محاسبۀ ارزش پولی سرمایۀ اجتماعی در شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی به تصمیم­گیران برای گسترش و تقویت ابعادی که ارزش بیشتری از نظر مردم دارند، کمک می­کند. پژوهش حاضر با هدف تخمین ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران انجام گرفت. به­منظور انجام‌دادن تحقیق، پرسشنامة سرمایة اجتماعی بین 345 نفر از ساکنان مناطق جنوبی شهر تهران توزیع شد و با اطلاع از درآمد سرانة سالانة خانوارها با نرم‌افزار STATA13 مدل پروبیت تعمیم­یافته تخمین زده­ شد. برای برآورد پارامترها، هشت مدل رگرسیونی برآورد شده و پس از برآورد تابع رفاه، ارزش پولی سرمایة اجتماعی با به‌کارگیری مدل قیمت سایه­ای در دو گام تخمین زده شد. نتایج نشان داد به­طور متوسط یک انحراف­معیار افزایش در اعتماد فردی 7000000، اعتماد – انصاف حدود 2000000، اعتماد نهادی 16000000 و قابلیت اعتماد حدود 3000000 ریال در درآمد سالانة افراد ارزش دارد. در زمینة مشارکت غیررسمی، این ارزش، به­طور میانگین 1500000 و در زمینة ملاقات با مردم (مشارکت رسمی)، حدود 4000000 ریال بوده ­است. در نتیجه، سرمایة اجتماعی ارزش پولی معناداری برای افراد جامعه دارد. این امر باید هنگام برنامه­ریزی،  هدف‌گذذراری و سیاست‌گذاری‌های دولت در نظر گرفته ­شود، برای مثال تحرک بازار کار می­تواند با یک کاهش در سهم سرمایة اجتماعی همراه شود و آثار منفی بر توسعة سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اشرفی، الهام، اسدی، محسن، موسوی، میرطاهر، و واعظ مهدوی، محمدرضا (1389). سرمایة اجتماعی و عوامل تعیین­کنندة آن در شهر تهران. دانش و تندرستی، ویژه­نامة ششمین کنگرة اپیدمیولوژی ایران.
 2. خمرنیا، محمد، تورانی، سوگند، و محمدی، رامین (1390). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان هاشمی‌نژاد. مجلة پزشکی هرمزگان، دورة 15، شمارة 3، صفحات 217-209.
 3. قاسمی، وحید، فائقی، سحر، و آرمین، امیر (1392). سنجش سرمایة اجتماعی و سطح‌بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14گانة شهر اصفهان در سال 91-1390، مطالعات توسعة اجتماعی ایران، دورة 5، شمارة 3، صفحات 30-7.
 1. Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Well-being over time in Britain and the USA. Journal of Public Economics, 88(7), 1359-1386.
 2. Christoforrou, A. (2003). Social capital and economic growth: The case of Greece. Paper prepared for the 1st Ph.D. Symposium on Social Science.
 3. Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge: Harvard University Press.
 4. Colombo, E., & Stanca, L. (2014). Measuring the monetary value of social relations: A hedonic approach. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 50, 77-87.
 5. Crowley M., & Green L. C. (2016). The economics of social capital: Considering the fiscal value of social networks. Social Capital and Community Well-Being, First Online.
 6. Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2002).Will money increase subjective well-being? Social Indicators Research, 57,119–169.
 7. Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2002). Subjective wellbeing: The science of happinessand life satisfaction. In C.R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), the handbook of positive psychology (pp. 63-73). New York: Oxford University Press.
 8. Downward, P., & Rasciute, S. (2011). Does sport make you happy? An analysis of the wellbeing derived from sports participation. International Review of Applied Economics, 25(3), 331–348.
 9. Helliwell, J. F. (2006). Well-Being, social capital, and public policy: What’s new?. Economic Journal, 116(510), C34-C45.
 10. Helliwell, J. F., & Huang, H. (2010). How’s the job? Well-being and social capital in the workplace. Industrial and Labor Relations Review, 63(2), 205-227.
 11. Huang, H., & Humphreys, B. R. (2012). Sports participation and happiness: Evidence from US microdata. Journal of Economic Psychology, 33, 776-793.
 12. Lillbacka, R. (2006). Measuring social capital. Assessing the construct stability of various operationalizations of social capital in a Finnish sample. Acta Sociologica, 49(2), 201-220.
 13. Maxwell, H., & Taylor, T. (2010). A culture of trust: Engaging Muslim women in community sport organizations. European Sport Management Quarterly, 10(4), 465-483.
 14. Mentzakis, E. (2011). Allowing for heterogeneity in monetary subjective well-being valuations. Health Economics, 20, 331-347.
 15. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 16. Orlowski, J., & Wicker. P. (2015). The monetary value of social capital. Journal of Behavioral and Experimental. 57(c), 26-36.
 17. Orlowski, J., & Wicker. P. (2015). The Monetary Value of Voluntary Work: Conceptual and Empirical Comparisons. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(6), 2671–2693.
 18. Orlowski, J., & Wicker. P. (2017). Putting a Price tag on Healthy Behavior: The Monetary Value of Sports Participation to Individuals, Applied Research in Quality of Life, First Online: 23 May 2017, 1-21.
 19. Paxton, P. (1999). Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment. American Journal of Sociology, 105(1), 88-127.
 20. Peiro-Palomino, J., & Tortosa-Ausina, E. (2014). Social capital, investment and economic growth: Evidence for Spanish provinces. Spatial Economic Analysis (in press).
 21. Pinquart, M., & Sörensen, S. (2000). Influences of socioeconomic status, social network, and competence on subjective well-being in later life: A meta-analysis. Psychology and Aging, 15(2), 187-224.
 22. Powdthavee, N. (2008). Putting a price tag on friends, relatives, and neighbours: Using surveys of life satisfaction to value social relationships. Journal of Socio-Economics, 37(4), 1459-1480.
 23. Powdthavee, N. (2011). Life satisfaction and grandparenthood: evidence from a nationwide survey. Avaiable at http://ftp.iza.org/dp5869.pdf.
 24. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
 25. Rasciute, S., & Downward, P. (2010). Health or happiness? What is the impact of physical activity on the individual. Kyklos, 63(2), 256–270.
 26. Ruseski, J. E., Humphreys, B. R., Hallmann, K., Wicker, P., & Breuer, C. (2014). Sport participation and subjective well-being: Instrumental variable results from German survey data. Journal of Physical Activity and Health, 11(2), 396-403.
 27. Van Schaik, T. (2002). Social capital in the European Values Study surveys.
 28. Villalonga, O. E., & Kawachib, I. (2015). The measurement of social capitalLa medición del capital social, Gaceta Sanitaria, 29(1), 62-64.