دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 309-473 
5. جایگاه سرمایۀ اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زابل)

صفحه 375-403

10.22059/jscm.2016.59966

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 475-642 پاییز 1396، صفحه 309-473 تابستان 1396، صفحه 159-307 بهار 1396، صفحه 1-158