طراحی الگوی پایدارسازی کسب و کارهای خرد اجتماعی مددجویان کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی الگوی پایدارسازی کسب‏وکارهای خردی بود که مددجویان کمیتة امداد امام خمینی(ره) ایجاد کرده‌اند. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از دستة تحقیقات علّت ـ معلولی است. جامعة آماری تحقیق شامل مدیران کسب‏وکارهای خرد ایجادشده بین سال‏های 1390 تا 1395 و از نظر ارزش بالای 5 میلیون تومان بود؛ که تعداد آن‌ها برابر 470 هزار واحد کسب‏وکار بود. حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان ـ کرجسی، 385 نفر برآورد شد. روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای و ابزار اصلی جمع‌آوری و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرسش‌نامه بود. روایی ابزار تحقیق به وسیلة پانلی از متخصصان احراز شد. پایایی ابزار تحقیق با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ و روش پایایی مرکب به‌ دست آمد؛ که ضرایبْ پایایی قابل قبولی را نشان می‏دهد. برای دستیابی به مدل نهایی تحقیق از رهیافت مدل معادلات ساختاری استفاده شد که با استفاده از نرم‏افزار LISREL انجام گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل مسیر پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد می‏توان گفت بیشترین تأثیر مستقیم بر پایدارسازی کسب‏وکارهای خرد اجتماعی مربوط به راهبردها با شدت 18/0 است. دومین متغیر‌ْ عواملِ مداخله‏گر با شدت 16/0- دارای تأثیرگذاری منفی است. عوامل زمینه‏ای با شدت 12/0 و عوامل علّی با شدت 10/0 دارای تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد اجتماعی است. الگوی ارائه‌شده، با ضریب تعیین 47/0، حدود 47 درصد مجموع تغییرات پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد اجتماعی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. انصاری، وحیده. (1380). شناسایی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر رکود طرح‏های کشاورزی در ایران. پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، دانشکدة کشاورزی.
  2. حاجی­زاده، پیمان. و سلامی، رضا. (1388). به کارگیری سناریوی نوآوری انقلابی در بنگاه­های کوچک و متوسط. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نوزدهم، شماره بیست و چهار، ص19.
  3. خفایی، بهزاد. (1388). عوامل مؤثر بر عدم‌موفقیت شرکت‏های بخش کشاورزی شهرستان بوشهر و دشتستان، تعاون، س 20، ش 12، ص 183.
  4. شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ رضوی، مصطفی؛ عربیون، ابوالقاسم و غلام‌رضایی، سعید (1387). تسهیل کارآفرینی جمعی به­عنوان رفتاری برای پیدایش و توسعة تعاونی‌های کارآفرین، ماهنامهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیتعاون، ش 196.
  5. صدری‏نیا، محمد؛ میراسدی، سمانه و وروانی، محسن (1388). روش‏های مختلف تأمین مالی بنگاه‏های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دورة عمر، پارک‏ها و مراکز رشد، س 19، ش 13، ص 13.
  6. عباسی، رسول؛ رسول‏زاده، بهزاد و عباسی، پروین (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم‌موفقیت تعاونی تولیدی استان اردبیل، تعاون، س 20، ش 200، ص 71.
  7. فیض‏پور، محمدعلی و مؤبد، میترا (1387). توقف بنگاه‏های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن. مطالعة موردی: بنگاه‏های صنعتی کوچک و متوسط استان یزد طی برنامة سوم توسعه، پژوهش‏های اقتصادی ایران، س 8، ش 3، ص 99.
  8. فیض‏پور، محمدعلی و پوش‌دوزباشی، هانیه (1387). بنگاه‏های کوچک و متوسط با رشد سریع و سهم آن‌ها در ایجاد اشتغال، پژوهش‏های اقتصادی ایران، س 12، ش 37، ص 120.
  9. کمیتة امداد امام خمینی(ره) (1392). گزارش‌های آماری سال 1392 معاونت اشتغال و خودکفایی.

10. مرکز آمار ایران (1391). نتایجسرشمارینفوسومسکن 1390.

11. ــــــــــــــ (1394). گزارش اشتغال سالیانة استان‌های کشور، آن‌لاین.

12. ـــــــــــــــــــــ (1395). گزارش‌های آماری سال 1395 معاونت اشتغال و خودکفایی.

13. مظفر امینی، امیر؛  زنیل همدانی، علی و رمضانی، مسعود (1387). ارزیابی مهم‏ترین مؤلفه‏های درون‏سازمانی در موفقیت شرکت‏های تعاونی مرغداران تهران، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ش 12، د 43، ص 285.

14. مظفر امینی، امیر و رمضانی، مسعود (1385). ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‏های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، س 14، ش 55، ص 67.

15. موسوی، رسول.(1382). طرح حمایت از گسترش بنگاه­های اقتصادی زودبازده و موانع اجرای آن. فصلنامه پارک­ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره پانزدهم، ص31.

16. نکویی نایینی، علی؛ علی بیگی، امیرحسین و زرفشانی، کیومرث. (1388). واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‏های روستایی شهرستان کرمانشاه، روستا و توسعه، س 12، ش 2، ص 1.

17. یزدان­پناه، لیلا و صمدیان، فاطمه(1388). عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکت­های تعاونی: مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان. تعاون، سال بیستم، شماره بیست و دوم، ص20.

18. یعقوبی، جعفر و قاسمی، جواد(1388). بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها: مطالعه موردی استان زنجان. تعاون، سال بیستم، شماره دویست و سه، ص20.

19. Aidis, R. (2005). Institutional barriers to small and medium sized enterprise operations in trasition countries, small business economics 17: p. 157.

20. Baden-Fuller, C. & Haefiger, S. (2013). Business Models and TechnologicalInnovation, Long Range Planning, 46 (6): pp. 419-426.

21. Bakan, I. & Yildiz, B. (2009). Innovation strategies and innovation problem in small and medium- sized enterprises: an empirical study, International Studies in Entrepreneurship, 21(2001): p. 6.

22. Chorev, N. & Anderson, F. (2006). The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle, Journal of Banking and Finance, 22(6-8): pp. 613-673.

23. Deakins, K. & Freel, D. (2003). Nordic entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(2): pp. 313-338.

24. Dearman, H. (2012). Factors Influencing Managers Decisions to prepare a Business plan. Available at SSRN 2/33/00.

25. Garavan, T. N., Costine, P., & Heraty, N. (1995). The emergence of strategic human resource development. Journal of European Industrial Training, 19(10): pp. 4-10.

26. Honjo, Y. & Harada, N. (2006). SME policy, financial structure and firm growth: evidence from Japan. Small Business Economics, 27(4-5): pp. 289-300.

27. Ijose, O. (2010). Strategic human resource management, small and medium sized enterprises and strategic partnership capability. Journal of Management and Marketing Research, 5, p. 1.

28. Johnson, M. W., Christensen, C. M, & Kagerman, H. (2008). Reinventing yourBusiness Model. Harward Business review, 86(12): pp. 57-68.

29. Klaas, B. S, klimchak, M., & Semadeni, M. (2010).The adoption of human capital services by for small and medium- sized enterprises: diffusion of innovation perspective. Journal of business venturing, 25(4): 349-360.

30. Moore, S. B. & Manring, S. L. (2009). Strategy development in small and medium- sized enterprises for sustainability and increase viola creation. Journal of Cleaner Production 17 (2009) 276–282

31. Rauch, A. & Hatak, I. (2016). A meta-analysis of different HR-enhancing practices and performance of small and medium sized firms. Journal of business venturing, 31(5): pp. 485-504.

32. Rogoff, H., Lee, Zh., & Suh, N. (2004). Universal Banking and the Future of Small Business Lending, in A. Saunders and I. Walters, eds., Financial System Design: The Case for Universal Banking. Burr Ridge, Ill. Irwin.

33. Sarosa, S. (2007). The information technology adoption process within Indonesian small and medium enterprises. University of Technology, Sydney.

34. UNIDO (2002), UNIDO Business Partnerships for Industrial Development. Available at: ttps://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Partnership_guide.

35. Zhang, M., Macpherson, A., & Jones, O. (2006). Conceptualizing the learning process in SMEs Improving innovation through external orientation. International Small Business Journal, 24(3), pp. 299-323.

36. Zheng, Y. & Fengyun, Y. (2011).The necessity and counter measures concerning china   small and medium- sized enterprises technology innovation, Energy Production, 5, pp. 933-937.