دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 309-473 
جایگاه سرمایۀ اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زابل)

صفحه 375-403

10.22059/jscm.2016.59966

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی