تأثیر دین‌داری بر مدیریت استرس کادر فنی تیم‏های لیگ برتر فوتسال ایران با تأکید بر نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دین‌داری بر مدیریت استرس مربیان فوتسال لیگ برتر ایران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث شیوة گردآوری داده‌ها پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیة اعضای کادر فنی تیم‏های لیگ برتر فوتسال ایران بود که در مجموع 68 نفر بودند. با توجه به محدودیت جامعة آماری، کل جامعه به‌منزلة نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسش‌نامة دین‌دار یگلاک و استارک (1965)، سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، و مدیریت استرس وتن و کمرون (1381) استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها با نظرخواهی از 13 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن در مطالعه‌ای مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 83/0، 87/0، و 79/0 به دست آمد. یافته‏های تحقیق از طریق روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) نشان داد دین‌داری با میانجیگری سرمایة اجتماعی بر مدیریت استرس کادر فنی تیم‏های لیگ برتر فوتسال ایران تأثیرگذار است. در نتیجه، سرمایة اجتماعی با افزایش درک حمایت اجتماعی، که از طریق دین‌داری به دست می‏آید، بر مدیریت و کاهش استرس اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اسحق‏دوانگر، زهره و رمضان میرزایی، فاطمه جهانبازی (1393). «بررسی رابطة استرس شغلی و سرمایة اجتماعی ارتباطی در میان کارکنان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شهرستان اصفهان»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، مؤسسة مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
 2. الوانی، سید مهدی و تهمینه ناطق، محمدمهدی فراحی (1386). «نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی»، علوم مدیریت ایران، س 2، 5 (4): صص 35 ـ 70.
 3. احمدی، سیروس و اصغر میرفردی (1394). «بررسی هویت دینی و سرمایة اجتماعی؛ مطالعة موردی شهر یاسوج»، جامعه‏شناسی کاربردی، س 25، ش 4 (56): صص 1 ـ 16.
 4. حسینی قمی، طاهره و حسین سلیمی بجستانی (1390). «رابطة بین جهت‏گیری مذهبی و تاب‏آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری»، روانشناسی و دین، س 4، ش 3، صص 69 ـ 82.
 5. رمضانی‏نژاد، رحیم و محمد خبیری، محمد ریحانی، حسین عیدی (1392). «مقایسۀ عوامل استرس‌زای مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 21، صص 37 ـ 54.
 6. ریو، جان، مارشال (1992). انگیزش و هیجان، ترجمة یحیی سیدمحمدی (1394). تهران، نشر ویرایش.
 7. زارعی‌متین، حسن و علی‏اکبر قنبری، مرضیه قنبری (1394). «بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل‏های مردم‌نهاد (NGOs)»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 2 (1): صص 1 ـ 22.
 8. سپاسی، حسین و پریوش نوربخش، بابک داوودی (1385). «مقایسة نگرش مربیان و ورزشکاران لیگ برتر و غیربرتر دربارة جایگاه مشاوره و روانشناس ورزش و رابطة آن با موفقیت ورزشی»، المپیک، د 3، صص 71 ـ 79.
 9. سراج‏زاده، سید حسین و محمدرضا پوریافر (1388). «مقایسة تجربی سنجه‏های دین‌داری: دلالت‏های روش‏شناسانة کاربرد سه سنجه در یک جمعیت»، جامعه‏شناسی ایران، د 8، ش 4، صص 37-70.
 10. شجاعی‏زند، علی‌رضا (1388). «تعریف دین»، اندیشة دینی (دانشگاه شیراز)، ش 30، صص 1 ـ 26.
 11. عبدالمنافی، سعید و منصور معظمی، محمود غلامی‌کرین، علی نوروزی (1394). «بررسی رابطة ابعاد شناختی، رابطه‏ای، و ساختاری سرمایة اجتماعی با رضایت و استرس شغلی در شرکت پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان»، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، ش 24، صص 163 ـ 180.
 12. قاسمی، وحید و زهرا امیری اسفرجانی (1390). «تبیین جامعه‏شناختی تأثیر دین‌داری بر سرمایة اجتماعی درون‌گروهی، مطالعة موردی: شهرستان اصفهان»، جامعه‏شناسی کاربردی، س 22، پیایی 42، ش 2، صص 21 ـ 46.
 13. نظامی، مریم (1386). «مقایسة اثربخشی آموزش مهارت کنترل استرس بر کاهش میزان استرس دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) قزوین»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
 14. هزاوه‏ای، سید محمد‏مهدی و زهرا حسینی، بابک معینی، عباس مقیم‌بیگی، یدالله حمیدی (1391). «استرس شغلی و نحوة مقابله با آن در پرستاران بیمارستان‌های شهر همدان بر اساس الگوی پرسید»، افق دانش (فصلنامة دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد)، د 18، ش 2، صص 78 ـ 87.

15. Abu-Hilal, M., Al-Bahrani, M., & Al-Zedjali, M. (2017). Can religiosity boost meaning in life and suppress stress for Muslim college students? Mental Health, Religion & Culture, 20 (3): pp. 203-216.

16. Akolkar, M. A. A. (2017). Study the Religiosity and Stress among Graduate Students. The International Journal of Indian Psychology, Volume 4, Issue 2, No. 86, p. 20.

17. Al-Mutawa, N. A. (2004). The Influence of Religion upon the Development of Post Traumatic Stress Disorder among Kuwaiti Prisoners of War (Doctoral dissertation, Richard L. Conolly College of Long Island University). Beck R. Communion and complaint: attachment, object-relations, and triangular love perspective on relationship with God. J Psychol Theol 2006; 34 (1): pp. 43-53.

18. Beck, R. (2006). Communion and complaint: Attachment, object-relations, and triangular love perspectives on relationship with God. Journal of Psychology & Theology, 34 (1).

19. Boyas, J. & Wind, L. H. (2010). Employment- based social capital, job stress, and employee burnout: A public child welfare employee structural model. Children and Youth Services Review, 32(3): pp. 380-388.

20. Gächter, M., Savage, D., & Torgler, B. (2009). The relationship between stress and social capital among police officers working. Working Paper available at www.crema-research.com.

21. Gall, T. L., Charbonneau, C., Clarke, N. H., Grant, K., Joseph, A., & Shouldice, L. (2005). Understanding the nature and role of spirituality in relation to coping and health: A conceptual framework. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 46 (2): pp. 88.

22. Hughes, J. W., Tomlinson, A., Blumenthal, J. A., Davidson, J., Sketch Jr, M. H., & Watkins, L. L. (2004). Social support and religiosity as coping strategies for anxiety in hospitalized cardiac patients. Annals of Behavioral Medicine, 28 (3), pp. 179-185.

23. Huvila, l., Holmberg, k. e. s., & widen- wolff, G. (2010). Social capital in second life. Online information review, vol, 34 (2): pp. 295-316.

24. Iwasaki, K., Sawada, Y., & Aldrich, D. P. (2017). Social capital as a shield against anxiety among displaced residents from Fukushima. Natural Hazards, 89 (1), pp. 405-421.

25. Kavitha, G. (2009). Occuptional Stress and Coping Strategies, New Delhi(India): Discovery publishing House!

26. Koenig, H. G. (2009). Research on religion, spirituality, and mental health: A review. The Canadian Journal of Psychiatry, 54 (5): pp. 283-291.

27. Laurin, K., Kay, A. C., & Moscovitch, D. A. (2008). On the belief in God: Towards an understanding of the emotional substrates of compensatory control. Journal of Experimental Social Psychology, 44 (6): pp. 1559-1562.

28. Lotfizadeh, M., Noor-hassim, E., & Habibi, E. (2011). Analysis of occupational stress and the related issues among employees of ٍEsfahan steel company (ESCO), Iran (2009). Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences, pp. 37-45.

29. Nadeem, M., Ali, A., & Buzdar, M. A. (2017). The Association Between Muslim Religiosity and Young Adult College Students’ Depression, Anxiety, and Stress. Journal of religion and health, 56 (4): pp. 1170-1179.

30. Nahapiet, J. & Ghoshal S. (1998). Social capital, intellectual cap-ital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2): pp. 242-266.

31. Norris, L. A., Didymus, F. F., & Kaiseler, M. (2017). Stressors, coping, and well-being among sports coaches: A systematic review. Psychology of Sport and Exercise, 33, pp. 93-112.

32. Park, J. J. & Sharma, G. (2016). Religion and Social Capital: Examining the Roles of Religious Affiliation and Salience on Parental Network Closure. Religion & Education, 43 (2): pp. 162-177.

33. Ramlee, N., Osman, A., Salahudin, S. N., Yeng, S. K., Ling, S. C., & Safizal, M. (2016). The Influence of Religiosity, Stress and Job Attitude towards Organizational Behavior: Evidence from Public Universities in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35, pp. 563-573.

34. Reilly, T. (2005). An ergonomics model of the soccer training process. Journal of sports sciences, 23 (6), pp. 561-572.

35. Sakellari, E., Psychogiou, M., Georgiou, A., Papanidi, M., Vlachou, V., & Sapountzi-Krepia, D. (2018). Exploring Religiosity, Self-Esteem, Stress, and Depression Among Students of a Cypriot University. Journal of religion and health, 57 (1): pp. 136-145.

36. Silva, L. S. & Barreto, S. M. (2012). Adverse psychosocial working conditions and poor quality of life among financial service employees in Brazil. Journal of Occupational Health, 54 (2): pp. 88-95.

37. Treven, S. & Potocan, V. (2005). Training programmes for stress management in small businesses. Education+ Training, 47 (8/9): pp. 640-652.

 1. Wishnietsky, D., & Felder, D. (1989). Coaching Problems Are Suggested Solutions Effective? Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 60(1), 69-72.