبارکی، مسعود (1388). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و جرم در سطح کلان و خرد. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران .
10. معین‌الدینی، جواد، صنعت‌خواه، علیرضا، و دادخواه‌فر، معصومه (1392). سرمایة اجتماعی درون‌گروهی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان. فصل‌نامة مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال 3، شمارة 6، صفحات 80-57.
 
15.Amintojaer, H., Shekari, Gh. A., & Zabihi, M. R. (2015). The effect of social capital on organizational citizenship behavior: A case study of employees in Mashhad municipality. International Journal of Organizational Leadership, 15, 144-153.
16. Chau, Y. K. (2002). Modeling of social capital and growth. University of Melborn, Research paper, Number 865.
17. Harper, R. (2011). Measurement the Social Capital in the United Kingdom , www.oecd.org/dataoecd/21/48/2381103.pdf
Kleg, M. (1993). Hate prejudice and racism. Albany: SUNY Press. 18.
19.Kenedy, M., & Clerici, C. (2000). different measures of vulnerability in their relation to different dimensions of fear of crime. Proquest Social Science Journals, 40(3), 437-450.
20. Leonard, M. (2004). Bonding and bridging social capital: Reflections from Belfast. Sociology, 38(5), 927-944.
 21. Lancee, B. (2010). The Economic returns of immigrants’ bonding and bridging social capital: The case of the Netherlands. International Migration Review, 44(1), 202–226.
22. Merton, R. (1967). Social theory and social structure. New York: Free Press.
23. Putnam, R. (2001). Social capital: ISUMA. Journal of Policy Research, 2, 41-51.
24. Sabatini, F. (2008). Social capital and the labour market. University of Siena, Department of Economics and Faculty of Political.