بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

 سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به‌عنوان منبع باارزشی اشاره می‌کند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود. بازاریابی اخلاقی نیز به دنبال عرضة صادقانه و حقیقی یک محصول، در حوزة ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد نظر مصرف‌کننده است. این پژوهش به دنبال بررسی ابعاد سرمایة اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر بازاریابی اخلاقی در میان کارکنان شعب بانک سپه استان قم بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی – همبستگی اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش را همة کارمندان شعب بانک سپه استان قم به تعداد 227 نفر تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 143 نفر برآورد شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن از طریق نظر خبرگان، و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها با آزمون همبستگی تحلیل شد. نتایج نشان داد بین سرمایة اجتماعی (و ابعاد آن) و بازاریابی اخلاقی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، ابوالقاسم، و رودانی، امین (1388). نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی. فصل‌نامة اخلاقی در علوم و فناوری، سال 4، شماره‌های 1 و 2، صفحات 39-29.
امامی، فرزانه (1386). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با عملکرد سازمانی. پایان‎‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
آمده، علی اصغر (1388). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شاهد.
امیرشاهی، میراحمد، نقویان، ناصر، علوی، سید علی، و پرورش محسنی، مرجان (1390). درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام. اندیشة مدیریت راهبردی، سال 5، شمارة 2، پیاپی 10، صفحات 272-221.
بیکر، واین (1382). مدیریت و سرمایة اجتماعی. ترجمة سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی مندجین، چاپ اول، تهران: انتشارات مدیریت صنعتی دانشکدة علوم اجتماعی تهران.
راغب، سارا (1388). بررسی پیامدهای التزام به بازاریابی اخلاقی در تجارت بین‌الملل (محصول مورد مطالعه: پسته). پایان‎نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
رسولیان، محسن، اسدی، محمدجواد، و احدی شعار، سید مجید (1393). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بازاریابی اخلاقی در میان تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان فرش ماشینی (ادارة کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی کاشان). کنفرانس ملی کسب‌وکار، همدان.
شکری، انسیه (1389). بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: بانک اقتصاد نوین شهر تهران)، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد، تهران.
قراملکی، احد فرامرز (1382).اخلاق حرفه‌ای، قم: انتشارات مجنون.
قلیچ‌لی، بهروز (1385). تبیین نقش  سرمایة اجتماعی و سرمایه فکری در مزیت رقابتی. رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
Bolino, D., & Turnely, H. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505-522.
Chen, X., Huang, Q. M., & Davison, R. (2016). The role of website quality and social capital in building buyers’loyalty. International Journal of Information Management, 37(1), 1563-1574.
 Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of inteafirm network, The Academy of Management Journal, 41(4), 464-476.
Ferri, P. J., Deakins, D., & Whittam, G. (2009). The measurement of social capital in the entrepreneurial context. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 3(2), 138-151.
Hazrati, S., Zohdi, M., Seyedi, S. M., & Dalvand, M. R., (2012). Examining impacts of the salesperson’s ethical behavior on the customer’s satisfaction, trust and commitment. African Journal of Business Management.6(14), 5026-5033.
Irwin, J. R. (1999). Introduction to the special issue on ethical trade-offs in consumer decision making. Journal of Consumer Psychology, 8(3), 211-213.
Krishna and Elizabeth, Social Capital, Assessment Tool on Social Capital and Poverty, World Bank, Washington D.C June P.22-24, 1999.
Lin, S. H., & Huang, Y. M. (2005). The role of social capital in the relation ship between human capital and career mobility. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 191-205.
Lin, S. H., & Wu, H. (2012). Effects of ethical sales behavior considered through transaction cost theory: To whom is the customer loyalty. The Journal of International Management Studies, 7(1), 31-41.
Parsons, P. J. (2007). Integrating ethics with strategy: Analyzing disease-branding”, Journal of Corporate Communications, 12(3), 267-279.
Schenkel, M. T., & Garrison, G. (2009). Exploring the roles of social capital and team-efficacy in virtual entrepreneurial team performance. Management Research News, 32(6), 525-538.
Yusel, R., Elibol, H., & Dagdelen, O. (2009). Globalization and International Marketing Ethics Problems. International Research Journal of Finance and Economics, 26(14), 27-39.