بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر سرمایۀ اجتماعی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در ادارۀ راه و ترابری ساری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

اخیراً مفهوم فرهنگ سازمانی و سرمایة اجتماعی در جامعه اهمیت بسیاری یافته است و رعایت این مفاهیم مزیت رقابتی محسوب می‌شود. به همین منظور، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر سرمایة اجتماعی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در ادارة راه و ترابری ساری است. نوع تحقیق کاربردی که به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. جامعة آماری همة کارکنان ادارة راه و ترابری ساری به تعداد 110 نفر بوده‌اند که براساس کرجسی و مورگان، 82 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامة استاندارد اخلاق حرفه‌ای «کادوزیر»، پرسشنامة استاندارد فرهنگ سازمانی «دنیسون» و پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی «ناهاپیت و گوشال» بود. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار PLS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد اخلاق حرفه‌ای نقش میانجی مثبت و معناداری را در اثر فرهنگ سازمانی بر سرمایة اجتماعی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی، فریدون، و توره، ناصر (1396). بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های دین مبین اسلام (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر سنندج). مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 1، صفحات 158-137
 2. حمیدی‌زاده، علی، کوچک‌زاده، زهرا، و حاج‌کریمی، فاطمه (1396). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‌های دوگانة مدیریت دانش. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 1، صفحات 94-75.
 3. رادمرد، سعید (1396). پایش نقش اخلاق حرفه‌ای مدیران در صیانت از حقوق انسانی. فصل‌نامة علمی- پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دورة 5، شمارة 2، صفحات 129-129.
 4. رحیمی، حمید، و آقابابایی، راضیه (1392). رابطة فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان. فصل‌نامة پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دورة 6، شمارة 2، صفحات 67-61.
 5. سرگزی، حسینعلی، و محمدی آریا، علیرضا (1392). رابطة سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی استان گلستان. فصل‌نامة علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 14، شمارة 55، صفحات 166-135.
 6. سپهوند، رضا، و جعفری، سلیمان (1395). تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3، شمارة 4، صفحات 541-521.
 7. قائدی، مریم، و علیزاده ثانی، محسن (1395). تبیین نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3، شمارة 4، صفحات 628-607.
 8. منتظری، محمد، پسندی‌پور، ندا، و علیرضایی، اسداله (1395). تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی؛ مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منطقة ویژة اقتصادی سیرجان. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3، شمارة 4، صفحات 605-583.
 9. مهاجران، بهناز، قلعه‌ای، علیرضا، و علی‌زاده، معصومه (1395). تبیین رابطة بین اخلاق حرفه‌ای و سازمانی با سرمایة اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مدیران مقطع اول متوسطة شهرستان نقده. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت آموزشی.
  1. Ahmadi, G., Nikooravesh, A., & Mehrpor, M. (2016). Effect of organizational culture on knowledge management based on Denison model. Social and Behavioral Sciences, 387-395.
  2. Akram, T; Lei, S; Haider, M; Hussain,S. (2017). Consuelo, L, The effect oforganizational justice on Knowledge sharing: Empirical evidece from the Chinese telecommiunication sector, Journal of Innovation and Knowledge, 134-145
  3. Ashrafi, H., Hosseinnia, M., Domsky, J. (2017) . EFL teachers commitment of professional ethics and their emotional intelligence: A relationship study. Educational Psychology & Counselling, 1-9.
  4. Breakey, H. (2016) . Supply and demand in the development of professional ethics. Research in Ethical Issues in Organizations, 1-28.
  5. Brien, A. (1998). Professional Ethics and The Culture of Trust. Journal of business Ethics, 391-409
  6. Dwain Bunting, L., Galyean, M. L. (2015). Customer and consumer confidence in the livestock industry professional ethics.The Professional Animal Scientist, 309-314.
  7. Fleaca,B; Fleaca,E; Maiduc, S. (2017). Improving the Enterprise's Competetiveness by applying the Functional Analysis Technique.10th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, Procedia Engineering, 928-934
  8. House, B. (2017), How do social norms influence prosocial development?, Current Opinion in Psychology, 1-14
  9. Hunecke, C; Englae, A; Jara-Rojas, R; Poortvliet, M (2017), Understanding the role of social capital in adoption decisions: An application to irrigation technology, Agricultural Systems, 221-231
  10. Jha,A; Cox, J; (2015), Corporate Social Responsibility and Social Capital, Journal of Banking & Finance, pp.1-64.
  11. Kennedy, S.T; Simonds, L.M (2017), Does modifying personal responsibility moderate the mental contamination effect? , Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 198-205
  12. Lee, C; (2017), Effects of branded e-stickers on purchase intentions: The perspective of social capital theory, Telematics and Informatics, 397-411
  13. Lee, Y; Sheng Joseph, Ch; Wu, Meng; (2017), The roles of cross-cultural adjustment and social capital formation in the dynamic capabilities development of multiunit organizations, Asia Pacific Management Review, 1-10.
  14. Masakure, O (2016), The effect of employee loyality on wages, Journal of Economic Psychology, 274-298
  15. Ramezan, M. (2016) Examining the impact of organizational culture on social capital in a research based organizations. Journal of Information and Knowledge Management, pp411-426
  16. Robbins, S.P. and Judge, T.A. (2011), Essential of Organizational Behavior, 11th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
  17. Shahzad,F; Xiu, G; Shahbaz,M (2017), Organizational culture and innovation performance in Pakistan's software industry, Technology in Society, 1-18.
  18. Smith, L.S; Kelloway, K (2016), Respect in the workplace: an evaluation of a short online intervention program, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 3, 395-410
  19. Wang, Y; Zhonglin, W; Fu, Y; Zheng,L (2017), Psychometric properties of a Chinese version of the Measure of Empathy and Sympathy, Personality and Individual Differences, 168-174
  20. Wei, Y., Miraglia, S. (2017) . Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese. International journal of Project Management, 571-585.
  21. Warrick, D. (2017). What leaders need to know about Organizational culture. Business harizon, pp. 1-10
  22. Younsi, M; Chakroun, M (2017), Does social capital determine health? Empirical evidence from MENA countries, The Social Science Journal, 1-10
  23. Zhao, S.-Z. and Zhang, X.-D. (2008). An empirical study on organizational culture, social capital, organizational learning and enterprise knowledge integration capability”, International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, Taipei, pp. 3-7.